งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3

2 Primary Care Ottawa Charter Bangkok Charter 7 th Global Conference of HP นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน การพัฒนาทักษะส่วน บุคคล การปรับระบบบริการเพื่อ สุขภาพ การสร้างภาคีเครือข่าย การลงทุนเพื่อสุขภาพ การสร้างกฎ / ข้อบังคับ ด้านสุขภาพ การสร้างกระแส การพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย การเพิ่มพลัง อำนาจชุมชน การรู้เท่าทัน สุขภาพ และ พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สุขภาพ การสร้างภาคี และหุ้นส่วนใน การดำเนินงาน การสร้าง ศักยภาพสำหรับ การส่งเสริม สุขภาพ

3 สถานบริการ ครอบครัว ชุมชน

4 สถานบริการ HPH รพ. สายใยรัก MCH Board ทันตกรรมป้องกันใน ผสอ. Long term care ( ผสอ ) ครอบครัว ชุมชน ชมรมสายใยรัก ชมรมนมแม่ ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก วัดส่งเสริมสุขภาพ

5 ระบบข้อมูล สารสนเทศ การกำกับ / ประเมินผล นวัตกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพ จัดระบบบริการผสมผสาน / สห สาขาวิชาชีพ ผสาน / ส่งต่อ / เชื่อโยงสู่ บ้าน / ชุมชน สร้างกระแสผลักดัน / สนับสนุน ประเด็นสุขภาพของ ชุมชน

6 ระบบข้อมูล สารสนเทศ การกำกับ / ประเมินผล สร้างสรรค์นวัตกรรม สุขภาพ กำหนดมาตรการสังคม / นโยบายสาธารณะ สนับสนุน จัดสรร ทรัพยากร สร้างกระแสผลักดัน / สนับสนุน ประเด็นสุขภาพของ ชุมชน

7 เครื่องมือในการเชื่อมโยง ประสานการส่งเสริมสุขภาพ

8 © 2005 by the Balanced Scorecard Institute. All rights reserved. รากฐาน แข็งแรง องค์กรมี มาตรฐาน ข้อมูล ทันสมัย บุคลากร มีทักษะ ภาคี แข็งแกร่ง ประชา สังคม ทำงาน ฝ่ายวิชาการมี บทบาท อปท มีส่วน ร่วม กลุ่ม สนับสนุน ทาง การเงิน การเมืองมี บทบาท บริหาร จัดการดี กลไก การ ประสานง านดี ระบบการ สื่อสารดี ระบบ บริการดี ประชาช นมี บทบาท บุคคลมี บทบาทใช้ มาตรการ เทคนิค / สังคม มี มาตรการ สังคม มีระบบ เฝ้าระวัง มีโครงการของชุมชน 1 2 1 2 องค์ประกอบของ แผนที่ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การสร้าง ผลผลิต มีการ สร้าง นวัตก รรม มีการใช้ แผนที่ ยุทธศาสต ร์

9 มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ พัฒนาทักษะการสร้างและใช้ SRM สนับสนุนให้กองทุนฯใช้ SRM ส่งเสริม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 3 พ.ศ.2553-2556 (ระยะ 4 ปี) สพท/รรบูรณาการ หลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนา รร ตามมารตฐาน พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร รร/ครู ส่งเสรมการเรียนโดย การมีส่วนของนัเรียน มีระบบการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัย พัฒนากระบวนการถ่ายทอด สร้างคลังความรู้ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือ ข่ ายที่มี ประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์กับภาค เครือข่าย พัฒนาระบบการสื่อสาร มีการสื่อสารสาธารณะ บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะอย่างมือ อาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบประเมินบุคคล พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบขัอมูลและสารสนเทศ พัฒนาช่องทางเข้าถึงข้อมูล พัฒนาเทคโนโยลี่สารสนเทศ สร้างข้อมูลและนวัตกรรม สธ.สนับสนุนวิชาการ และองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย พัฒนาศักภาพ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม อปท.มีส่วนร่วมแลสนับสนุน ส่งเสริมการจัดทำแผนบูรณา การ สร้างเวทีแลกเรียนรู้ในชุมชน ผลักดันมีข้อกำหนดท้องถิ่น ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชน ส่งเสริมการใชภูมิปัญญาท้องถิ่น แสวงหาทุน ภาครัฐ/เอกชน/ ชมรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบการสื่อสาร สร้างกระแสชี้นำสังคม มีระบบเฝ้าระวังติดตามและ ประเมินผล พัฒนาระบบเฝ้าติดตามประเมิน พัฒนาระบบการจัดการความรู้ จัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนา/ แก้ไขปัญหา องค์กรมีวัฒนธรรมคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ สร้างเสริมจิตสาธารณะ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของ ประชาชน สร้างฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน กำหนดมาตรการทางสังคม ชุมชนมีนวัตกรม พัฒนาศักภาพชุมชน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ท้องถิ่น สร้างคลังความรู้ ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน 9 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

10 หน่วยงานสาธารณสุขสนับสนุน วิชาการและองค์ความรู้ อปท.มีส่วนร่วมและการ สนับสนุนการดำเนินงาน สพท/รรบูรณการ หลักสูตร มีระบบการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม บุคลากรมีทักษะและ สมรรถนะอย่างมืออาชีพ องค์กรมีวัฒนธรรม คุณภาพ ระบบข้อมูล สารสนเทศ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 3 ภายในปี 2553-2554 (ระยะ 2 ปี) มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประชาชนมีฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ชุมชนมีแผนงานโครงการ องค์กรภาครัฐ/ เอกชน/NGOs/มีส่วน ร่วม/ส่งเสริมการ ดำเนินงาน มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล ชุมชนมีนวัตกรรม

11 KPI ต้องตอบสนอง เป้าประสงค์ในช่อง 1 กิจกรรมสำคัญนำไป สร้างแผนปฏิบัติการ

12

13

14 โทร. 081- 5712470 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

15 โทร. 081- 4850047 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการ

16 โทร. 081- 9153547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาองค์กร

17 โทร. 089- 7755846 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ

18 นางเรียมทอง วิบูลย์ศักดิ์ โทร. 081- 7234416

19

20 การนิเทศงานผสมผสาน ระยะเวลาดำเนินงาน รอบที่ 1 ; ธ. ค. 52-15 ม. ค. 53 รอบที่ 1 ; ธ. ค. 52-15 ม. ค. 53 รอบที่ 2 ; 1 พ. ค.-1 มิ. ย. 53 รอบที่ 2 ; 1 พ. ค.-1 มิ. ย. 53

21 การประเมินรับรองมาตรฐาน ระยะเวลาดำเนินงาน รอบที่ 1 ; เม. ย – พ. ค. 53 รอบที่ 2 ; มิ. ย. – ก. ค. 53

22 การสร้าง และ ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ หมู่บ้านต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น : จ. สระแก้ว

23


ดาวน์โหลด ppt นพ. สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google