งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารชีว โมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์. สารชีว โมเลกุล ไขมัน คาร์โบไฮเ ดรต โปรตีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารชีว โมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์. สารชีว โมเลกุล ไขมัน คาร์โบไฮเ ดรต โปรตีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารชีว โมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์

2 สารชีว โมเลกุล ไขมัน คาร์โบไฮเ ดรต โปรตีน

3 เป็นสารประกอบที่พบมากใน..................... ประกอบด้วยธาตุหลักๆ 4 ชนิดคือ C H O N หน่วยย่อยๆของโปรตีนเรียกว่า กรดอะ มิโน (amino acid) สารละลายที่ใช้ทดสอบโปรตีนคือ สารละลายไบยูเร็ต NaOH + CuSO 4 www.promma.ac.th/.../images/biuret.jpg

4 คุณสมบัติของโปรตีน โปรตีนเมื่อละลายน้ำจะได้คอลลอยด์ หน่วยย่อยๆของโปรตีน ( กรดอะมิโน ) จะเชื่อมต่อ กันด้วยพันธะเพปไทด์

5 การสูญสียสภาพ ของโปรตีน การดัดผม เป็นการสูญเสียสภาพโดยสารเคมี การหนีบผม เป็นการสูญเสียสภาพโดย ความร้อน

6 การสูญสียสภาพ ของโปรตีน สารกัมมันตภาพรังสี

7 การสูญสียสภาพ ของโปรตีน สารละลายกรด - เบส กรด + เบส  เกลือ + น้ำ เรียกว่า ปฏิกิริยาการสะเทิน

8 การสูญสียสภาพ ของโปรตีน รังสีอัลตรา ไวโอเล็ต

9 เอนไซม์ 1. จับกันแบบ lock&key

10 เอนไซม์ 2. ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งอย่างเดียว

11 เอนไซม์ 3. ทำงานได้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

12 ไขมัน ไขมันจากพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง แบ่งออกเป็น ไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู ไขมันวัว ชีส

13 ไขมัน เอสเทอร์ (ester) ประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ชนิดคือ C H O

14 ไขมัน สมการการเกิดไขมัน

15 ไขมัน ประเภทของกรดไขมัน

16 คุณสมบัติของ ไขมัน 1. ไม่ละลายน้ำ 2. ทำปฏิกิริยากับธาตุหมู่ 7 ได้ 3. ทำปฏิกิริยากับธาตุ H ได้เนยเทียม

17 ไขมัน 4. เกิดกลิ่นเหม็นหืน

18 ไขมัน 5. ทำปฏิกิริยากับเบสได้สบู่

19 emulsion

20 ไข่แดง ทำหน้าที่เป็นตัว ประสาร (emulsifier) คือ ทำให้สารที่แยกชั้น กันอยู่ สามารถรวมตัวกันอยู่ ในรูปของ อิมัลชั่น

21 คาร์โบไฮเดรต เป็นสารประกอบที่พบมากใน..... ประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ชนิดคือ C H O คาร์โบไฮเดรตสามารถจำแนกตาม จำนวนโมเลกุลของน้ำตาลที่ เชื่อมโยงกันได้เป็น 3 กลุ่มคือ มอ นอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์

22 คาร์โบไฮเดรต มอนอแซ็กคาไรด์ หรือน้ำตาล โมเลกุลเดี่ยว มีลักษณะเป็นโมเลกุล ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 3-8 อะตอมสามารถละลายน้ำได้ดีและมี รสหวาน เป็นน้ำตาลที่มีขนาด โมเลกุลเล็กที่สุด ไม่สามารถถูกย่อย ให้เล็กลงกว่านี้ได้ ร่างกายสามารถ ดูดซึมไปใช้ได้ทันที ตัวอย่างเช่น กาแลกโทส ฟรักโทส และกลูโคส

23 การทดสอบ การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ใช้สารละลายเบเนดิกต์ (CuSO 4 ) วิธีทดสอบ ทำได้โดยนำสารละลายที่ ต้องการทดสอบมาเติมสารละลาย เบเนดิกต์ แล้วนำไปต้มประมาณ 3 นาที หากเป็นน้ำตาลโมเลกกุลเดียว จะทำ ปฏิกิริยากับสารละลาย เบเนดิกต์ให้ตะกอนสีแดงอิฐ

24 คาร์โบไฮเดรต ไดแซ็กคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุล เดี่ยว สองโมเลกุลมาเชื่อมต่อกันด้วย พันธะเคมี แต่ร่างกายไม่สามารถดูด ซึมได้ทันที ต้องย่อยให้เป็นน้ำตาล โมเลกุลเดี่ยวก่อน เช่น น้ำตาล ซูโครส ( กลูโคส + ฟรุกโทส ) น้ำตาล มอลโทส ( กลูโคส + กลูโคส ) น้ำตาล แลกโทส ( กาแลกโทส + กลูโคส )

25 คาร์โบไฮเดรต น้ำตาลซูโครส เป็นน้ำตาลที่นิยมใช้ใน การผลิตไวน์ โดยเมื่อนำน้ำผลไม้และ น้ำตาลซูโครสมาหมักด้วยยีสต์ จะทำ ให้เกิดการย่อยสลายเป็นน้ำตาล กลูโคสและฟรักโทส ก่อนผ่าน กระบวนการหมัก กลายเป็นเอธิลแอ ลกอฮอลล์

26 คาร์โบไฮเดรต พอลิแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หลายโมเลกุล ไม่มีรสหวาน ละลาย น้ำยากหรือไม่ละลายน้ำเลย แบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่ แป้ง ไกลโคเจน และ เซลลูโลส


ดาวน์โหลด ppt สารชีว โมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์. สารชีว โมเลกุล ไขมัน คาร์โบไฮเ ดรต โปรตีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google