งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เบอร์ติดต่อ 038 – 603838 ต่อ 113,201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เบอร์ติดต่อ 038 – 603838 ต่อ 113,201."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เบอร์ติดต่อ 038 – 603838 ต่อ 113,201

2 โครงสร้างงานอาชีวอนามัยฯ นางชวัลนุช อุส่าห์ดี หัวหน้างานอาชีวอนามัย - งานการพยาบาลอาชีวอนามัย - วิชาการ / งานวิจัย - งานอาชีวสุขศาสตร์ - งานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางมาเรียม จัน ตุ่ย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ - งานตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ นางปวีณา เรือน ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ - งานคลินิกอาชีว เวชศาสตร์ นางพรเพ็ญ จง อนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ - งานอาชีวสุขศึกษา, สารสนเทศ - งานอาชีวอนามัยใน โรงพยาบาล นพ. อภิสิทธิ์ นาวา ประดิษฐ แพทย์อาชีวเวช ศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวช ปฏิบัติฯ

3 ให้การส่งเสริม สุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคจากการ ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัด กรองสุขภาพตาม ความเสี่ยงของงาน มีบริการตรวจ สุขภาพแรกเข้างาน ตรวจประจำปี ตรวจ กลับเข้างาน และ เมื่อออกจากงาน 1. บทบาทด้านการ จัดบริการ

4 วินิจฉัย / รักษา ผู้ป่วยป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการ ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม รวมถึง ประสานและสนับสนุนให้ การรักษาพยาบาล ( ห้องล้างตัว, การเตรียม ยาต้านพิษ ) รับและส่งต่อผู้ป่วยโรค จากการประประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม เก็บและวิเคราะห์ รายงาน 506/2 1. บทบาทด้านการ จัดบริการ ( ต่อ )

5 สนับสนุนการเฝ้าระวังและ สอบสวนโรค ผู้ป่วยจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาทางด้านอาชีวอนา มัยและความปลอดภัยแก่สถาน ประกอบการ เตรียมความพร้อมในการตอบโต้ อุบัติภัยสารเคมี ( มีแผน ร่วม ซ้อมแผนจังหวัด 2 ครั้ง / ปี 1. บทบาทด้านการ จัดบริการ ( ต่อ )

6 2. บทบาทด้านการ บริหารจัดการ มีหน่วยงาน บุคลากรที่ รับผิดชอบงานอาชี วอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และมี ครุภัณฑ์ มีการจัดทำ แผนงาน ระดับ จังหวัด และระดับ CUP ตามปัญหา ของพื้นที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( โปรแกรม CAMEO, ALOHA,BIS - ALERT )

7 3. บทบาทด้าน วิชาการ ให้บริการฝึกอบรม และหรือบริการด้าน อาชีวสุขศึกษา แก่ กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ในและนอก โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาด้าน วิชาการให้กับ เครือข่ายและ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมในการศึกษา วิจัย ในพื้นที่ ( ***** )

8 ตารางการให้บริการ เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดขัตฤกษ์ )


ดาวน์โหลด ppt งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เบอร์ติดต่อ 038 – 603838 ต่อ 113,201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google