งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

2 พิธีเปิดการประชุมและบรรยาย พิเศษ “ การดูแลผู้สูงอายุไทยอดีต ปัจจุบันและอนาคต ” โดย รองอธิบดีกรมการแพทย์ ( นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา ) รองอธิบดีกรมการแพทย์ ( นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา ) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ Update in Geriatric Medicine - ผศ. พญ. รวิวรรณ นิวาต พันธุ์ - พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญ จน ผศ. พญ. รวิวรรณ นิวาต พันธุ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

4 การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ระดับ 1,2,3 - รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันต ชัย รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันต ชัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

5 การประชุมกลุ่มย่อย - รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย - ผศ. พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธ์ - พญ. ใยวรรณ ธนะมัย - นพ. วินัย ศรีสะอาด - พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน - รอ. หญิง ผศ. ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ - นส. จิตนภา วาณิชวโรตม์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

6 คำถาม 1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ 1.1 บุคลากร 1.2 องค์ความรู้ 1.3 งบประมาณ 1.4 สถานที่ 1.5 อื่น ๆ 2. จากปัญหาอุปสรรคตามข้อ 1 ท่านสามารถ ดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุในรูปแบบใดได้บ้าง 3. หากในอนาคตไม่มีปัญหาในข้อ 1 ท่านสามารถ ดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบใดได้บ้าง 4. ท่านเห็นว่าเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุควรมีกิจกรรม ใดบ้าง เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกในเครือข่ายได้รับความ ช่วยเหลือด้าน วิชาการในการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ ให้มีมาตรฐาน และมีความยั่งยืน สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

7 การบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ขณะรอตรวจในรพ. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์ 1. ชื่อหน่วยงาน รพ............................. จังหวัด........................ 2. จุดบริการ ( เช่นที่ OPD มีบริการน้ำดื่ม ซักประวัติ ให้สุขศึกษา จุดรอรับยา มีบริการให้ความรู้เรื่องยา ฯลฯ ) 2.1 จุดรอตรวจ บริการ........................................................ กิจกรรม................................................................ กิจกรรม................................................................ 2.2 จุดรอรับยา บริการ......................................................... กิจกรรม................................................................ กิจกรรม................................................................ 2.3 จุดอื่น ๆ บริการ......................................................... กิจกรรม................................................................

8 กลุ่ม 1 รพศ./ รพท. ( คลินิกผู้สูงอายุที่มี แพทย์ดำเนินการ ) กลุ่ม 2 รพศ./ รพท. ( คลินิกผู้สูงอายุที่ ไม่มีแพทย์ดำเนินการ ) กลุ่ม 3 รพช. ( คลินิกผู้สูงอายุคลินิก ผู้สูงอายุที่มีแพทย์ดำเนินการ ) กลุ่ม 4 รพช. ( คลินิกผู้สูงอายุไม่มีแพทย์ ดำเนินการ ) สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

9 เพราะกินดีจึงอยู่ดี - พญ. ใยวรรณ ธนะมัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

10 การนำเสนอผลงานการ ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ - นพ. วิวัฒน์ วิริยกิจจา - ผศ. พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธ์ - พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน - รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย - นพ. เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์ - พญ. ใยวรรณ ธนะมัย - นพ. นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ - รอ. หญิง ผศ. ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

11 Anti-Aging ใน Geriatric Medicine - นพ. วิวัฒน์ วิริยกิจจา - นพ. นันทศักดิ์ ธรรมาน วัตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์

12 เว็บไซด์สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ www.agingthai.org สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการ แพทย์


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่าย คลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google