งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรด - เบส (acid- base) คริษฐา เสมานิตย์. สารละลายกรดและ สารละลายเบส สารละลาย กรด สารละลาย เบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรด - เบส (acid- base) คริษฐา เสมานิตย์. สารละลายกรดและ สารละลายเบส สารละลาย กรด สารละลาย เบส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรด - เบส (acid- base) คริษฐา เสมานิตย์

2 สารละลายกรดและ สารละลายเบส สารละลาย กรด สารละลาย เบส

3 สารละลายกรด 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำ เงินเป็นสีแดง 2. บางชนิดมีรสเปรี้ยว มีฤทธิ์กัด 3. ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด 4. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือกับน้ำ 5. ทำปฏิกิริยากับเกลือคาร์บอเนต 6. นำไฟฟ้าได้ สารละลายกรดและ สารละลายเบส

4 สารละลายเบส 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็น สีน้ำเงิน 2. มีรสฝาดหรือขม ลื่นมือคล้ายสบู่ 3. ส่วนใหญ่ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะที่ อุณหภูมิปกติ 4. ทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือกับน้ำ 5. ต้มกับสารละลายเกลือแอมโมเนียม ได้ก๊าซแอมโมเนีย 6. นำไฟฟ้าได้ สารละลายกรดและ สารละลายเบส

5 สารละลายกรดมีคุณสมบัติบาง ประการเหมือนกัน เช่น เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็น แดง ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ก๊าซ ไฮโดรเจน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ในสารละลายกรดทุกชนิด ประกอบด้วย ไฮโดรเนียมไอออน (H 3 O + ) เหมือนกัน ไอออนในสารละลาย กรด

6 สารละลายเบสมีคุณสมบัติบาง ประการเหมือนกัน เช่น เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นน้ำ เงิน ทำปฏิกิริยากับเกลือ แอมโมเนียมได้ก๊าซแอมโมเนีย ที่ เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ในสารละลาย เบสทุกชนิดประกอบด้วย ไฮดรอก ไซด์ (OH - ) เหมือนกัน ไอออนในสารละลายเบส

7 กรดอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ - กรดอินทรีย์ หมายถึงกรดที่มีหมู่ คาร์บอกซิล หมู่ซัลโฟนิก เป็นหมู่ ฟังก์ชัน เป็นกรดที่มีอยู่ใน ธรรมชาติหรือได้จากสิ่งมีชีวิต - กรดอนินทรีย์ หมายถึงกรดที่ได้ จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น กรดไฮโดร กรดออกโซ ประเภทของกรด

8 เบสอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ - เบสอินทรีย์ หมายถึงเบสที่อยู่ใน ธรรมชาติ หรือได้จากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สารประกอบประเภทเอมีน - เบสอนินทรีย์ หมายถึง เบสที่เกิด จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น สารประกอบไฮดรอกไซด์ ประเภทของเบส

9 ทฤษฎีกรดเบส อาร์เรเนียส นักเคมีชาวสวีเดนให้นิยามของ กรด - เบสดังนี้ กรด คือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ ไฮโดรเจนไอออน เบส คือสารที่เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮ ดรอกไซด์ไอออน H + OH -

10 ทฤษฎีกรดเบส โยฮันเนส นิโคเลาส์ เบรินสเตดและ ทอมัส มาติน ลาวรี นักเคมีชาวอังกฤษ ได้นิยามกรดเบส ตามทฤษฎีเบรินส เตด - ลาวรีว่า กรด คือสารที่สามารถให้โปรตอนกับสาร อื่นได้ เบส คือสารที่สามารถรับโปรตอนจาก สารอื่นได้

11 ทฤษฎีกรดเบส ลิวอีสไดเสนอนิยามของกรดและเบส ดังนี้ กรด คือ สารที่สามารถรับอิเล็กตรอนคู่ จากเบส แล้วเกิดพันธะโคเวเลนต์ เบส คือ สารที่สามารถให้อิเล็กตรอนคู่ใน การเกิดพันธะโคเวเลนต์ H + OH -

12 การบอกความเป็นกรด เป็นเบสของ สารละลายโดยอาศัยค่าความเข้มข้น ของ H 3 O + หรือ OH - ไม่สะดวกและมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น ซอ เรนซัน จึงได้เสนอวิธีบอกความเป็น กรด - เบส ของสารละลายขึ้นใหม่ คือ “ มาตราส่วน pH” ย่อมาจาก power hydrogen ion โดย กำหนดให้ pH = -log [H + ] = -log [H 3 O + ] pH ของสารละลาย

13 สารละลายที่พบบ่อยๆ ส่วนมากจะ มี pH อยู่ในระหว่าง 0-14 แต่อย่างไรก็ตาม pH ของ สารละลายอาจมีค่าน้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 14 ก็ได้ * นอกจากนี้ ยังสามารถบอกความ เป็นกรด - เบสของสารละลายเป็น มาตราส่วน pOH ก็ได้โดย pOH = - log [OH - ] pH ของสารละลาย

14 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า pH + pOH = 14 pH ของสารละลาย

15 อินดิเคเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ มีสมบัติเป็นกรดอ่อน มีโครงสร้าง ซับซ้อน เป็นสารที่มีสีและสามารถ เปลี่ยนสีได้เมื่อ pH ของสารละลาย เปลี่ยนไป ตามทฤษฎีแล้ว อินดิเคเตอร์ ในสภาพโมเลกุลกับสภาพไอออน จะมี สีต่างกัน อินดิเคเตอร์สำหรับกรด - เบส

16 การไทเทรต คือวิธีการหาปริมาตรของ สารละลายมาตรฐาน ( สารละลายที่ ทราบความเข้มข้นแน่นอน ) ที่ทำ ปฏิกิริยากับสารละลายอื่นซึ่งทราบ ปริมาตรแล้ว แต่ยังไม่ทราบความ เข้มข้น จุดที่กรด - เบสทำปฏิกิริยากันพอดีเรียกว่า จุดสมมูลหรือจุดสะเทิน จุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี เรียกว่า จุดยุติ * เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้อินดิเคเตอร์ เป็นตัวบอกจุดที่ควรยุติการไทเทรต โดยการสังเกตสี หรือการเปลี่ยนสีของ อินดิเคเตอร์ การไทเทรตกรด - เบส


ดาวน์โหลด ppt กรด - เบส (acid- base) คริษฐา เสมานิตย์. สารละลายกรดและ สารละลายเบส สารละลาย กรด สารละลาย เบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google