งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CoPs ป้องกันและดูแลแผล กดทับ. O ใช้ Gap Analysis เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม มาตรฐานการ O ทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในหอผู้ป่วย (peer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CoPs ป้องกันและดูแลแผล กดทับ. O ใช้ Gap Analysis เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม มาตรฐานการ O ทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในหอผู้ป่วย (peer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CoPs ป้องกันและดูแลแผล กดทับ

2 O ใช้ Gap Analysis เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม มาตรฐานการ O ทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในหอผู้ป่วย (peer review) O เลือกใช้ evidence/ ข้อแนะนำ จาก CPG ไปใช้ให้สอดคล้องกับ บริบทของโรงพยาบาล O ลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนจากสิ่งที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่สิ่งที่ต้องการ ให้เป็น ซึ่งเท่ากับกิจกรรมพัฒนา คุณภาพทางคลินิก (clinical CQ)

3 จากการทบทวน gap analysis ดำเนินการ ดังนี้ O นำแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีแผลกด ทับ สู่การปฏิบัติ O กำหนดและพัฒนาสมรรถนะแก่ บุคลากรพยาบาลทุกระดับในการดูแล ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีแผลกดทับ O สำรวจความชุกในการเกิดแผลกดทับ ของโรงพยาบาล O WI ทบทวนและปรับปรุง

4

5 ประเมินตนเอง O กระบวนการจัดการความรู้ O Gap analysis O เครือข่าย สำนักการพยาบาล เขต 19, UHOSNET O Best practice, Benchmark, O เห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge ในการดูแลแผลกดทับ

6 ประเมินตนเอง O ภาวะผู้นำ O KM O มีผู้เชี่ยวชาญ

7 ประเมินตนเอง O วัฒนธรรมการจัดการความรู้ O เปิดเผยข้อมูล O ได้รับการแบ่งปัน

8 ประเมินตนเอง O Technology O Camtasis O Web Blog O Datawarehouse

9 ประเมินตนเอง O วัดผลการจัดการความรู้ O ผลดำเนินการจากการดูแลแผลกด ทับ O UHOSNET

10 N = โรงพยาบาลราชวิถี

11

12

13 ทำอย่างไร • D. Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา • E. Endurance มุ่งเน้นความอดทน • V. Versatile หลากหลายความสามารถ • E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ • L. Love รักงานที่ทำ • O. Organizing จัดการเป็นเลิศ • P. Positive Thinking คิดแต่ทางบวก

14 Development : ไม่หยุดยั้งการ พัฒนา • มีหัวใจของการพัฒนาอยู่ เสมอ • ประเมินตนเองอยู่ ตลอดเวลา O จุดแข็งและจุดบกพร่องใน ด้านใดบ้างและพยายามที่ จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและ ปรับปรุงจุดบกพร่องของตน ให้ดีขึ้น O ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือ ขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ๆ มองหาเทคนิคและ แนวทางใหม่ ๆ เพื่อ พัฒนาการทำงานของ ตนเองให้ดีขึ้นและมี ประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ เสมอ

15 Endurance : มุ่งเน้น ความอดทน • ความอดทนเป็นพลัง ของความสำเร็จ … • อดทนต่อ ความเครียดในการ ทำงาน … • เผชิญกับ สถานการณ์ที่เลวร้าย

16 Versatile : หลากหลาย ความสามารถ • สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง • ได้คนที่มีความสามารถ ทำงานได้หลากหลาย • ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง งานที่ได้รับมอบหมาย พิเศษ … อาสาที่จะทำงาน นอกเหนือจากงานที่ รับผิดชอบ …

17 Energetic : กระตือรือร้น อยู่เสมอ • กระตือรือร้น และ ตื่นตัวที่จะแสวงความรู้ ใหม่ ๆ • การรับฟังข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาและ อุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น พร้อมทั้งมี ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคให้ ประสบผลสำเร็จ

18 Love : รักงานที่ทำ • “ คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เรา สามารถเลือกที่จะรักงานที่ทำอยู่ได้ ” ส่งผลให้ คุณมีความสุขกับงาน • … พื้นฐานของความสำเร็จอยู่ที่ความรักในสิ่ง นั้น ทำให้พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม มูลค่าของงานที่ทำอยู่ตลอดเวลา

19 Organizing : จัดการเป็นเลิศ • วางแผนและเป้าหมายการทำงาน • บริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้ เกิดประสิทธิผลได้

20 Positive Thinking : คิดแต่ ทางบวก • ความคิดทางบวกจะเป็น สิ่งที่ช่วยทำให้คุณมอง โลกในแง่ดี มีกำลังใจ และพลังที่จะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ ประสบผลสำเร็จ คนที่มี ความคิดทางบวกจะเป็น คนที่สนุกและมีความสุข กับงานที่ทำ แสวงหา โอกาสที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้อื่นอยู่ เสมอ

21 ถ้าข้าพเจ้ามีเวลาแปดชั่วโมงใน การตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เวลาหกชั่วโมงใน การลับขวานให้คม ( อับราฮัม ลินคอล์น )


ดาวน์โหลด ppt CoPs ป้องกันและดูแลแผล กดทับ. O ใช้ Gap Analysis เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม มาตรฐานการ O ทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในหอผู้ป่วย (peer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google