งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการ รักษาที่ ศสม./ รพ. สต. ( มากกว่า ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการ รักษาที่ ศสม./ รพ. สต. ( มากกว่า ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการ รักษาที่ ศสม./ รพ. สต. ( มากกว่า ร้อยละ ๗๐ )

2 กำลังรวบรวม ประมวลข้อมูล ครับ

3 แนวทางในการ ดำเนินการ ๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ. สต. ในการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ๒. พัฒนาระบบการปรึกษาเชื่อมโยงระหว่าง โรงพยาบาลและ หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมี แพทย์เป็นที่ปรึกษาแก่ ( ศสม./ รพ. สต.) โดย ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล ๓. พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน PCA ให้ได้ขั้น ๓ ๔. พัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยบริการปฐมภูมิใช้ CPG ในการดูแลผู้ป่วย ๕. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามแนวเวช ศาสตร์ครอบครัว ๖. พัฒนาระบบยาของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ สอดคล้องกับ รพ. ๗. ติดตาม / นิเทศ สนับสนุนการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชื่อตัวชี้วัด : สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ที่ไปรับการ รักษาที่ ศสม./ รพ. สต. ( มากกว่า ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google