งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกัน และดูแลโรคกระดูกพรุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกัน และดูแลโรคกระดูกพรุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกัน และดูแลโรคกระดูกพรุน
ดวงพร ศรีจร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

2 วัตถุประสงค์ : สร้างสังคมต้นแบบฯ
เรียนรู้และปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างการปฏิบัติพฤติกรรม ให้ความรู้และแรงจูงใจสร้างสังคมต้นแบบฯ

3 ความสำคัญการสร้างสังคมต้นแบบฯ และการขยายผล
เป็นประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติได้คือเริ่มที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพและแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน เป็นแบบอย่างชี้นำสังคมให้ปฏิบัติสิ่งที่ดีและคุ้มค่า สอดรับระบบปฏิรูปสุขภาพ เน้นสร้างนำซ่อม เพิ่มขีดความสามารถการดูแลสุขภาพเชิงรุก เกิดผลดีในการดูแลสุขภาพ อิสรภาพและเศรษฐกิจ สร้างสุขนิสัยการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

4 กลไกและบทบาทการป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน
เรียนรู้ ปัญหา สาเหตุผลกระทบ การดูแลรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพให้รู้ได้โดยผสานแรงจูงใจและพลังกลุ่ม ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติพฤติกรรม เพื่อเสริมสมรรถนะและแก้ไขอุปสรรค ร่วมสรุปกลไก การสร้างสังคมต้นแบบฯ และแผนการขยายผล กระจายกำลังขยายผล

5 สุขนิสัยการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน
สร้างทุนความหนาแน่นของกระดูก สอดแทรกการป้องกันโรคกระดูกพรุนในชีวิตประจำวัน รวมกลุ่มพบปะแบ่งปันประสบการณ์และเสริมพลังการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง รวมกลุ่มตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการสร้างเสริมความแข็งแรงและชะลอความเสื่อมของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ ติดตามความก้าวหน้าการขยายผลและพัฒนาการขยายกลุ่ม

6 การสร้างสังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกกระพรุน
เพราะคุณรู้ คุณศรัทธามีใจให้ คุณมีความคิดเห็น คุณมีความต้องการ คุณคิดจะทำอย่างไร คุณและกลุ่มมีความพร้อม ทุกคนมีความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยงร่วมกัน ร่วมกับสร้างสุขนิสัยแล้วขยายผล

7 เพราะคุณรู้โรคกระดูกพรุนคืออะไร
คุณไม่อยากเป็นเช่นนั้น และคุณอยากป้องกัน ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ

8 เพราะคุณรู้สาเหตุ 3 ด้านที่ก่อโรคกระดูกพรุน
คุณจึงรู้ว่าคุณและทุกคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ คุณค้นหาความเสี่ยง ความมุ่งมั่นมากขึ้น

9 เพราะคุณรู้ความร้ายแรงของโรคกระดูกพรุน
คุณจึงต้องการ เป็นแบบอย่างการป้องกัน สร้างเครือข่าย

10 เพราะคุณรู้ อาการ การตรวจ การรักษา และป้องกันความรุนแรง
คุณจึงแสวงหาและปฏิบัติ ใส่ใจติดตาม ดูแลอย่างมีเป้าหมายและถูกต้อง

11 คุณคิดเห็นอย่างไร ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติได้ ขยายผล
ที่จะนำความรู้การป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุนไปใช้ ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติได้ ขยายผล

12 เป็นสิ่งท้าทาย ยากยิ่งกว่าการแสวงหาความรู้
ความสำเร็จที่แท้จริงเพื่อสุขภาพ ยิ่งใหญ่ กว้างไกล คุ้มค่า

13 คุณต้องการป้องกันตนเอง และสร้างกลุ่มคนที่คุณรัก เพื่อ
ป้องกันและดูแลโรคกระดูกพรุน หรือไม่ เพราะเหตุใด

14 ชะลอและเอาชนะโรคได้ ชอบสร้างนำซ่อม เพราะคุ้มค่า และได้ประโยชน์กันโทษได้ ได้เพื่อน ได้พลัง ได้กำลังใจ ได้ถนอมทรัพย์ ไม่เสี่ยงเป็นภาระ และไม่ห่วงต้องมีภาระ ได้ลาภเพราะไม่เป็นโรค

15 จะทำได้ตามที่ต้องการ
คุณคิดว่า จะทำได้ตามที่ต้องการ โดยวิธีใดบ้าง

16 หาความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนทั้งของคุณและของกลุ่ม
ค้นหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดความเสี่ยง กำหนดและปฏิบัติพันธสัญญาขจัดอุปสรรค ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติพันธสัญญาการส่งเสริมสุขภาพ และปกป้องโรคกระดูกพรุน กระจายกำลัง ขยายผล

17 การเกิดโรคกระดูกพรุน
ค้นหาความเสี่ยง การเกิดโรคกระดูกพรุน


ดาวน์โหลด ppt สังคมต้นแบบเรียนรู้การป้องกัน และดูแลโรคกระดูกพรุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google