งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 คิดก่อนเขียน  วัตถุประสงค์ในการ เขียน แสดงความคิดเห็น รายงานสถานการณ์ อธิบาย  คิดถึงผู้อ่าน

3 หลักการเขียนที่ดี (5 C)  ถูกต้อง (Correct)  ชัดเจน (Clear)  ยืนยัน (Confirm)  สั้น กระชับ (Concise)  โน้มน้าว (Convince)

4 เค้าโครง  บทกล่าวนำ  เนื้อหา  บทสรุป

5 บทนำ  เหตุการณ์ / สถานการณ์สำคัญ  วัตถุประสงค์  ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง  ความเป็นมาของ โครงการ

6 บทนำ ตามที ( บุคคล / สถานที่ ปฏิบัติงาน / ชุมชน ) ได้ ( กิจกรรม ) เกี่ยวกับ ( องค์ประกอบของกิจกรรม ) ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ( วิธีการปฏิบัติงาน ) โดย มี ( กลุ่มเป้าหมาย ) ที่เข้าร่วม โครงการจำนวน ….. ได้แก่ ….. นั้น

7 บทนำ ตามที่กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้ประยุกต์ กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการ เครือข่ายโรคไข้เลือดออกใน 4 มุมมองเกี่ยวกับการ เรียนรู้และพัฒนา ( รากฐาน ) การบริหารจัดการ ( กระบวนการ ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( ภาคีเครือข่าย ) และคุณค่า ( ประชาชน ) ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการ ดำเนินงานประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายโรคไข้เลือดออกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 วันและการติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษา (Coaching) 3 ครั้ง โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วม โครงการจำนวน 8 เครือข่ายได้แก่ 1) จังหวัด นครราชสีมา : ตำบลหินโคน ตำบลหนองพลวง ตำบล คลองเมือง ตำบลบ้านเหลื่อม 2) จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลส้มป่อย 3) จังหวัดชัยภูมิ ตำบลหนองฉิม 4) จังหวัดสุรินทร์ ตำบลเมืองแกและตำบลแคนนั้น

8 เนื้อหา  สาระสำคัญ  ความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน  ความสมบูรณ์

9 เนื้อหา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดทำแผนที่ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเครือข่ายภาวะ ความดันโลหิตสูงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 ผลผลิตของกิจกรรม 1.1 กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์ สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit:PCU) บุคลากรจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ร้อย ละ 100 1.2 ได้กรอบแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model: SLM) ภาวะความดันโลหิต สูง ของเขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 14 ( รายละเอียดแนบท้าย เอกสารหมายเลข 1) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของ แต่ละพื้นที่ และใช้เป็นกรอบในการติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษา สำหรับ ……

10 บทสรุป  มีอะไรใหม่บ้าง ?  มีแนวปฏิบัติอย่างไร ?  จะมีนโยบาย / มาตรการอย่างไร ?

11 บทสรุป ควรส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 5 นครราชสีมาและเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนต่างๆนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขรวมทั้งภาคเอกชน ให้มีการ ประสานงาน ความร่วมมือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานในลักษณะ เครือข่าย ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะ ปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จตาม เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร

12 สรุปบทเรียน  กำหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนให้ ชัดเจน  กลุ่มเป้าหมายที่อ่านเป็นใคร  ประโยชน์จากการเขียนคืออะไร  ความครบถ้วนของ คน สถานที่ เวลา  ความครอบคลุมของบทนำ เนื้อหา บทสรุป  ความทันเวลา

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google