งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Enzymes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Enzymes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Enzymes
ชีวเคมี II Introduction to Enzymes

2 Introduction to Enzymes
เอนไซม์ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ สมบัติของเอนไซม์ มีอัตราการเร่งปฏิกิริยาสูงมาก เมื่อเทียบกับไม่มีตัวเร่ง หรือเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาเคมีธรรมดา เร่งได้ในสภาวะที่ไม่รุนแรง อุณหภูมิต่ำ pH เป็นกลาง มีความจำเพาะสูง ควบคุมได้

3 enzymology เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์
ยุคแรก ๆ เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการหมักน้ำตาลของยีสต์ เอนไซม์ตัวแรก ๆ ที่ศึกษาคือ diastase ใน malt (Jacob Berzelius,1835)

4 Substrate specificity

5 Substrate specificity
Stereospecificity เช่น trypsin ย่อยได้เฉพาะโปรตีนที่ประกอบด้วย L-amino acid เอนไซม์ในกระบวนการ glycolysis ย่อยได้เฉพาะ D-glucose

6 Coenzymes “chemical teeth”
ช่วยในการทำงานของเอนไซม์ โดยเฉพาะปฏิกิริยา oxidation-reduction และ group transfer Cofactors หมายถึง สารโมเลกุลเล็ก เช่น ไอออนโลหะ Zn2+ ช่วยในการทำงานของ carboxypeptidase A Coenzymes หมายถึง สารอินทรีย์ เช่น NAD+ Prosthetic groups หมายถึง หมู่ที่สร้างพันธะเชื่อมต่อกับโปรตีนของเอนไซม์ เช่น heme

7 Coenzymes เอนไซม์ที่สมบูรณ์ ทำงานได้ เรียกว่า holoenzyme
เอนไซม์ที่ขาด cofactor เรียกว่า apoenzyme

8 Coenzymes

9 Coenzymes วิตามินหลาย ๆ ชนิด เป็น precursor ของ coenzyme

10 Coenzymes

11 Enzyme nomenclature เดิมใช้ชื่อ substrate มาเติม –ase
ต่อมาแบ่งเอนไซม์ออกเป็น 6 classes Systematic name เช่น EC ปัจจุบันนิยมใช้ accepted หรือ recommended names ค้นหาข้อมูลเอนไซม์ได้ที่

12 Enzyme nomenclature


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Enzymes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google