งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม. Stages of Change ไม่คิดว่ามีปัญหา / เมินเฉย ลังเลใจ ตัดสินใจ / เตรียมตัว กระทำ การปรับเปลี่ยน คงไว้ซึ่งปรับเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม. Stages of Change ไม่คิดว่ามีปัญหา / เมินเฉย ลังเลใจ ตัดสินใจ / เตรียมตัว กระทำ การปรับเปลี่ยน คงไว้ซึ่งปรับเปลี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

2 Stages of Change ไม่คิดว่ามีปัญหา / เมินเฉย ลังเลใจ ตัดสินใจ / เตรียมตัว กระทำ การปรับเปลี่ยน คงไว้ซึ่งปรับเปลี่ยน ย้อนกลับไปสู่ พฤติกรรมเดิม

3 การปรึกษาเพื่อการ เสริมสร้างแรงจูงใจ ระยะที่ 1 ไม่สนใจ : กระตุ้นให้เห็นว่าเป็นปัญหา ระยะที่ 2 ลังเลใจ : สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน ระยะที่ 3 ตัดสินใจและเตรียมตัว : การนำสู่การให้คำมั่นสัญญาที่จะ เปลี่ยนแปลง ระยะที่ 4 ลงมือปฏิบัติและกระทำต่อเนื่อง : กลยุทธ์การติดตามต่อเนื่อง

4 Phase ที่ 1 กระตุ้นให้เห็นปัญหา ใน ระยะ ไม่สนใจปัญหา 1. ลื่นไหลตามแรงต้าน ไม่โต้เถียง พร้อมกับ ให้ความเห็นอกเห็นใจ 2. ให้ความรู้ความเข้าใจโดยเน้นสิ่งที่เป็น ข้อเท็จจริง เป็นเหตุเป็นผล เป็นกลาง ไม่ชี้นำ หรือขู่ให้กลัว

5 Phase ที่ 2 สร้างแรงจูงใจ ระยะลังเล 1. พูดคุยถึงข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมเก่าและ ใหม่ และเปิดโอกาสให้ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย 2. ให้กำลังใจ 3. ชี้ให้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ทำได้สำเร็จ 4. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจต่างๆ

6 การสร้างแรงจูงใจที่จะปลี่ยน แปลง การสร้างแรงจูงใจที่จะปลี่ยน แปลง Decisional Balance Pros ข้อดี อยากเปลี่ยนแปลง :  ประโยชน์ที่จะ เกิดขึ้นจากการหยุด ดื่ม  และผลเสียที่ ตามมาหาก ไม่หยุดดื่ม Cons ข้อเสีย ไม่อยาก เปลี่ยนแปลง :  ประโยชน์จากการ ดื่ม  ผลเสียที่เกิดจาก การหยุดดื่ม

7 Phase 3: การนำสู่การให้คำมั่น สัญญาที่จะปรับเปลี่ยนระยะมุ่งมั่น  ร่วมวางแผนหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม กับ ผู้รับการปรึกษา ช่วยหาทาง แก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม  กำหนดวันเวลาในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและแผนการปรับ พฤติกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ให้ผู้รับการปรึกษาได้มีทางเลือก และตัดสินใจวิธีการเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวเอง  เสริมศักยภาพในการกระทำของ ผู้รับการปรึกษา

8 Phase 4: กลยุทธ์การ ติดตามต่อเนื่อง ระยะลงมือปฏิบัติและกระทำ ต่อเนื่อง 1. ส่งเสริมให้ลงมือกระทำตาม วิธีการที่เขาเลือกอย่างต่อเนื่อง 2. ชี้ให้เห็นความก้าวหน้า และ ความสำเร็จที่ทำได้ 3. ช่วยหาทางขจัดปัญหา อุปสรรคต่างๆ

9 หากกลับไปมีปัญหาซ้ำจะทำ อย่างไร 1. ให้กำลังใจให้เริ่มต้นใหม่อีก ครั้ง 2. สรุปบทเรียนที่ทำให้มีปัญหาซ้ำ 3. วางแผนและเริ่มต้นใหม่

10 ขั้นตอน การสร้างแรงจูงใจ แบบ Brief Intervention 1.Co ทักทาย พูดคุย เรื่องทั่วไป เพื่อสร้าง สัมพันธภาพ 2. ใช้คำถามเพื่อสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ความ เชื่อ ค่านิยม “ คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการ สูบบุหรี่ ” “ ผลที่ตามมาจากการสูบบุหรี่คือ อะไร ” 3.CO สรุปความคิด ความเชื่อของ Cl และให้ข้อมูล เกี่ยวกับผลเสียที่จะตามมาและให้ข้อมูลการดูแล ช่วยเหลือด้านการแพทย์ 4.Co ถามถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการ ดูแลทางการแพทย์ 5. Co และ Cl ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค 6. CO ให้กำลังใจ และนัดหมาย เพื่อเข้าสู่ระบบการ ดูแลช่วยเหลือ

11 Please try to practice, it’s not too difficult.


ดาวน์โหลด ppt การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรม. Stages of Change ไม่คิดว่ามีปัญหา / เมินเฉย ลังเลใจ ตัดสินใจ / เตรียมตัว กระทำ การปรับเปลี่ยน คงไว้ซึ่งปรับเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google