งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

1 วิสัยทัศน์ องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 1

2 บทบาทกรมอนามัย เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 2. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 3. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนใน ระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2

3 นโยบายสำคัญรัฐบาล(ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน)
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี นโยบายปลัดกระทรวงฯ โครงการสำคัญกรมอนามัย นโยบายสำคัญรัฐบาล(ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน) โครงการสำคัญ กรมฯ นโยบายรัฐมนตรี นโยบายปลัดกระทรวงฯ โครงการพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เป้าหมายการทำงาน กลยุทธ์ในการทำงาน ภารกิจงานเร่งด่วน Basic Package Strategic Focus กลุ่มสตรีและทารก 4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพฯลฯ กลุ่มเด็กปฐมวัย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น 4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนฯลฯ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี นโยบายปลัดกระทรวงฯ โครงการสำคัญกรมฯ กรมอนามัยดำเนินงานสอดคล้องนโยบายรัฐบาลในข้อ จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพฯ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งสอดรับกับนโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขฯ ตามเป้าหมายการทำงาน กลยุทธ์ในการทำงาน และภารกิจงานเร่งด่วน ในข้อ 2 การดูแลกลุ่มต่างๆ โครงการ (EWEC) ข้อ 6 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ข้อ 8 โครงการในพระราชดำริ และเป็นไปตามนโยบายปลัดกระทรวงฯ ที่นำยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพมาเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อมุ่งวิสัยทัศน์กระทรวงฯ คือ ประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจเติบโต โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. Basic Package : งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และงานรักษาพยาบาล (20 เป้าหมาย 3 กองทุน) 2. Strategic Focus : 4 กลุ่ม 61 ตัวชี้วัด 3. Specific Issue : โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ, PPP, Medical Hub,ยาเสพติด, ASEAN and International Health, Border Health, จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กทม. ซี่งกรมอนามัยได้มีโครงการสำคัญที่รองรับ ดังนี้ 1. โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 7 โครงการ 2. กลุ่มสตรีและทารก 3. กลุ่มเด็กปฐมวัย 4. กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น 5. กลุ่มวัยทำงาน 6. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 8. AEC กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ Specific Issue กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม AEC 3

4 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุมีฟันเคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือนภายใต้แผนการบริหารจัดการ และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ  โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟันเคี้ยว อาหารอย่างเหมาะสมโดยสนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผล ผ่านทางชมรมผู้สูงอายุหรือแกนนำในชุมชนอื่น เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นต้น สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการรักษาเพื่อ ควบคุมโรค และใส่ฟันเทียม เพื่อการเคี้ยวอาหารที่จำเป็น โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการจากการคมนาคม  โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือนภายใต้แผนการบริหารจัดการและฟื้นฟู นิเวศลุ่มน้ำปากพนัง - เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ ลุ่มแม่น้ำปากพนัง ในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง มี น้ำบริโภคที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ โดยดำเนินการให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้ง จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยในชุมชนกับภาคีเครือข่าย - ประชาชนในพื้นที่โครงการ ลุ่มน้ำปากพนังมีน้ำบริโภคที่ปลอดภัย 4

5 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และหมู่บ้านยามชายแดน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ  โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านยามชายแดน - เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และหมู่บ้านยามชายแดน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน -พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียน และครัวเรือน ส่งเสริมให้หน่วยบริการต่างๆ พัฒนาระบบการจัดการน้ำ บริโภคระดับพื้นฐาน และสร้างศักยภาพให้ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาน้ำบริโภคของตนเองได้อย่างเหมาะสม - ประชาชนมีน้ำบริโภคที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ 5

6 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลสายใยรักฯ ตำบลนมแม่สายใยรักฯ - ลดอัตราการตายของมารดา - ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) - เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ขาดสารอาหาร การเจ็บป่วย เป็นต้น ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ  โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว - สนองโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อลดอัตราการตายของมารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย โดย จัดทำมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล การฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี พัฒนาความรู้ ทักษะ และการสื่อสารความรู้ใน การดูแลและจัดบริการอนามัยแม่และเด็กให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของ หน่วยบริการทุกระดับ  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) - สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีปัญหาการขาดสารอาหาร การเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการ สุขภาพ ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแล สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ความรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการ สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จัดหาวิตามินเสริมธาตุเหล็กสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0-3 ปี และนักเรียน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายโดยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 6

7 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - ควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนทุกกลุ่มวัย  โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน -สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อควบคุม ป้องกันการขาดสารไอโอดีนของคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยขยายความครอบคลุมการบริโภค เกลือเสริมไอโอดีนและเกลือที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องโรคขาด สารไอโอดีนอย่างถูกต้อง และกำกับการปฏิบัติตามมาตรการที่สำคัญร่วมกับภาคีเครือข่าย 7

8 กลุ่มสตรีและทารก เสริมสร้างสุขภาพเพื่อสตรีไทย มะเร็งเต้านม
- สร้างความตระหนัก และ คัดกรอง รวมทั้งเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาความผิดปกติระยะเริ่มต้นของมะเร็ง เต้านม และมะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก กลุ่มสตรีและทารก * โครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อสตรีไทย (มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก) - เพื่อสร้างความตระหนักและคัดกรอง รวมทั้งเฝ้าระวังเพื่อค้นหาความ ผิดปกติในระยะเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โดยการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำสตรีในชุมชน และเพิ่มความครอบคลุม ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA (Visual Inspection with Acetic acid) ให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็ง เต้านมและ มะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีคุณภาพ

9 กลุ่มเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนฯ
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย - เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนฯ - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็ก น่าอยู่และมีคุณภาพ ค่ายเด็กไทย สุขภาพดี ลดโรคเพิ่มสุข กลุ่มเด็กปฐมวัย * โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล Every Woman Every Child - ที่มุ่งเน้นการลดอัตราการตายของมารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ด้วยการใช้กระบวนการกิน กอด เล่น เล่า มีกระบวนการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ และคลินิกเด็กดีที่ครบวงจร มีระบบการดูแลพัฒนาการเด็ก โดยใช้อนามัย 55 เป็นเครื่องมือ คัดกรอง * โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการเด็ก - เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่อย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนปรับปรุงโครงสร้างศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ รวมทั้งมีการตรวจคัดกรองโรคและพัฒนาการเด็ก * โครงการค่ายเด็กไทย สุขภาพดี ลดโรคเพิ่มสุข - เพื่อสร้างความตระหนักรู้เชิงรุกสู่สังคมผ่านช่องทางต่างๆ และพัฒนาเด็กไทยเติบโต เต็มวัย ตามศักยภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการกินและการ ออกกำลังกายที่พึงประสงค์ เพิ่มการกินผักและผลไม้ ลดการกินหวาน มันเค็ม และมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามวัย - สร้างความตระหนักรู้เชิงรุก - พัฒนาเด็กไทยให้เติบโต เต็มวัย ตามศักยภาพ 9

10 กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - บูรณาการงานโภชนาการ ออกกำลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนและนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น - ลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งวางแผนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ -กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น * โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - เป็นการบูรณาการงานโภชนาการ การออกกำลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต การควบคุมป้องกันโรค และส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีโรงเรียนและสภาวะของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดเรื่องบริการอนามัยในโรงเรียนเป็น 1 ใน 10 องค์ประกอบของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลักดันและบูรณาการเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านสุขภาพ * โครงการลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น -ลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการวางแผนตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้ภาคีและเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 10

11 กลุ่มวัยทำงาน คนไทยไร้พุง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- ส่งเสริมให้คนไทยไร้พุง เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน * โครงการคนไทยไร้พุง - ส่งเสริมให้คนไทยไร้พุง เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย โดยการผลักดันนโยบายสาธารณะ พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นต้นแบบสร้างสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ชุมชนไร้พุง เป็นต้น สร้างกระแสสังคม ด้วยการสื่อสาร สร้างความตระหนัก และรณรงค์ลดอาหารเค็ม มัน หวาน เพิ่มผักผลไม้ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชน และพัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC) เพื่อให้บริการเป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคอ้วนลงพุง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข * โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - เพื่อสร้างกระแสความตระหนักให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการรณรงค์ การเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย เช่น การเต้นฮูลาฮูป มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เน้นการให้คำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค และการเคลื่อนไหวออกแรง (DPAC) ในสถานบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนา นวัตกรรมและเผยแพร่รูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - สร้างกระแสความตระหนักให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 11

12 กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
“80 ปี สุขภาพยังดี” (สุขภาพดี พึ่งตนเอง ช่วยเหลือสังคม) - เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างองค์รวม - ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ -กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ * โครงการ “80 ปี สุขภาพยังดี” (สุขภาพดี พึ่งตนเอง และช่วยเหลือสังคม) - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างองค์รวม และท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ภายใต้การดำเนินงาน “ อำเภอ 80 ยังแจ๋ว” โดยการจัดทำมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน มาตรฐานการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) การจัด/ปรับสภาพแวดล้อมครัวเรือนและชุมชนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม / ส้วมห้อยขา เป็นต้น พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองช่วยสังคม/ชุมชนได้ 12

13 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อมกับเขตเมือง สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิสุขภาพชุมชนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับเขตเมือง เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการจัดบริการ ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินงานสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียง

14 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
คุ้มครองสิทธิสุขภาพชุมชนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ เป็นต้น - การป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิสุขภาพชุมชนจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ เป็นต้น รวมถึงปัญหาการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน 14

15 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับเขตเมือง
รวมพลังอาหารปลอดภัย ส่งเสริม ครัวไทยเป็นครัวโลก - สร้างระบบการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติต่อระบบการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย พัฒนาและส่งเสริมยกระดับการรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร - ประชาชนได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมกับเขตเมือง * โครงการรวมพลังอาหารปลอดภัย ส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวโลก - เพื่อสร้างระบบการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัย ของอาหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปบูรณาการใช้ในระดับพื้นที่ โดยการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐานร้านอาหาร Thai Select สู่การเป็นครัวโลกแบบบูรณาการ พัฒนาตลาดนัดน่าซื้อในจังหวัดท่องเที่ยว * โครงการพัฒนาและส่งเสริมยกระดับการรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำปลอดภัย ให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการจัดบริการ ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำปลอดภัย - ประชาชนได้รับการบริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย - ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ 15

16 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
พัฒนาส้วมสาธารณะ - พัฒนาส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน HAS ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนปอเนาะ - เพิ่มความครอบคลุมส้วมห้อยขามากขึ้น สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม * โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ - การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS ในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานบริการต่างๆ เป็นต้น โดยมุ่งเน้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนปอเนาะ มัสยิด รวมทั้งให้มีส้วมห้อยขาครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น * โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน - ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินงาน ลดโลกร้อนด้วยกิจกรรมสำคัญ คือ G-R-E-E-N and C-L-E-A-N เพื่อเป็นการลดโลกร้อน และลดภาระการจัดการของเสียสาธารณะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นต้นแบบลดโลกร้อน สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน - พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 16

17 AEC เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้รองรับการดำเนินงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน AEC *การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้รองรับการดำเนินงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 17

18 กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google