งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2 Stages of Change ตัดสินใจ/ เตรียมตัว กระทำ การปรับเปลี่ยน
คงไว้ซึ่งปรับเปลี่ยน ลังเลใจ ย้อนกลับไปสู่ พฤติกรรมเดิม ไม่คิดว่ามีปัญหา/เมินเฉย

3 การปรึกษาเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ระยะที่ 1 ไม่สนใจ : กระตุ้นให้เห็นว่าเป็นปัญหา ระยะที่ 2 ลังเลใจ : สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน ระยะที่ 3 ตัดสินใจและเตรียมตัว : การนำสู่การให้คำมั่นสัญญาที่จะเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 4 ลงมือปฏิบัติและกระทำต่อเนื่อง : กลยุทธ์การติดตามต่อเนื่อง

4 Phaseที่1 กระตุ้นให้เห็นปัญหา ในระยะ ไม่สนใจปัญหา
1.ลื่นไหลตามแรงต้าน ไม่โต้เถียง พร้อมกับให้ความเห็นอกเห็นใจ 2.ให้ความรู้ความเข้าใจโดยเน้นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นเหตุเป็นผล เป็นกลาง ไม่ชี้นำหรือขู่ให้กลัว

5 Phaseที่2 สร้างแรงจูงใจ ระยะลังเล
1.พูดคุยถึงข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมเก่าและใหม่ และเปิดโอกาสให้ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย 2.ให้กำลังใจ 3.ชี้ให้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ทำได้สำเร็จ 4.เปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจต่างๆ

6 การสร้างแรงจูงใจที่จะปลี่ยนแปลง
Pros ข้อดี อยากเปลี่ยนแปลง: ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดื่ม และผลเสียที่ตามมาหาก ไม่หยุดดื่ม Cons ข้อเสีย ไม่อยากเปลี่ยนแปลง: ประโยชน์จากการดื่ม ผลเสียที่เกิดจากการหยุดดื่ม Decisional Balance

7 Phase 3: การนำสู่การให้คำมั่นสัญญาที่จะปรับเปลี่ยนระยะมุ่งมั่น
ร่วมวางแผนหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ ผู้รับการปรึกษา ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม กำหนดวันเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแผนการปรับพฤติกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้ผู้รับการปรึกษาได้มีทางเลือกและตัดสินใจวิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เสริมศักยภาพในการกระทำของผู้รับการปรึกษา

8 Phase 4: กลยุทธ์การติดตามต่อเนื่อง ระยะลงมือปฏิบัติและกระทำต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ลงมือกระทำตามวิธีการที่เขาเลือกอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นความก้าวหน้า และความสำเร็จที่ทำได้ ช่วยหาทางขจัดปัญหา อุปสรรคต่างๆ

9 หากกลับไปมีปัญหาซ้ำจะทำอย่างไร
1.ให้กำลังใจให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 2.สรุปบทเรียนที่ทำให้มีปัญหาซ้ำ 3.วางแผนและเริ่มต้นใหม่

10 ขั้นตอน การสร้างแรงจูงใจ แบบ Brief Intervention
Co ทักทาย พูดคุย เรื่องทั่วไป เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ใช้คำถามเพื่อสำรวจความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ค่านิยม “ คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่” “ ผลที่ตามมาจากการสูบบุหรี่คืออะไร” CO สรุปความคิด ความเชื่อของ Cl และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียที่จะตามมาและให้ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือด้านการแพทย์ Co ถามถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการดูแลทางการแพทย์ Co และ Cl ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค CO ให้กำลังใจ และนัดหมาย เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือ

11 Please try to practice, it’s not too difficult.


ดาวน์โหลด ppt การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google