งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน ดวงพร ศรีจร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน ดวงพร ศรีจร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน ดวงพร ศรีจร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

2 วัตถุประสงค์ : สร้างสังคมต้นแบบฯ 1. เรียนรู้และปฏิบัติพฤติกรรม การป้องกันโรคกระดูกพรุน ได้ต่อเนื่อง 2. เป็นแบบอย่างการปฏิบัติ พฤติกรรม 3. ให้ความรู้และแรงจูงใจสร้าง สังคมต้นแบบฯ

3 ความสำคัญการสร้างสังคมต้นแบบฯ และการขยายผล เป็นประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติได้คือเริ่ม ที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพและแกนนำด้าน สุขภาพในชุมชน เป็นแบบอย่างชี้นำ สังคมให้ปฏิบัติสิ่งที่ดีและคุ้มค่า สอดรับระบบปฏิรูปสุขภาพ เน้นสร้าง นำซ่อม เพิ่มขีดความสามารถการดูแล สุขภาพเชิงรุก เกิดผลดีในการดูแล สุขภาพ อิสรภาพและเศรษฐกิจ สร้างสุขนิสัยการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

4 กลไกและบทบาทการป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน เรียนรู้ ปัญหา สาเหตุผลกระทบ การดูแล รักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพให้รู้ได้โดย ผสานแรงจูงใจและพลังกลุ่ม ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การ ปฏิบัติพฤติกรรม เพื่อเสริมสมรรถนะและ แก้ไขอุปสรรค ร่วมสรุปกลไก การสร้างสังคมต้นแบบฯ และแผนการขยายผล กระจายกำลังขยายผล

5 สุขนิสัยการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน สร้างทุนความหนาแน่นของกระดูก สอดแทรกการป้องกันโรคกระดูกพรุนใน ชีวิตประจำวัน รวมกลุ่มพบปะแบ่งปันประสบการณ์และ เสริมพลังการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง รวมกลุ่มตรวจสอบและติดตาม ความก้าวหน้าการสร้างเสริมความ แข็งแรงและชะลอความเสื่อมของกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ ติดตามความก้าวหน้าการขยายผลและ พัฒนาการขยายกลุ่ม

6 การสร้างสังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกกระพรุน เพราะคุณรู้ คุณศรัทธามีใจให้ คุณมีความคิดเห็น คุณมีความต้องการ คุณคิดจะทำอย่างไร คุณและกลุ่มมีความพร้อม ทุกคนมีความเสี่ยง และค้นหาความ เสี่ยงร่วมกัน ร่วมกับสร้างสุขนิสัยแล้วขยายผล

7 เพราะคุณรู้โรคกระดูกพรุนคืออะไร คุณไม่อยากเป็นเช่นนั้น และ คุณอยากป้องกัน  ใช่  ไม่ใช่  อื่นๆ..............................................

8 เพราะคุณรู้สาเหตุ 3 ด้านที่ก่อโรคกระดูกพรุน คุณจึงรู้ว่าคุณและทุกคน เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้  คุณค้นหาความเสี่ยง  ความมุ่งมั่นมากขึ้น

9 เพราะคุณรู้ความร้ายแรงของโรคกระดูกพรุน คุณจึงต้องการ  เป็นแบบอย่างการป้องกัน  สร้างเครือข่าย

10 เพราะคุณรู้ อาการ การตรวจ การรักษา และป้องกันความรุนแรง คุณจึงแสวงหาและปฏิบัติ  ใส่ใจติดตาม  ดูแลอย่างมีเป้าหมายและ ถูกต้อง

11 คุณคิดเห็นอย่างไรที่จะนำความรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุนไปใช้ ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติได้ ขยายผล

12 เป็นสิ่งท้าทาย  ยากยิ่งกว่าการแสวงหา ความรู้  ความสำเร็จที่แท้จริงเพื่อ สุขภาพ  ยิ่งใหญ่ กว้างไกล คุ้มค่า

13 คุณต้องการป้องกันตนเองและสร้างกลุ่มคนที่คุณรักเพื่อป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน หรือไม่ เพราะเหตุใด

14 ชะลอและเอาชนะโรคได้ ชอบสร้างนำซ่อม เพราะ คุ้มค่า และได้ประโยชน์กัน โทษได้ ได้เพื่อน ได้พลัง ได้ กำลังใจ ได้ถนอมทรัพย์ ไม่เสี่ยงเป็นภาระ และไม่ ห่วงต้องมีภาระ ได้ลาภเพราะไม่เป็นโรค

15 คุณคิดว่าจะทำได้ตามที่ต้องการโดยวิธีใดบ้าง

16 หาความเสี่ยงต่อโรคกระดูก พรุนทั้งของคุณและของกลุ่ม ค้นหาอุปสรรคที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง กำหนดและปฏิบัติพันธสัญญา ขจัดอุปสรรค ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติพันธ สัญญาการส่งเสริมสุขภาพ และปกป้องโรคกระดูกพรุน กระจายกำลัง ขยายผล

17 ค้นหาความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุน


ดาวน์โหลด ppt สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน ดวงพร ศรีจร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google