งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 1. กลุ่มองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. เจ้าหน้าที่ รพ. สต และ เจ้าที่ในรพ. 3. ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 1. กลุ่มองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. เจ้าหน้าที่ รพ. สต และ เจ้าที่ในรพ. 3. ครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 1. กลุ่มองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. เจ้าหน้าที่ รพ. สต และ เจ้าที่ในรพ. 3. ครู

3 ร่วมกันปรึกษา ในหัวข้อ

4

5 จัดตั้งคลินิกวัยรุ่น /ผสมผสานบริการ ให้บริการดูแล สุขภาพวัยรุ่น และเยาวชน ส่งต่อบริการ สังคม/การแพทย์ กิจกรรมเชิงรุก เชื่อมโยงบริการ กับสถานศึกษา/ สถานประกอบการ/ ชุมชนและอื่นๆ อบรม YFH Providers แนวทางการเริ่มต้น ส่งเสริมการใช้ มาตรฐาน YFHS สนับสนุนสื่อต้นแบบ นิเทศและติดตาม KM ประเมินและรับรอง มาตรฐานฯ ตามการ ร้องขอ พฤติกรรมปกติ พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรม มีปัญหา กรมอนามัย โรงพยาบาล ดำเนินงานตามมาตรฐาน กรอบแนวคิดคลินิกวัยรุ่น/YFHS วัยรุ่นและเยาวชน ได้รับการดูแล ส่งต่อ/ดูแล ทาง การแพทย์/ สังคม ป้องกันและลดการตังครรภ์ STI และ HIV ในวัยรุ่นและเยาวชน ป้องกันและลดการตังครรภ์ STI และ HIV ในวัยรุ่นและเยาวชน 5

6 6 666 องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการ ในการใช้บริการ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3 บริการที่ครอบคลุม ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 4 ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น มาตรฐาน บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ นโยบาย 1.2 คณะทำงาน/คณะกรรมการ 1.3 แผนปฏิบัติงาน หรือ โครงการ/กิจกรรม 1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และ การจัดการความรู้ 1.5 การสื่อสารภายใน 1.6 การสนับสนุนทรัพยากร 1.7 การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล 2.1 เครือข่าย 2.2 การประชาสัมพันธ์ 2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.1 บริการให้ข้อมูล 3.2 บริการให้การปรึกษา 3.3 บริการครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 3.4 การดูแลต่อเนื่องและ การส่งต่อ 4.1 ระบบบริการ 4.2 สถานที่ให้บริการ 4.3 บุคลาการผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ แนวทางการทำงาน ประเมินตนเอง ปรับปรุงคุณภาพบริการ ประเมินและรับรองมาตรฐาน

7 30/09/57 7 ร. พ. ระ โนด

8 การ ให้บริการ ใน ช่องทาง ต่างๆ E-mail : ranod_friendly@hotmail.com Facebook : วัยใส ใส่ใจสุขภาพ วัยรุ่น รพ. ระโนด Hotline : 083-3998099

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1. 1. กลุ่มองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. เจ้าหน้าที่ รพ. สต และ เจ้าที่ในรพ. 3. ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google