งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศ การศึกษา มุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน สถานศึกษา การโค้ช (Coaching) สร้างความร่วมมือของผู้นำการ เปลี่ยนแปลงและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการคิดอย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศ การศึกษา มุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน สถานศึกษา การโค้ช (Coaching) สร้างความร่วมมือของผู้นำการ เปลี่ยนแปลงและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการคิดอย่างมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศ การศึกษา มุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน สถานศึกษา การโค้ช (Coaching) สร้างความร่วมมือของผู้นำการ เปลี่ยนแปลงและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ความมีเหตุผล คุณค่าและประโยชน์ใน การนำไปใช้ ความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และองค์กร โค้ช คือ กัลยาณมิตรพัฒนา ผู้ส่งเสริมสะท้อน คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เปรียบเสมือนกระจกแห่งการเรียนรู้ ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน หลักการ พัฒนา

2 สะท้อนคิด สรุปความรู้ ปฏิบัติการจริง วางแผน การโค้ช ได้ฝึกโค้ช อย่างกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการโค้ช พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการโค้ช วัตถุประสงค์

3 ประโยชน์ ของการโค้ช สร้างแนวคิด วิธีปฏิบัติในการโค้ช สร้างและขยายเครือข่ายการโค้ช เป็นกัลยาณมิตรร่วมพัฒนาในสถานศึกษา สร้างสรรค์การคิดพัฒนาตนอย่างสมเหตุสมผล

4 ย้อนรอยแล้วถอดรหัสความรู้เดิม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ 1. ให้ฝึกถอดรหัสความรู้เดิมได้ 2. ตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการโค้ช 1. ทราบความรู้เบื้องต้น 2. ทราบคำถามของผู้ฝึก

5 คำถามจากวิทยากร ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 การโค้ชมีจุดมุ่งหมายอะไร ? ผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จของการโค้ชคืออะไร ? มีกิจกรรม เทคนิค และวิธีการใดที่ใช้ในการโค้ช ? ประโยชน์ที่ได้จากการโค้ชมีอะไรบ้าง ? มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการโค้ช ?

6 สรุป 1. ความไม่สบายใจของตนมีอะไรบ้าง ? 2. ปัญหาและพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกคืออะไร ? 3. ครูควรแก้ปัญหา โดยคิดและทำอะไร ? 4. ผลการแก้ไขปัญหาของครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงต่อครู และนักเรียนอย่างไร ? 5. อะไรคือความรู้ใหม่ หรือความคิดใหม่ที่ค้นพบ ?

7 บทบาทในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เน้นมาตรฐานเน้นศักยภาพ การนิเทศ (Supervision) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้ การอบรม (Training) การชี้แนะ (Coaching) ทั่วไป เฉพาะ

8 ความสำคัญของการ Coaching ประเภทการพัฒนา ระดับผลกระทบ ความ ตระหนัก ความรู้ทักษะ การ นำไปใช้ 1. การศึกษาค้นคว้า  2. การให้เห็นแบบอย่างที่ดี  3. การฝึกปฏิบัติ  4. การชี้แนะ (Coaching) การสอน 

9 วิธีการพัฒนาระดับความรู้ระยะสั้นระดับความรู้ระยะยาว 1. ให้ความรู้เชิงทฤษฎี 20%5%5% 2. การสาธิต 35%10% 3. การเน้นแบบอย่าง / แนะวิธีปฏิบัติ 70%20% 4. การให้ปฏิบัติ 80%25% 5. การชี้แนะ (Coaching) 90%

10 หลักการโค้ช สร้างความสัมพันธ์ เสริมพลังอำนาจ ทำงานเป็นระบบ พัฒนาต่อเนื่อง มีเป้าหมายร่วมกัน ชี้แนะในบริบทโรงเรียน นำไปใช้ได้จริง สะท้อนผลการเรียนรู้ ข้อห้าม ห้ามบอก ห้ามสอน ห้ามสั่ง ข้อควรปฏิบัติ ให้กำลังใจ จุดประกายความคิด ห่วงใยเอื้ออาทร

11 กระบวน การโค้ช ก่อนการโค้ช ระหว่างการโค้ช หลังการโค้ช ร่วมกันกำหนดจุดเน้นที่ต้องการโค้ช เน้นการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ เน้นการทำงานเชิงลึก ประเด็นที่เป็นจุดเล็ก ๆ แต่เป็นประโยชน์ ศึกษาต้นทุนเดิม ให้ครูประเมินการทำงานของตนเอง ต่อยอดประสบการณ์ ร่วมกันสรุปผลการชี้แนะ วางแผนที่จะกลับมาใหม่ ตกลงร่วมกันในเรื่องอื่น ๆ

12 เครื่องมือการโค้ช ผลักดัน การรับฟัง การท้าทายให้ทำงาน การถามคำถามปลายเปิด การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสั่ง การสอน การบอก ฉุดดึงครู

13 กลวิธีการโค้ช เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำจับถูกไม่จับผิดปัญหาใครคนนั้นต้องแก้ ชมสอง ชี้จุดบกพร่องหนึ่งถามโดยไม่หวังคำตอบให้การบ้านต้องตามมาตรวจ ถ้าจะบอกต้องมีทางเลือก แกล้งทำเป็นไม่รู้ฟังให้ถึงที่สุดเรียนรู้ร่วมกัน “ การโค้ชจะสำเร็จได้ต้องลงมือปฏิบัติจริง ”


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศ การศึกษา มุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน สถานศึกษา การโค้ช (Coaching) สร้างความร่วมมือของผู้นำการ เปลี่ยนแปลงและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการคิดอย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google