งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี ค่ะ น้องๆ พี่แนนนี่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เปรียบเทียบขนาด ลักษณะและรูปร่างของ เซลล์ชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตได้ 2. สังเกตและวาดภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี ค่ะ น้องๆ พี่แนนนี่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เปรียบเทียบขนาด ลักษณะและรูปร่างของ เซลล์ชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตได้ 2. สังเกตและวาดภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สวัสดี ค่ะ น้องๆ พี่แนนนี่

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เปรียบเทียบขนาด ลักษณะและรูปร่างของ เซลล์ชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตได้ 2. สังเกตและวาดภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 3. อธิบายรูปร่างลักษณะของส่วนประกอบที่ สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 4. อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้

5 1. ลักษณะและรูปร่างของ เซลล์สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดำเนินชีวิตได้ล้วนมีกิจกรรม หลายประการ เช่น มีการกินอาหาร การขับถ่าย การหายใจ การสืบพันธุ์ การเคลื่อนไหวการเจริญเติบโต การ รับความรู้สึกและมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า กิจกรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นในส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า เซลล์ (Cell) ซึ่งสิ่งมีชีวิตเกิดจากเซลล์แต่ละเซลล์มาเชื่อมต่อกันเป็น จำนวนหลายล้านเซลล์มีรูปร่างหลายแบบ เพื่อให้เหมาะ สำหรับการทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน เรียกได้ว่าเซลล์เป็นแหล่ง ที่มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตพืชและสัตว์นั่นเอง สิ่งมีชีวิตมีทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

6 ภาพที่ 2.2 การกินอาหาร ของอะมีบา ( ที่มาของภาพ : http://images.google.co.t h) http://images.google.co.t h

7 ภาพที่ 2.3 พารามีเซียม ภาพที่ 2.4 ยูกลีนา ( ที่มาของภาพ : http://images.google.co.th) http://images.google.co.th

8 ภาพที่ 2.5 เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของคน ภาพที่ 2.6 เซลล์ ประสาทคน ภาพที่ 2.7 เซลล์อสุจิคน ( ที่มาของภาพ : http://images.google.co.th)http://images.google.co.th

9 2. ขนาด ของเซลล์ ภาพที่ 2.8 เซลล์เม็ดเลือดขาวของคน ภาพที่ 2.9 เซลล์ คุม ภาพที่ 2.10 เซลล์เม็ดเลือดแดงคน ( ที่มาของภาพ : http://www.ratchanee.thport.com/E- learning/Cell.html)

10 ภาพที่ 2.11 การเปรียบเทียบขนาดของเซลล์ชนิดต่าง ๆ ( ที่มาของภาพ : http://www.sci.kmitnb.ac.th/sn/Media/Science/Cell/cell3.h tm

11 3. ส่วนประกอบของเซลล์และหน้าที่ของ ส่วนประกอบของเซลล์

12 ภาพที่ 2.12 ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์ สัตว์ ( ที่มาของภาพ : http://www.thaiblogonline.com/noon.blog http://www.thaiblogonline.com/noon.blog

13

14 ไรโบโซม เซ นทริโอล และแวคิวโอล เป็น ส่วนประกอบที่ มีอยู่ในไซ โทพลาสซึม นะ ครับ เซลล์พืช เซลล์ สัตว์ ( ที่มา ปรับปรุงจาก : ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะและคณะ. (2545). วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ( ม. 1 – 3). นิยมวิทยา : กรุงเทพฯ )

15

16 1. จากภาพ ข้อใดเป็นเซลล์ประสาทของคน ก. ข. ค. ง.

17 2. ส่วนประกอบใดที่ทำหน้าที่ในการรับพลังงาน แสงเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย แสง ก. หมายเลข 2 ข. หมายเลข 3 ค. หมายเลข 4 ง. หมายเลข 5

18 3. ส่วนประกอบใดของเซลล์พืชที่ แตกต่างจากเซลล์สัตว์ ก. ผนังเซลล์ และเยื่อหุ้มเซลล์ ข. ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ ค. คลอโรพลาสต์และไซโทพลาส ซึม ง. ไซโทพลาสซึมและผนังเซลล์

19 4. ส่วนประกอบใดที่อยู่ในไซโทพลาส ซึม ที่ทำหน้าที่ สังเคราะห์โปรตีนและ เอนไซม์ ก. ไรโบโซม ข. คลอโรพลาสต์ ค. แวคิวโอล ง. เซทริโอล

20 5. จากภาพเป็นส่วนประกอบของพืช ที่ทำหน้าที่ใด ก. ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ข. ควบคุมการคายน้ำของพืช ค. ควบคุมการหายใจของพืช ง. ควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊ส ภายในพืช

21

22 Bye พี่แนนนี่


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี ค่ะ น้องๆ พี่แนนนี่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เปรียบเทียบขนาด ลักษณะและรูปร่างของ เซลล์ชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตได้ 2. สังเกตและวาดภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google