งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 11 สุขภาพจิต และการ ปรับตัว. 2 หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขมี ความสมบูรณ์ ทั้งทางใจและทาง กายสามารถปรับตัวหรือปรับ ความต้องการของตนเองให้เข้ากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 11 สุขภาพจิต และการ ปรับตัว. 2 หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขมี ความสมบูรณ์ ทั้งทางใจและทาง กายสามารถปรับตัวหรือปรับ ความต้องการของตนเองให้เข้ากับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 11 สุขภาพจิต และการ ปรับตัว

2 2 หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขมี ความสมบูรณ์ ทั้งทางใจและทาง กายสามารถปรับตัวหรือปรับ ความต้องการของตนเองให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม เข้ากับบุคคลที่ อยู่ร่วมกันได้ด้วยดีโดยไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง อีกด้วย

3 3 ความสำคัญของสุขภาพจิตและการ ปรับตัวของคนงาน 1. สุขภาพจิตจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ รอบๆ ตัวบุคคล 2. พิจารณาถึงความสามารถในการ ทำงานของบุคคล 3. การพิจารณาสุขภาพจิตอาจใช้ ลักษณะของสังคม เป็นเกณฑ์ หรือลักษณะทางวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนเป็นหลัก

4 4 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ คนงาน 1. การขาดงานบ่อยๆ - นิสัยการทำงานไม่ดี ประมาณ 6 % - การปรับตัวของแต่ละบุคคล ประมาณ 9 % - ความไม่พอใจในงาน ประมาณ 16 % - ไม่มีความรับผิดชอบ ประมาณ 17 % - ความทุกข์ยากจากภายนอก ประมาณ 17 % - ป่วยหรือเหนื่อยล้า ประมาณ 35 %

5 5 2. การร้องทุกข์ 3. อุบัติเหตุ 4. พิษสุราเรื้อรัง 5. โรค ความเครียด 6. โรคจิต 7. โรคประสาท

6 6 สาเหตุในการเกิดปัญหา สุขภาพจิต 1. ปัญหาที่เกิดจากประเภท ของงาน 2. ปัญหาที่เกิดจากความ วิตกกังวล 3. ปัญหาที่เกิดจาก แรงจูงใจและอารมณ์ - ความคับข้องใจ - ความขัดแย้ง

7 7 วิธีช่วยลดปัญหาทางสุขภาพจิต ( ของผู้มีปัญหา ) 1. การหาเหตุเข้าข้าง ตนเอง 2. การชดเชย 3. การเก็บกด 4. การอวดอ้างตนเอง 5. การมีพฤติกรรมแบบ ถอยหลัง เข้าคลอง 6. การแสดงปฏิกิริยา กลบเกลื่อน 7. การกล่าวโทษผู้อื่น 8. การขัดแย้ง 9. การอาศัยบารมีหรือ เลียนแบบบุคคลที่มี ชื่อเสียง 10. การดื้อแพ่ง 11. การเพ้อฝัน 12. การแสดงอาการเฉย เมย ไม่ เอาใจใส่ เฉื่อยชา ขาดความ กระตือรือร้น 13. การทำลายสิ่งต่างๆ

8 8 การแก้ไขและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต 1. การออกกำลังกาย 2. การมองโลกในแง่ดี 3. ฝึกควบคุมการใช้ อารมณ์หรือความ โกรธ 4. ทำตนให้เป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่น 5. อย่าละเลยสิ่ง บันเทิงใจ 6. หาทางระบายออก ด้วยวิธีการ ที่ ถูกต้อง 7. พักผ่อนให้เพียงพอ 8. ควรตัดความทุกข์ 9. ปรึกษาแพทย์หรือ จิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10. ทำให้เกิดอารมณ์ ขัน 11. การมีเพศสัมพันธ์

9 9 คุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษา 1. ด้านบุคลิกภาพ การปรับตัว, การเข้าใจ ผู้อื่น, มีเหตุผล, มีความมั่นคงทางอารมณ์, มีสุขภาพจิตดี, สุขุม รอบคอบ, รักษา ความลับได้ดี ฯ 2. ด้านความรู้ มีพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยา, มีการฝึกฝนทักษะการให้คำปรึกษา, หา ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอฯ 3. ด้านประสบการณ์ เคยปฏิบัติการจริงมาก พอสมควร, เคยพบเห็นปัญหาด้านจิตวิทยา มามาก, เชื่อมั่นในตนเอง, สามารถทำงาน เป็นทีมได้ฯ

10 10 หลักในการให้คำปรึกษา 1. ต้องทำให้ผู้รับคำปรึกษาร่วมมือหาสาเหตุของ ปัญหาและ วิธีแก้ปัญหา ด้วยตนเอง 2. ต้องไม่ประเมินผู้รับคำปรึกษาว่าด้อยสติปัญญา 3. ต้องมีสำนึกในตนเอง 4. ต้องยอมรับว่าคนมีทั้งความเหมือนและ แตกต่าง 5. ต้องตระหนักว่าบรรทัดฐานของกลุ่มสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ 6. ต้องช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษาเกิดความคิดว่า ผู้อื่นเห็นตนเป็นผู้มีคุณค่า 7. ต้องคำนึงถึงสุขภาพจิตของผู้รับคำปรึกษาหาก เขาเป็นตัวของตัวเอง

11 11 เทคนิคการให้คำปรึกษา 1. การให้คำปรึกษาโดยตรง (Directive Counseling) 2. การให้คำปรึกษาโดยทางอ้อม (Nondirective Counseling) 3. การให้คำปรึกษาแบบผสมผสาน (Cooperative Counseling)

12 12 ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังใน การให้คำปรึกษา 1. อย่าโต้เถียง 2. เตรียมพร้อมที่จะรับฟัง 3. ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อพฤติกรรม ของคนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ 4. ให้การสะท้อนกลับอย่างเหมาะสม กับเวลา

13 13 ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังใน การให้คำปรึกษา 5. ยอมรับว่าผู้รับคำปรึกษาเป็น มนุษย์ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ 6. สะท้อนความรู้สึกของผู้รับ คำปรึกษากลับให้เขาฟัง ถ้า สามารถเน้น ที่การสะท้อน 7. เลือกใช้คำถามอย่างเหมาะสม 8. ต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน การแสดง พฤติกรรมที่ถูกต้อง

14 14 ท่านคิดว่าที่สังคมการเรียน ของท่านมีสภาพ ที่สามารถ ก่อให้เกิดปัญหาทาง สุขภาพจิต คืออะไร และท่านจะใช้แนวทางและ วิธีการใดในการแก้ปัญหา ดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 11 สุขภาพจิต และการ ปรับตัว. 2 หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุขมี ความสมบูรณ์ ทั้งทางใจและทาง กายสามารถปรับตัวหรือปรับ ความต้องการของตนเองให้เข้ากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google