งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การดูแลผู้สูงอายุไทยอดีต ปัจจุบันและอนาคต” โดย รองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา) วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ Update in Geriatric Medicine - ผศ.พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ - พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

4 การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุระดับ 1,2,3 - รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุระดับ 1,2,3 - รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ การประชุมกลุ่มย่อย - รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย - ผศ.พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธ์ - พญ.ใยวรรณ ธนะมัย - นพ.วินัย ศรีสะอาด - พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน - รอ.หญิง ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ - นส.จิตนภา วาณิชวโรตม์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

6 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
คำถาม 1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ 1.1 บุคลากร 1.2 องค์ความรู้ งบประมาณ สถานที่ 1.5 อื่น ๆ 2. จากปัญหาอุปสรรคตามข้อ 1 ท่านสามารถดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุในรูปแบบใดได้บ้าง 3. หากในอนาคตไม่มีปัญหาในข้อ 1ท่านสามารถดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบใดได้บ้าง 4. ท่านเห็นว่าเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมใดบ้าง เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกในเครือข่ายได้รับความช่วยเหลือด้าน วิชาการในการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และมีความยั่งยืน

7 การบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุขณะรอตรวจในรพ.
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การบริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุขณะรอตรวจในรพ. 1. ชื่อหน่วยงาน รพ จังหวัด จุดบริการ (เช่นที่ OPD มีบริการน้ำดื่ม ซักประวัติ ให้สุขศึกษา จุดรอรับยา มีบริการให้ความรู้เรื่องยา ฯลฯ) จุดรอตรวจ บริการ กิจกรรม กิจกรรม จุดรอรับยา บริการ กิจกรรม กิจกรรม จุดอื่น ๆ บริการ กิจกรรม

8 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กลุ่ม 1 รพศ./รพท. (คลินิกผู้สูงอายุที่มีแพทย์ดำเนินการ) กลุ่ม 2 รพศ./รพท. (คลินิกผู้สูงอายุที่ไม่มีแพทย์ดำเนินการ) กลุ่ม 3 รพช. (คลินิกผู้สูงอายุคลินิกผู้สูงอายุที่มีแพทย์ดำเนินการ) กลุ่ม 4 รพช. (คลินิกผู้สูงอายุไม่มีแพทย์ดำเนินการ)

9 เพราะกินดีจึงอยู่ดี - พญ.ใยวรรณ ธนะมัย
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ เพราะกินดีจึงอยู่ดี - พญ.ใยวรรณ ธนะมัย วันที่ 1 มิถุนายน 2553

10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ การนำเสนอผลงานการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ - นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา - ผศ.พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธ์ - พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน - รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย - นพ.เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์ - พญ.ใยวรรณ ธนะมัย - นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ - รอ.หญิง ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553

11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ Anti-Aging ใน Geriatric Medicine - นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา - นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553

12 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
เว็บไซด์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุwww.agingthai.org


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานในเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google