งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

2 สิ่งที่ยังไม่ครอบคลุม เจ็บป่วยไม่มากแต่ลำบากในการดำรงชีวิต เจ็บป่วยไม่มากแต่ลำบากในการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมไม่อำนวย สิ่งแวดล้อมไม่อำนวย การฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สามารถเข้าถึงได้ การฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สามารถเข้าถึงได้ ขาดผู้ดูแล ขาดผู้ดูแล ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัว

3 ต้องทำอะไร อย่างไร พัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความครอบคลุม พัฒนาความครอบคลุม

4 สิ่งที่ยังขาดและจะต้องพัฒนา อย่างเร่งด่วน การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็ค สุขภาพ แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็ค สุขภาพ

5 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สุขภาพกาย การป้องกันโรค- Primary - Secondary - Tertiary การค้นพบโรคในระยะต้น การคงสภาพและการฟื้นฟูสภาพ สุขภาพจิต สังคม งานอดิเรก ข้อมูล แรงจูงใจ กำลังใจ

6 เป้าหมายการประเมินสำหรับ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ – ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย – สมรรถภาพสมอง – ลักษณะทางสังคม – ประเมินสมรรถภาพในการทำกิจวัตรต่าง ๆ – สภาพโภชนาการ – ประวัติการใช้ยา

7 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สุขภาพกาย การป้องกันโรค- Primary - Secondary - Tertiary การค้นพบโรคในระยะต้น การคงสภาพและการฟื้นฟูสภาพ สุขภาพจิต สังคม งานอดิเรก ข้อมูล แรงจูงใจ กำลังใจ

8 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลชุมชน / ชุมชน วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ – ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้สูงอายุ – จัดกลุ่มและให้บริการตามที่ต้องการ แบบมี ส่วนร่วมและเพื่อคงศักยภาพ – เน้นย้ำการสร้างเสริมสุขภาพและการให้ วัคซีน – ค้นหาโรคที่พบบ่อยขึ้นตามอายุ – ให้การรักษาโรคพื้นฐาน

9 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลศูนย์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ – ให้การดูแลรักษาและรับส่งต่อใน รายที่ซับซ้อน – คลินิกเฉพาะโรค เช่น สมองเสื่อม คลินิกโรคข้อ คลินิกการกลั้น ปัสสาวะ – ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ผู้ดูแลและ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

10 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงเรียนแพทย์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ – ต้นแบบของการดูแลเชิงรุก เชิงรับ เชิง สนับสนุน – ให้การดูแลปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน พัฒนาสู่แนวทางการดูแลระดับประเทศ – พัฒนาเครือข่ายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต – พัฒนาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย สูงอายุอย่างมีศักยภาพและคุณภาพชีวิต

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt คลินิกผู้สูงอายุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google