งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CoPsป้องกันและดูแลแผลกดทับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CoPsป้องกันและดูแลแผลกดทับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CoPsป้องกันและดูแลแผลกดทับ

2 ใช้ Gap Analysis เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในหอผู้ป่วย (peer review) เลือกใช้ evidence/ข้อแนะนำ จาก CPG ไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล ลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่สิ่งที่ต้องการให้เป็น ซึ่งเท่ากับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางคลินิก (clinical CQ)

3 จากการทบทวน gap analysis ดำเนินการ ดังนี้
นำแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ สู่การปฏิบัติ กำหนดและพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากรพยาบาลทุกระดับในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีแผลกดทับ สำรวจความชุกในการเกิดแผลกดทับของโรงพยาบาล WI ทบทวนและปรับปรุง จัดทำแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับและผู้ดูแล ได้รับการเตรียมความพร้อมในการกลับไปดูแลตนเองที่บ้าน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยและญาติในการดูแลบาดแผล จากการนำแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ สู่การปฏิบัติ อย่างทั่วถึง จัดการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีแผลกดทับแล้ว ให้แก่บุคลากรพยาบาลทุกระดับ โดยจัดการประชุม สำหรับคณะทำงานเฝ้าระวังและดูแลแผลกดทับ จากทุกหน่วยงาน จำนวน 60 คน สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน เมื่อวันที่ 30 กันยายน รุ่น การดำเนินการสำรวจความชุกในการเกิดแผลกดทับของโรงพยาบาล ในวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบบันทึกแผลกดทับที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันแผลกดทับ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี

4

5 ประเมินตนเอง กระบวนการจัดการความรู้ Gap analysis
เครือข่าย สำนักการพยาบาล เขต 19 , UHOSNET Best practice , Benchmark , เห็นคุณค่าของ Tacit Knowledge ในการดูแลแผลกดทับ

6 ประเมินตนเอง ภาวะผู้นำ KM มีผู้เชี่ยวชาญ

7 ประเมินตนเอง วัฒนธรรมการจัดการความรู้ เปิดเผยข้อมูล ได้รับการแบ่งปัน

8 ประเมินตนเอง Technology Camtasis Web Blog Datawarehouse

9 ประเมินตนเอง วัดผลการจัดการความรู้ ผลดำเนินการจากการดูแลแผลกดทับ
UHOSNET

10 N = โรงพยาบาลราชวิถี

11

12

13 ทำอย่างไร D. Developmentไม่หยุดยั้งการพัฒนา
E. Endurance มุ่งเน้นความอดทน V. Versatile หลากหลายความสามารถ E Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ L. Love รักงานที่ทำ O. Organizing จัดการเป็นเลิศ P. Positive Thinking คิดแต่ทางบวก

14 Development : ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
มีหัวใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา จุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ๆ มองหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ

15 Endurance : มุ่งเน้นความอดทน
ความอดทนเป็นพลังของ ความสำเร็จ… อดทนต่อความเครียดในการ ทำงาน… เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย

16 Versatile : หลากหลายความสามารถ
สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ได้คนที่มีความสามารถทำงานได้ หลากหลาย ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ…อาสาที่จะทำงาน นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ…

17 Energetic : กระตือรือร้นอยู่เสมอ
กระตือรือร้น และตื่นตัวที่จะ แสวงความรู้ใหม่ ๆ การรับฟังข้อมูลข่าวสาร ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคให้ประสบ ผลสำเร็จ

18 Love : รักงานที่ทำ “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะรักงานที่ทำ อยู่ได้”ส่งผลให้คุณมีความสุขกับงาน …พื้นฐานของความสำเร็จอยู่ที่ความรักในสิ่งนั้น ทำให้พยายามหา วิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานที่ทำอยู่ตลอดเวลา

19 Organizing : จัดการเป็นเลิศ
วางแผนและเป้าหมายการทำงาน บริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิผลได้

20 Positive Thinking : คิดแต่ทางบวก
ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วย ทำให้คุณมองโลกในแง่ดี มีกำลังใจ และพลังที่จะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ มอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ คน ที่มีความคิดทางบวกจะเป็นคนที่ สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและ สนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ

21 ถ้าข้าพเจ้ามีเวลาแปดชั่วโมงในการตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เวลาหกชั่วโมงในการลับขวานให้คม
(อับราฮัม ลินคอล์น)


ดาวน์โหลด ppt CoPsป้องกันและดูแลแผลกดทับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google