งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

2 องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี วิสัยทัศน์

3 บทบาทกรมอนามัย 1.เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 2. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 3. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนใน ระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 2. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 3. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนใน ระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 นโยบาย สำคัญรัฐบาล (ด้านการ พัฒนา สุขภาพของ ประชาชน) 4.3.3 จัดให้มี มาตรการ สร้างสุขภาพ ฯลฯ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี นโยบาย ปลัดกระทรวงฯ โครงการสำคัญกรมอนามัย 4.3.5 พัฒนา คุณภาพชีวิต ของ ประชาชน ฯลฯ นโยบายปลัด กระทรวงฯ นโยบายรัฐมนตรี เป้าหมายการ ทำงาน กลยุทธ์ใน การทำงาน ภารกิจงาน เร่งด่วน ประชาชน แข็งแรง เศรษฐกิจ เติบโต Strategic Focus Basic Package Specific Issue โครงการสำคัญ กรมฯ โครงการพระราชดำริ และโครงการ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสตรีและทารก กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม AEC

5 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุมีฟันเคี้ยว อาหารอย่างเหมาะสม พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและ ครัวเรือนภายใต้แผนการบริหารจัดการ และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง - ประชาชนในพื้นที่โครงการ ลุ่มน้ำปากพนังมีน้ำบริโภคที่ปลอดภัย

6 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และหมู่บ้านยามชายแดน - ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและสามารถ พึ่งพาตนเองได้ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน - ประชาชนมีน้ำบริโภคที่ ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย จากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ

7 โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยรักแห่งครอบครัว - โรงพยาบาลสายใยรักฯ - ตำบลนมแม่สายใยรักฯ - ลดอัตราการตายของ มารดา - ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้สมวัย - เด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ขาดสารอาหาร การ เจ็บป่วย เป็นต้น ได้รับการ ส่งเสริมด้านโภชนาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ เด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ( กพด.)

8 ควบคุมและป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน - ควบคุมและป้องกันการ ขาดสารไอโอดีนทุกกลุ่มวัย โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

9 เสริมสร้างสุขภาพเพื่อสตรีไทย มะเร็งเต้านม - สร้างความตระหนัก และ คัดกรอง รวมทั้งเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาความผิดปกติ ระยะเริ่มต้นของมะเร็ง เต้านม และมะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก กลุ่มสตรีและทารก

10 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในชุมชนฯ - พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้เป็นศูนย์เด็กเล็ก น่าอยู่และมีคุณภาพ พัฒนาเด็กปฐมวัย - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ สมวัย - เด็กที่สงสัยพัฒนาการ ล่าช้าได้รับการกระตุ้น พัฒนาการ กลุ่มเด็กปฐมวัย ค่ายเด็กไทย สุขภาพดี ลดโรคเพิ่มสุข - สร้างความตระหนักรู้เชิงรุก - พัฒนาเด็กไทยให้เติบโต เต็มวัย ตามศักยภาพ

11 โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ - บูรณาการงานโภชนาการ ออกกำลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัย การเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต และอนามัย สิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนและ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ลดปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น - ลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควรและการมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ปลอดภัย รวมทั้งวางแผน การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น

12 คนไทยไร้พุง - ส่งเสริมให้คนไทยไร้พุง เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ - สร้างกระแสความตระหนัก ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน

13 “80 ปี สุขภาพยังดี ” ( สุขภาพดี พึ่งตนเอง ช่วยเหลือ สังคม ) - เตรียมความพร้อม ผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มี คุณภาพอย่างองค์รวม - ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม ในการดูแลผู้สูงอายุแบบ บูรณาการ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

14 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม กับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม กับเขตเมือง สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม

15 คุ้มครองสิทธิ สุขภาพชุมชนจาก ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ - ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ เช่น โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ เป็นต้น - การป้องกันและลดผลกระทบ ต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน

16 - สร้างระบบการควบคุม กำกับ ดูแล ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติต่อระบบ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย รวมพลังอาหาร ปลอดภัย ส่งเสริม ครัวไทยเป็นครัวโลก กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับเขตเมือง พัฒนาและส่งเสริม ยกระดับการรับรอง สถานที่จำหน่ายอาหาร - ประชาชนได้รับการ บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพน้ำปลอดภัย - ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจาก โรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ - ประชาชนได้รับการบริโภคน้ำที่ สะอาด ปลอดภัย

17 พัฒนาส้วม สาธารณะ - พัฒนาส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน HAS ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนปอเนาะ - เพิ่มความครอบคลุมส้วมห้อยขามากขึ้น กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - พัฒนาสถานบริการ สาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

18 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน - มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้าน อนามัยแม่และเด็ก ให้รองรับการ ดำเนินงานร่วมกับประเทศในภูมิภาค อาเซียน AEC

19 กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นโยบายการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google