งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรม อนามัย ทิศทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย น. พ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรม อนามัย ทิศทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย น. พ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรม อนามัย ทิศทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย น. พ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย

2 สถานการณ์สุขภาพ : โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม สารพิษ เศรษฐกิจโลก / ประเทศ : เข้าสู่ภาวะ ถดถอย การเมืองไทย : รัฐบาลใหม่ นโยบาย ? พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน : การ บริหารบุคคลแนวใหม่ พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ : ธรรมนูญ สุขภาพ ? บริบท

3 เครือข่า ย วิชากา ร วิชาชีพ เครือข่าย สื่อมวลชน เครือข่าย ประชาคม และภาคี สุขภาพ เครือข่าย อื่นๆ รัฐสภ า ครม. สภาที่ ปรึกษา สภาพั ฒน์ฯ กระทรวง สาธารณสุข และกระทรวง อื่นๆ ที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ อปท. หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ สุขภาพ สปส ช. สสส. สวร ส. สช. ธรรมนูญสุขภาพ แห่งชาติ

4 กฎบัตรกรุงเทพ ( กลยุทธ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ) พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี เครือข่าย (Partner) ลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์องค์กร พัฒนากระบวนการกำหนดและบริหารนโยบาย สาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพ (Regulate and Legislate) จากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย ชี้นำและให้ข่าวสารสาธารณะ (Advocate) เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Build Capacity) ให้เป็นมือ อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5 พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก... โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น... โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย... คน ไทยไร้พุง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ & ฟันเทียม พระราชทาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่... เมืองน่าอยู่ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ... ส้วมคุณภาพ งานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปี 2551

6 ที่มา : การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดรายปี ปี 2546-2550 โรคฟันผุในเด็ก ( ความชุก ) 1.5 ปี 3 ปี 12 ปี ร้อย ละ

7 ที่มา : การสำรวจทันตสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ การสูญเสียฟันทั้งปากในผู้สูงอายุ

8 ขนาดของปัญหา & การกระจาย สาเหตุ / ปัจจัย กลวิธี / มาตรการ แก้ไขปัญหา บริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ติดตามและ ประเมินผล แนวโน้ ม ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน / แก้ไข สาเหตุ รัก ษา ความ ครอบคลุม ประสานความ ร่วมมือ จัดหา / จัดสรร ทรัพยากร ปัญหาสาธารณสุข ระบบ กลไก เครื่องมือ ผลลัพธ์ ประเมินสถานการณ์ ทางสาธารณสุข

9 Information Knowledge Consumer Protection Provider Support Funder Alliance Healthy People Healthy Thailand Surveillance R & D Management M & E Human Resource Development Organization Development บทบาทหลัก 6 ด้านของกรมอนามัย (6 Keys Functions )

10 ประเมินสถานการณ์ ทางสาธารณสุข กลวิธี / มาตรการ แก้ไขปัญหา บริหาร จัดการ ติดตามและ ประเมินผล พัฒนาระบบเฝ้า ระวังฯวิเคราะห์ และนำผลไปใช้ วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ / เทค โนฯ ประสานแหล่งทุน สปสช. สสส พัฒนามาตรฐาน, สื่อสารสาธารณะ พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ รายงาน พัฒนาวิธี / ระบบ ประเมินผลงาน บทบาทหลักกรมอนามัยเพื่อสนับสนุนพื้นที่ (6 Keys Functions )

11 Information Knowledge Surveillance R & D บทบาทหลัก 6 ด้านของกรมอนามัย (6 Keys Functions ) KM Oral health survey : OH status, Behavior Health & welfare survey : dental care utilization Fluoride mapping : natural source, toothpaste New knowledge: concept, behavior α Oral diseases Intervention: Fluoride vanish Networking system: consumption, tobacco control, sealant M&E

12 Management M & E บทบาทหลัก 6 ด้านของกรมอนามัย (6 Keys Functions ) ระบ บ กลไก เครื่องมือ ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล ผลลัพธ์ทาง สุขภาพ

13


ดาวน์โหลด ppt กรม อนามัย ทิศทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย น. พ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google