งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวเคมี I (Biochemistry I)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวเคมี I (Biochemistry I)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 725311 ชีวเคมี I (Biochemistry I)
สอนโดย คณาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หน่วยกิต เนื้อหารายวิชา (Course Description) โครงสร้าง สมบัติ แหล่งกำเนิดและความสำคัญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม์ และสารประกอบอื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางชีวเคมี รวมทั้งบทนำเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมทั่วไป และเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวเคมี เช่น บัฟเฟอร์ และวิธีการศึกษาเกี่ยวกับสารทางชีวเคมี

2 นิสิต คณะเกษตร: พืชไร่นา-3 สัตวศาสตร์-2 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร-3 พืชสวน-2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ทั่วไป-3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-2 บัณฑิตวิทยาลัย นิสิตสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ

3 หัวข้อวิชา บทนำ เซลล์ น้ำและบัฟเฟอร์ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน
เอนไซม์และโคแฟกเตอร์ ลิพิด นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลิอิก บทนำเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมและการสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต

4 คณาจารย์ อ.พุทธพร ส่องศรี ห้องพัก SC4 ชั้น 2 และ SC2-313

5 ห้องเรียน วัน-เวลา ศร ทุกวันจันทร์ เวลา น.

6 แผนการสอน บทนำ เซลล์ น้ำ บัฟเฟอร์ 2 ชั่วโมง (อ.พุทธพร)
คาร์โบไฮเดรต 4 ชั่วโมง (อ.พุทธพร) โปรตีน 6 ชั่วโมง (อ.ชัยวัฒน์) เอนไซม์ 4 ชั่วโมง (อ.ชัยวัฒน์) ลิพิด 4 ชั่วโมง (อ.วันเพ็ญ) กรดนิวคลีอิกและบทนำเมแทบอลิซึม 5 ชั่วโมง (อ.พุทธพร) การสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต 3 ชั่วโมง (อ.พุทธพร)

7 โฮมเพจรายวิชา  สายวิชาวิทยาศาสตร์  ข้อมูลสารสนเทศ  สาขาวิชาชีวเคมี  ชีวเคมี I

8 บทนำ ชีวเคมี คือ เคมีของสิ่งมีชีวิต
การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสารชีวโมเลกุล (metabolism) การควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนถึง molecular genetics

9 สารชีวโมเลกุล (biomolecule)
สารชีวโมเลกุล คือ สารประกอบเคมีที่มีอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ที่มีธาตุ C H O และ N เป็นองค์ประกอบหลัก บางชนิดมีโมเลกุลใหญ่มาก (macromolecule) เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอิก

10 ลำดับชั้นในการจัดระบบโมเลกุลของเซลล์
สารตั้งต้นจากสิ่งแวดล้อม เช่น CO2 น้ำ แอมโมเนีย ไนโตรเจน สารตัวกลางจากเมแทบอลิซึม เช่น pyruvate citrate malate glyceraldehyde-3-phosphate หน่วยโครงสร้าง เช่น nucleotide กรดอะมิโน monosaccharide glycerol สาร macromolecule เช่น กรดนิวคลีอิก โปรตีน polysaccharide lipid

11 ลำดับชั้นในการจัดระบบโมเลกุลของเซลล์ (ต่อ)
Macromolecule complex เช่น ไรโบโซม enzyme complex, microtubule Organelle เช่น นิวเคลียส mitochondria chloroplast Golgi body

12 ชนิดของเซลล์ Prokaryotic cell คือ เซลล์ของแบคทีเรีย ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส Eukaryotic cell เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นิวเคลียสมีเยื่อหุ้มชัดเจน

13 ชนิดของเซลล์ Prokaryotic cell คือ เซลล์ของแบคทีเรีย ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส Eukaryotic cell เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นิวเคลียสมีเยื่อหุ้มชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt ชีวเคมี I (Biochemistry I)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google