งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้ ตลอดเวลา

2 2. การพัฒนาเครื่องมือการ เรียนรู้ให้แก่ ประชาชน ให้มี ความสามารถในการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง

3  การพัฒนาความเชื่อมโยง การศึกษาในระบบการศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย 4. เป็นการพัฒนาชุมชนให้มี รากฐานที่ยั่งยืน สามารถพึ่งพา ตนเองได้

4 5. พัฒนาการมีส่วนร่วม ขององค์กร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. เป็นการพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขัน กับสังคมโลกที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว

5 บทบาทหน้าที่ของครู กศน. ตำบล กับการจัดและส่งเสริมตลอด ชีวิต  การวางแผน  การจัดและส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย

6 3. บริการการเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

7 4. การสร้างและพัฒนาภาคี เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน

8 5. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่งานโครงการ

9 6. รายงานผลการ ปฎิบัติงาน

10 วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร

11 พฤติกรรมที่สร้างขึ้น จากคนในองค์กรโดยมี การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมา จนเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ และกลายเป็นค่านิยม ร่วมกันในองค์กร

12 ปัญหาของ วัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับการ ทำงาน

13 1. องค์กรของเขาดีอยู่ แล้วไม่เห็นจะมี ปัญหาที่ตรงไหนเลย 2. ไม่สนใจผู้รับบริการ

14 3. ไม่คิดที่จะ พัฒนาการทำงาน หรือบริการใหม่ ๆ ออกมา 4. รอให้ “ เบื้องบน ” สั่งมาเพียงอย่าง เดียว

15 5. ผู้นำและพนักงานคิด แต่จะทำงานด้าน ปฏิบัติการหรือธุรการ เป็นงานหลัก

16  ผู้นำเสียเวลา มากกับการ จ้ำจี้จ้ำไชพนักงาน ที่ขาดคุณภาพ ไม่มีเวลาไปใส่ ใจ กับพนักงานที่ ทำงานดี

17  ผู้นำไม่สามารถนำ การ เปลี่ยนแปลงให้เกิด เป็นรูปธรรม ขึ้นในองค์กรได้

18 วัฒนธรรม องค์กรที่ดี

19 1. การสื่อสารอย่าง เปิดเผย 2. การทำงานเป็นทีม 3. การทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลือง 4. ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ 5. ใช้ความรู้ ความสามารถ

20 การสร้าง วัฒนธรรม องค์กรที่ดีและ มีคุณภาพ

21 วัฒนธรรมองค์กรที่มี คุณภาพ (Quality Culture) 1. เกิดค่านิยมร่วม และ แบบแผนในการ ทำงานร่วมกันของ บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 2. เป็นแนวทาง และกณฑ์ สำหรับตัดสินใจ ในการทำงานประจำวัน และการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ

22 1. ค่านิยม

23 1. คุณค่าผลงานกำหนด จากความพึงพอใจ ของผู้รับผลงานนั้นไป ใช้ 2. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่เอารัดเอา เปรียบผู้รับบริการและ เพื่อนร่วมงาน 3. ศึกษาหาความรู้ พัฒนา ความสามารถและ ปรับปรุงทัศนคติของ ตนเองตลอดเวลา

24 2. สไตล์การ ทำงาน

25 1) ทำงานโดยมีการ วางแผน มีเป้าหมายที่ ชัดเจน ปรับปรุงให้ดี ขึ้นตลอดเวลา (P-D-C-A) 2) ใช้ความรู้ ความมี เหตุผล ความรอบคอบ และข้อมูลจริงในการ ทำงานทุก ๆ อย่าง 3) มุ่งมั่นที่จะบรรลุผล สำเร็จอย่างอดทน ไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรค

26 3. พฤติกรรม ในการทำงาน

27 1) ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้และรับฟัง ความคิดเห็นจาก เพื่อนร่วมงาน 2) เป็นนักแก้ปัญหา มิใช่เป็นนักสร้าง ปัญหา 3) มีความสามารถ สื่อสาร สุ - จิ - ปุ - ลิ

28 วัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงาน กศน.

29 วัฒนธรรมองค์กร สำนักงาน กศน. ภายใต้การนำของ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ได้ปลูกฝั่งวัฒนธรรมการ ทำงานที่มีคุณภาพ อันเป็นหัวใจสำคัญดังนี้

30 1. ค่านิยม “ การปฏิบัติงานที่ดี ต้องได้ทั้งคน และงานโดยไม่ เสียหลักการ ”

31 2. สไตล์การทำงาน “ คนสำราญ งานสำเร็จ ”

32 3. พฤติกรรมใน การทำงาน

33 1. ตั้งมั่นใน บริการ

34 2. มุ่งมั่นใน การทำงาน

35 3. เชื่อถือใน คุณค่าของตน

36 4. ยึดมั่นในความ รับผิดชอบ ต่อผู้เรียน

37 5. มีจิตสำนึกในการ ทำงานเป็นทีม โดยมีเป้าหมาย ร่วมกันที่ชัดเจน

38

39 การทำงานให้อยู่ใน หัวใจประชาชน 1. ครองใจคนใน ครอบครัว 2. ครองใจเพื่อน ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 3. มองประชานดุจ ญาติ

40 4. ให้ประชาชน เข้าถึงได้ตลอดเวลา 5. มีกิจกรรมแปลก ใหม่เสมอ 6. บริการให้ดีที่สุด ทุกครั้ง

41 ฝากไว้เป็น กำลังใจ ปัญหามีไว้แก้ สถิติมีไว้ทำลาย เป้าหมายมีไว้ชน

42


ดาวน์โหลด ppt การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google