งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2 1. บุคลากร บางแห่งไม่มีแพทย์ประจำ บางแห่งไม่มี พยาบาลประจำ บางแห่งต้องการ เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น หลายแห่งมีเฉพาะพยาบาลไม่มีแพทย์ ไม่มีเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพที่เป็น ทีมงาน 2. องค์ความรู้ ยังขาดองค์ความรู้ ( แต่ขณะนี้ยัง สามารถขวนขวายหาเอาเองได้ ) แต่ ภาพรวมยังต้องการการสนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง สำหรับ แพทย์และพยาบาล

3 3. งบประมาณ : ไม่มีงบประมาณ สนับสนุนโดยตรง - สามารถประสานงานกับ อปท. เพื่อของบประมาณ - ควรมีงบสนับสนุนจากสถาบันเวช ศาสตร์ผู้สูงอายุ, สปสช. ควรให้การ สนับสนุนต่อรายผู้ป่วย 4. สถานที่ - ไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง ( คลินิกกาฝาก ?) - ผู้ป่วยรับยาลำบาก อาจต้องเดิน ไกล ( ต้องการให้มีการบริการแบบ One stop service)

4  ส่วนใหญ่เปิดคลินิก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สามารถขยายทุกวันได้  ให้บริการตรวจ โดยมีการประเมินผู้ป่วย Comprehensive Geriatric assessment  ให้บริการคัดกรองภาวะสุขภาพ ทั้งจาก ผู้ป่วย OPD และในชุมชน  มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ( ความร่วมมือ กับเวชกรรมสังคม )  ให้การดูแลพิเศษในผู้ป่วยที่มีปัญหา ซับซ้อนและให้บริการ Home Healthcare  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

5  สามารถเปิดให้บริการทุกวัน  มีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  เน้น Health promotion ให้การดูแลผู้ป่วย ทั้งส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษา  จัดให้บริการแบบ One Stop Service  มีเครือข่ายแบบสหสาขาวิชาชีพใน โรงพยาบาล และมี Network กับองค์กร ภายนอกโรงพยาบาล  มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร รวมทั้งการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์  มีการเชื่อมโยงระหว่าง อพส. และ พม.  เป็นที่พักผ่อน พบปะสังสรรค์ สโมสรของ ผู้สูงอายุ

6  PCU ควรมีการคัดกรอง โรคของผู้สูงอายุ  มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  มีเครือข่ายในการให้การ ดูแลผู้สูงอายุ เช่น รพสต. โดยมีเวชกรรมสังคมเป็น ตัวเชื่อม  มีสหสาขาวิชาชีพใน โรงพยาบาลให้การดูแล ผู้สูงอายุ  มีการปรึกษาโรคเฉพาะ ทาง ในโรคที่ซับซ้อน ระหว่าง PCT

7


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานกลุ่มที่ 1 ลำปาง เชียงราย อุตรดิตย์ ลำพูน พะเยา เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google