งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2551 - 2554. Regulate H E A L T H 31 หน่วยงาน......... 65 ล้านไทย องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2551 - 2554. Regulate H E A L T H 31 หน่วยงาน......... 65 ล้านไทย องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2551 - 2554

2 Regulate H E A L T H 31 หน่วยงาน......... 65 ล้านไทย องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ PartnerBuild Capacity AdvocateInvest

3 P - สร้างภาคี เครือข่ายและ พันธมิตร H E A L T H จุดมุ่งหมาย เกิดภาคีเครือข่ายทุกระดับ และทุกมิติที่มีความเข้มแข็งและ มีความสามารถเป็นกลไก ผลักดันและขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน ร่วมและยั่งยืน

4 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 1.1 สร้างเสริมบทบาท และศักยภาพ ภาคีเครือข่ายใน การแก้ไขปัญหา เชิงบูรณาการ อย่างมีส่วนร่วม 1. เสริมสร้างความรู้ใน การแก้ไขปัญหาเน้น การปฏิบัติจริง 2. พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบและวิธีทำงาน เพื่อการมีส่วนร่วม กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม 3. สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม 1. จำนวนภาคีเครือข่าย 2. ร้อยละของอปท.ที่มี โครงการและ งบประมาณ สนับสนุนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร

5 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 1.2 พัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายใน ประเทศและ ต่างประเทศ 1. พัฒนาฐานข้อมูลให้ ถูกต้อง ทันสมัย 2. จัดทำแผนที่ (Mapping) บุคลากร หน่วยงานฯที่มี ศักยภาพ 3. ใช้ประโยชน์จาก แผนที่ฯสร้าง แรงจูงใจและขยาย ความครอบคลุมของ งาน 4. พัฒนาระบบ เชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 1. ฐานข้อมูลบุคลากร หน่วยงาน องค์กร ชมรมในและ ต่างประเทศ 2. แผนที่บุคลากร หน่วยงานฯที่มี ศักยภาพ 3. ช่องทางการเข้าถึง และแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และ ต้นแบบที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร

6 I - ลงทุนเพื่อ พัฒนาโครงสร้าง และระบบงาน H E A L T H จุดมุ่งหมาย มีโครงสร้างและระบบการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถจัดการกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดย ได้รับความร่วมมือและ งบประมาณจากรัฐบาล พันธมิตร ภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาค ประชาชน

7 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 2.1 แสวงหาแหล่ง ทุนและบริหาร จัดการทุนอย่างมี คุณภาพ 1. แสวงหาแหล่งทุน โดยมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการ แนวทาง ของแหล่งทุนและ วิธีการเข้าถึง 2. วางแผนและบริหาร งบประมาณมุ่งเน้น ผลงานตาม ยุทธศาสตร์ 3. วิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จของการ ใช้งบประมาณ 1. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ของงบประมาณเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. จำนวนโครงการ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 3. ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ ใช้จ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

8 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 2.2 พัฒนาองค์กร เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการด้าน การส่งเสริม สุขภาพและ อนามัย สิ่งแวดล้อม 1. พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ โครงสร้างเฉพาะ ด้านของหน่วยงาน 2. พัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการ 3. สร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรมจากการ วิจัยและพัฒนาที่ได้ มาตรฐานมีคุณภาพ 4. พัฒนาความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยน บุคลากรและ เทคโนโลยีใน ประเทศและ ต่างประเทศ 1. จำนวน best practice model ที่ นำไปขยายผลเป็นที่ ยอมรับของผู้รับ ประโยชน์ 2. จำนวนผลงานวิจัย และพัฒนาที่ส่งมอบ ให้ผู้รับประโยชน์ 3. ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

9 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 2.3 พัฒนาระบบและ กลไกการ ปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการ ให้มีศักยภาพสูง 1. พัฒนาระบบและ กลไกการดำเนินงาน ครบวงจร six key functions 2. เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่มี คุณภาพและ เหมาะสม 3. จัดทำ/ปรับปรุง ฐานข้อมูลและคลัง ความรู้ 4. จัดทำแผนแม่บท การพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศและนำสู่ การปฏิบัติ 1. ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับส่วน ราชการหรือองค์กร อื่นที่มีภารกิจ คล้ายคลึงกัน 2. มีระบบการบริหาร ต้นทุนและการ บริหารความเสี่ยงใน โครงการสำคัญ 3. มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการและ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ PMQA ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

10 R - พัฒนา กระบวนการกำหนด นโยบายและกฎหมาย ด้านสุขภาพ H E A L T H จุดมุ่งหมาย มีนโยบายสาธารณะและ กฎหมายด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ คุ้มครองสุขภาพประชาชนอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

11 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 3.1 สร้างนโยบาย สาธารณะ และ พัฒนากฎหมาย ให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต ของประชาชน โดยรับฟังความ คิดเห็นของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง 1. สร้างกระบวนการ จัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายในระดับ จังหวัด 2. จัดทำแผนพัฒนา กฎหมายของกรม อนามัย 3. กำหนดแนวทาง/ เกณฑ์ปฏิบัติ และ ข้อกฏหมายบน ฐานความรู้และ บริบทของพื้นที่ 1. จำนวนนโยบาย สาธารณะด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. จำนวนกฎกระทรวง/ ประกาศ/คำแนะนำ และเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบาย และกฎหมายด้านสุขภาพ

12 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 4. ส่งเสริมการออกเทศ บัญญัติ/ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น 5. สร้างกระบวนการ ช่องทางและกลไก รับฟังความคิดเห็นผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบาย และกฎหมายด้านสุขภาพ

13 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 3.2 ส่งเสริมการ บังคับใช้กฎหมาย อย่างถูกต้องและเป็น ธรรม 1. พัฒนาศักยภาพเจ้า พนักงานและ เครือข่ายระดับพื้นที่ 2. สร้างหลักประกัน ความเป็นธรรมใน การบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข 3. ติดตาม กำกับ และ ประเมินการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข 1. ความสำเร็จของการ ใช้มาตรการด้าน กฎหมายสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบาย และกฎหมายด้านสุขภาพ

14 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 3.3 จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติ (SOP) ในการสร้าง นโยบาย สาธารณะและ การพัฒนา กฎหมาย 1. จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติในการสร้าง นโยบายสาธารณะ 2. จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติในการพัฒนา กฎหมาย 3. สร้างกระบวนการ ช่องทาง และกลไก การนำมาตรฐานฯสู่ การปฏิบัติ 1. มาตรฐานการปฏิบัติ ในการสร้างนโยบาย สาธารณะด้าน ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. มาตรฐานการปฏิบัติ ในการพัฒนา กฎหมายด้าน ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบาย และกฎหมายด้านสุขภาพ

15 A - สร้างความ ตระหนักรู้เพื่อการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ H E A L T H จุดมุ่งหมาย ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี ความรู้ ความเข้าใจใน ความสำคัญและประโยชน์ของ การส่งเสริมสุขภาพและการ จัดการสิ่งแวดล้อม สามารถดูแล สุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

16 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 4.1 ส่งเสริมบทบาท ของสื่อชุมชน และสื่อสาธารณะ ในการสร้าง ค่านิยม “สร้างนำ ซ่อม” 1. จัดทำฐานข้อมูลสื่อ ทุกแขนง 2. สร้างเครือข่ายและ ประสานความร่วมมือ อันดีกับสื่อทุกแขนง 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของสื่อ ในงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 4. เพิ่มขีด ความสามารถในการ ผลิตสื่อ สารสนเทศ ที่ดึงดูดความสนใจ ของสื่อและ ประชาชน 1. ฐานข้อมูลสื่อมวลชน ทุกแขนง 2. พื้นที่และช่องทาง เผยแพร่ความรู้ในสื่อ ชุมชนและสื่อ สาธารณะเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

17 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 4.2 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้ด้วย วิธีการ สื่อและ เทคโนโลยีที่ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย 1. จัดทำแผน ยุทธศาสตร์การ สื่อสารสาธารณะ ของกรมอนามัยและ นำสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม 2. รณรงค์สื่อสารความ เสี่ยงและขับเคลื่อน สังคมสุขภาพดีเพื่อ สร้างความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง 1 แผนยุทธศาสตร์การ สื่อสารสาธารณะ ของกรมอนามัย 2 ช่องทางและรูปแบบ การสื่อสารที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

18 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 3. ส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนารูปแบบการ สื่อสารสองทางเน้นการมี ส่วนร่วม 4. สร้างระบบเฝ้าระวังและ ปรับปรุงข้อมูลให้ทัน สถานการณ์ 5. ผลิตและพัฒนาเนื้อหา เครื่องมือ และวิธีการ ถ่ายทอด 6. บริหารความสัมพันธ์และ เรียนรู้ความต้องการของ ผู้รับบริการ ภาคีทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

19 B - พัฒนา สมรรถนะ บุคลากร H E A L T H จุดมุ่งหมาย พัฒนาบุคลากรกรมอนามัยให้ มีความพร้อม ความสามารถใน การปฏิบัติงานและสร้างคุณค่า ต่อสังคม

20 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 5.1 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรม อนามัยเพื่อ ยกระดับขีด ความสามารถ และมาตรฐาน การทำงานของ องค์กรให้ เทียบเท่าเกณฑ์ สากล 1. จัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากรกรม อนามัยและนำสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม 2. จัดระบบการเรียนรู้ และพัฒนาเน้นเรียน จากประสบการณ์จริง จากกรณีศึกษา coaching, mentoring, sharing 1. แผนการพัฒนา บุคลากรกรมอนามัย 2. ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา ตามแผน 3. ระดับสมรรถนะของ บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาตามเกณฑ์ มาตรฐาน 4. ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

21 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 3. ปรับโครงสร้างการ บริหารงานและบริหาร บุคลากรเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์มุ่งผลสัมฤทธิ์ 4. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 5. ปรับปรุงระบบสรรหา กลั่นกรองและประเมินผล บุคคลให้โปร่งใสเป็นที่ ยอมรับ 6. พัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

22 แนวทางมาตรการตัวชี้วัด 5.2 สนับสนุนการ ลงทุนเพื่อการพัฒนา บุคลากรกรมอนามัย 1. จัดทำแผน งบประมาณเพื่อ สนับสนุนการพัฒนา บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง 2. ประสานแหล่งทุนใน ประเทศและ ต่างประเทศ สัดส่วนงบประมาณ เพื่อการพัฒนา บุคลากรกรมอนามัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

23 ความเชื่อมโยงระหว่าง PIRAB และ PMQA PIRABPMQA 1. สร้างภาคีเครือข่ายและ พันธมิตร SYSTEM เสริมสร้างความเข้มแข็งของ พันธมิตรภาคีเครือข่าย

24 ความเชื่อมโยงระหว่าง PIRAB และ PMQA PIRABPMQA 2. ลงทุนเพื่อพัฒนา โครงสร้างและระบบงาน SYSTEM - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการ จัดการภาวะคุกคามทางสุขภาพ - วิจัยและพัฒนา - ติดตามและประเมินผล DRIVER - พัฒนาระบบสารสนเทศและ ข้อมูลข่าวสาร -บริหารจัดการความรู้

25 ความเชื่อมโยงระหว่าง PIRAB และ PMQA PIRABPMQA 3. พัฒนากระบวนการ กำหนดนโยบายและ กฎหมายด้านสุขภาพ SYSTEM - พัฒนา ผลักดัน แก้ไข กฎหมาย ระเบียบและ นโยบายที่เกี่ยวข้อง

26 ความเชื่อมโยงระหว่าง PIRAB และ PMQA PIRABPMQA 4. สร้างความตระหนักรู้เพื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ SYSTEM - ขับเคลื่อนทางสังคมและ สื่อสารสาธารณะ DRIVER -เรียนรู้และแสวงหาความ ต้องการของผู้รับบริการ

27 ความเชื่อมโยงระหว่าง PIRAB และ PMQA PIRABPMQA 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรDRIVER - วางแผนและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล -วางแผนกลยุทธ์อย่างมี ส่วนร่วมและบูรณาการ

28 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ ขั้นตอนการขับเคลื่อนเพื่อการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในและนอกหน่วยงาน

29 ระดับและความสำคัญเพื่อการสื่อสารและขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ (ระดับองค์กรโดยรวม) เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ (ระดับหน่วยงาน) เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ (ระดับกลุ่มงาน ฝ่าย บุคคล) สื่อสารให้ภายนอกรับรู้ : ภาคี พันธมิตร ประชาชน สื่อสารให้ภายในรับรู้ : เป็นการจูงใจ เป็นแนวทาง เป็นหลักการและเหตุผล เป็นมาตรฐาน อ้างอิงจากดร.พรเทพ พิมลเสถียร

30 สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อต้องแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำข้อเสนอโครงการที่เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการ การติดตามโครงการ การประเมินผลโครงการ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการแปลง ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ อาทิ บุคลากร ระบบ ข้อมูล วัฒนธรรม โครงการ สร้างความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์จะสัมฤทธิผล ด้วยโครงการที่เสนอ เพื่อคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์โดยตรง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน และ สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อ เหตุการณ์ เพื่อประเมินว่าโครงการนำไปสู่ Output/Outcome ที่ต้องการ และบรรลุตาม ยุทธศาสตร์หรือไม่ อ้างอิงจาก ดร.พรเทพ พิมลเสถียร

31 คำ ถาม ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2551 - 2554. Regulate H E A L T H 31 หน่วยงาน......... 65 ล้านไทย องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google