งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิก กลุ่ม 1 1. นายวิสุทธิ์ ศิลารัตน์ม.6/6 เลขที่ 5 ก 2. นางสาวชาลิณี จีนขำม.6/6 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวธนภรณ์ การเนตรม.6/6 เลขที่ 14 ก 4. นางสาวพัชรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิก กลุ่ม 1 1. นายวิสุทธิ์ ศิลารัตน์ม.6/6 เลขที่ 5 ก 2. นางสาวชาลิณี จีนขำม.6/6 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวธนภรณ์ การเนตรม.6/6 เลขที่ 14 ก 4. นางสาวพัชรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสมาชิก กลุ่ม 1 1. นายวิสุทธิ์ ศิลารัตน์ม.6/6 เลขที่ 5 ก 2. นางสาวชาลิณี จีนขำม.6/6 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวธนภรณ์ การเนตรม.6/6 เลขที่ 14 ก 4. นางสาวพัชรา แสงเพ็ชรม.6/6 เลขที่ 15 ก 5. นางสาวอนินทิตา เขจรแขม.6/6 เลขที่ 14 ข

2 พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีทาง DNA เพื่อสร้าง DNA สาย ผสมหรือ DNA รีคอม - บิแนนท์ (recombinant DNA) และเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง เรียกว่าพันธุวิศวกรรม โดยกระบวนเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรม (genetic material; DNA) ของสิ่งมีชีวิต โดยการถ่ายทอดยีนที่ ต้องการจากสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เข้าสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีลักษณะตาม ต้องการ การสามารถนำไปใช้เพื่อดัดแปลงให้ ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามความต้องการ

3 เอนไซม์ตัดจำเพาะ ในการโคลนยีนต้องใช้เอมไซม์ตัด จำเพาะในการตัดสายดีเอ็นเอที่ต้องการ จากนั้นนำไปเชื่อมต่อกับพาหะ (Vector) แล้ว จึงพาหะถ่ายเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (Host cell) ค้นพบเป็นครั้งแรกโดย แฮมิลตัน สมิธ (Hamilton Smith) และคณะ แห่งสถาบัน แพทย์ศาสตร์จอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ในปี พ. ศ.2513 และต่อมาได้มี การค้นพบเอนไซม์ที่มีลักษณะเช่นนี้ แต่ตัด จำเพาะในตำแหน่งลำดับเบสต่างออกไป เอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิดจะจดจำลำดับ เบสในสาย DNA อย่างเฉพาะเจาะจง เรียก บริเวณดังกล่าวว่าตำแหน่งตัดจำเพาะ (restriction site) ปัจจุบันมีการค้นพบเอนไซม์ ตัดจำเพาะมากกว่า 1200 ชนิด

4 แฮมิลตัน สมิธ (Hamilton Smith) ผู้ค้นพบเอนไซม์ตัดจำเพาะ

5 เอมไซม์ตัดจำเพาะสามารถแบ่งตามระบบ การป้องกันตัวเองของแบคทีเรียจากผู้บุกรุกของ ดีเอ็นแปลกปลอมได้เป็น 3 แบบ โดยแบบที่ 2 (Type II) เป็นเอมไซม์ตัดจำเพาะที่นิยมใช้กัน มากในการตัดต่อยีน เนื่องจากโมเลกุลไม่ ซับซ้อน คือ ประกอบด้วยสายโพลีเปบไทด์ เพียง 1 ชนิด มีการตัดที่ตำแหน่งจำเพาะ บริเวณตำแหน่งจดจำบนดีเอ็นเอทำให้ได้ขนาด ที่แน่นอน และใช้เพียง Mg ++ เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา นอกจากนี้ในการเติมหมู่เมธิลให้กับ เบสของดีเอ็นเอนั้นต้องอาศัยเอนไซม์อีกชนิด หนึ่ง

6 ปัจจุบันเอมไซม์ตัดจำเพาะที่สกัดได้ จากแบคทีเรียชนิดต่างๆ มีจำนวนมากว่า 1200 ชนิด ซึ่งการเรียกชื่อใช้ระบบ อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และพิมพ์ตัว เอน โดยอักษรตัวที่ 1 คือ อักษรตัวแรก ของชื่อ Genus ใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวที่ 2 และ 3 เป็นอักษร 2 ตัวแรก ของชื่อ Species ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ถ้ามี รหัสของสายพันธุ์ก็ให้ใส่หลังอักษร 3 ตัวแรก และสุดท้ายเป็นเลขโรมันซึ่งบอก ถึงลำดับของเอนไซม์ที่สกัดได้จาก แบคทีเรีย เช่น EcoRI สกัดมาจาก Escherichia coli RY13

7 เมื่อเอนไซม์ตัดเส้นดีเอ็นเอขาดออกจากกัน แล้ว จะทำให้ได้ปลายเดี่ยวทั้ง 2 ปลาย ที่รอยตัด ของสาย DNA ซึ่งมีนิวคลีโอท์สายเดี่ยวยื่นออกมา เรียกปลายสาย DNA ที่เกิดขึ้นชิ้นนี้ว่า ปลายเหนียว (sticky end) แต่ถ้าไม่เกิดปลายสาย DNA เป็น สายนิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว เนื่องจากจุดตัดของ สาย DNA ทั้งสองเส้นอยู่ตรงกันพอดี ปลายรอยตัด DNA เช่นนี้ เรียกว่า ปลายทู่ (blunt end) ตัดด้วยเอนไซม์ตัด จำเพาะ ปลายทู่ปลายเหนียว

8 แม้ว่าตำแหน่งการตัด จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะ แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน แต่ หากสังเกตจะพบว่ามี ลักษณะร่วมกันคือ การ เรียงลำดับเบสในบริเวณ ดังกล่าวในทิศทางจาก 5 ́ ไปสู่ 3 ́ จะเหมือนกันทั้งสองสายของ สายดีเอ็นเอ

9 การเชื่อมต่อสาย DNA ด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส จากการตัดสาย DNA ของสิ่งมีชีวิตต่าง ชนิดกัน จะนำมาเชื่อมต่อกันได้ด้วย เอนไซม์ DNA ไลเกส ซึ่งสามารถเร่ง ปฏิกิริยาการสร้างพันธะ โคเวเลนต์ระหว่าง สองโมเลกุลของ DNA ให้เชื่อมต่อกันได้ จากการตัดและการเชื่อมต่อสาย DNA นี้ทำ ให้เกิดสาย DNA รีคอมบิแนนท์ขึ้น

10 การโคลนยีน (Cloning Gene) ความหมาย การโคลนนิ่ง คือ การสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมา โดยไม่ใช้อสุจิของเพศผู้ แต่ใช้นิวเคลียสจาก เซลล์เต็มวัยไปใส่แทนที่เซลล์ไข่ ทำให้ได้ สัตว์ตัวใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตา เหมือนกับสัตว์ตัว ที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมเกือบทุกประการ ถ้า เจ้าของเซลล์เป็นเพศเมียก็จะได้สัตว์เป็นเพศ เมีย ถ้าเจ้าของสัตว์เป็นเพศผู้จะได้สัตว์ใหม่ เป็นเพศผู้เหมือนกับเจ้าของเซลล์เดิมทุก ประการ เหมือนแกะออกมาจากเบ้าพิมพ์ เดียวกัน

11

12

13 เมื่อพูดถึงโคลนนิ่ง สาธารณชนมักคิดไปไกลถึง การโคลนนิ่งมนุษย์โดย ปะติดปะต่อเรื่องราวจากความสำเร็จของการโคลน นิ่งแกะดอลลี่ ซึ่งถือ กำเนิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค. ศ.1996 แต่ที่ สาธารณชนให้ ความสนใจน้อยกว่าคือแกะ ดอลลี่นั้นเจ็บป่วยด้วย โรคภัยไข้เจ็บหลาย ชนิด ได้แก่ ข้ออักเสบอย่างรุนแรงและโรคปอด เสื่อมสภาพ ทำให้ นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจยุติชีวิตมันด้วยความ เมตตาดังที่เรียกว่า การุณยฆาต (Euthanasia)

14

15 อ้างอิง http://conf.agi.nu.ac.th/webnewasp/ereading/gene/gene.p df http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science 03/32/2/genetic/content/genetic%20engineering.html http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/s cience04/27/contents/genetics-905c.html


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิก กลุ่ม 1 1. นายวิสุทธิ์ ศิลารัตน์ม.6/6 เลขที่ 5 ก 2. นางสาวชาลิณี จีนขำม.6/6 เลขที่ 12 ก 3. นางสาวธนภรณ์ การเนตรม.6/6 เลขที่ 14 ก 4. นางสาวพัชรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google