งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 คิดก่อนเขียน วัตถุประสงค์ในการเขียน แสดงความคิดเห็น รายงานสถานการณ์
อธิบาย คิดถึงผู้อ่าน 2

3 หลักการเขียนที่ดี (5 C)
ถูกต้อง (Correct) ชัดเจน (Clear) ยืนยัน (Confirm) สั้น กระชับ (Concise) โน้มน้าว (Convince) 3

4 เค้าโครง บทกล่าวนำ เนื้อหา บทสรุป 4

5 บทนำ เหตุการณ์/สถานการณ์สำคัญ วัตถุประสงค์ ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง
ความเป็นมาของโครงการ 5

6 บทนำ ตามที (บุคคล/สถานที่ปฏิบัติงาน/ชุมชน) ได้ (กิจกรรม) เกี่ยวกับ(องค์ประกอบของกิจกรรม) ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการดำเนินงานประกอบด้วย (วิธีการปฏิบัติงาน)โดยมี (กลุ่มเป้าหมาย) ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน…..ได้แก่…..นั้น 6

7 บทนำ ตามที่กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้ประยุกต์กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการเครือข่ายโรคไข้เลือดออกใน 4 มุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา(รากฐาน) การบริหารจัดการ(กระบวนการ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ภาคีเครือข่าย)และคุณค่า(ประชาชน) ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการดำเนินงานประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายโรคไข้เลือดออกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 วันและการติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษา(Coaching) 3 ครั้ง โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 เครือข่ายได้แก่ 1) จังหวัดนครราชสีมา:ตำบลหินโคน ตำบลหนองพลวง ตำบลคลองเมือง ตำบลบ้านเหลื่อม 2) จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลส้มป่อย 3) จังหวัดชัยภูมิ ตำบลหนองฉิม 4) จังหวัดสุรินทร์ ตำบลเมืองแกและตำบลแคนนั้น 7

8 เนื้อหา สาระสำคัญ ความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน ความสมบูรณ์ 8

9 เนื้อหา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเครือข่ายภาวะ ความดันโลหิตสูงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 ผลผลิตของกิจกรรม 1.1 กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชน(Primary Care Unit:PCU) บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 100 1.2 ได้กรอบแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model: SLM) ภาวะความดันโลหิตสูง ของเขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 14 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสารหมายเลข 1) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละพื้นที่ และใช้เป็นกรอบในการติดตามให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับ…… 9

10 บทสรุป มีอะไรใหม่บ้าง? มีแนวปฏิบัติอย่างไร? จะมีนโยบาย/มาตรการอย่างไร?
10

11 บทสรุป ควรส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนต่างๆนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งภาคเอกชน ให้มีการประสานงาน ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานในลักษณะเครือข่าย ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 11

12 สรุปบทเรียน กำหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนให้ชัดเจน
กลุ่มเป้าหมายที่อ่านเป็นใคร ประโยชน์จากการเขียนคืออะไร ความครบถ้วนของ คน สถานที่ เวลา ความครอบคลุมของบทนำ เนื้อหา บทสรุป ความทันเวลา

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google