งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถอดบทเรียนความก้าวหน้า โครงการการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถอดบทเรียนความก้าวหน้า โครงการการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถอดบทเรียนความก้าวหน้า โครงการการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด นครสวรรค์

2 แรงบันดาลใจ จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันและหลอดเลือด รวมถึงโรคติดต่อประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และผู้ป่วยมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่ประชาชนสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาว อย่างต่อเนื่อง โดยชุมชน จึงจำเป็นต้องมีแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ขึ้น

3 สิ่งที่อยากให้เกิด มีแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน คิดโดยชุมชนทำเพื่อชุมชนเอง

4 กิจกรรมที่ทำ ขั้นเตรียมการ : ตั้งคณะทำงาน วางแผน ประสาน หน่วยงาน ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่ ( คุณสมบัติเข้มแข็ง มี ความพร้อม และมีรอยโรคในพื้นที่ ) ขั้นดำเนินการ : วิเคราะห์บริบทชุมชน กำหนด จุดหมายปลายทาง จัดทำ SLM ระยะ 1 ปี จัดทำ ตาราง 11 ช่อง แปลงกิจกรรมสู่การปฏิบัติในชุมชน ขั้นสรุปและประเมินผล เชิงคุณภาพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ทำกิจรรมร่วมกัน ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อ กระบวนการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ เชิงปริมาณ ได้แก่ จำนวนประชาชนเข้าร่วมประชุมตาม เป้าหมายร้อยละ 80

5 ผลที่เกิด ขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการขั้นสรุปและ ประเมินผล คณะทำงานและ เครือข่าย แผนงาน พื้นที่ดำเนินการ SRM ของชุมชน กิจกรรมแก้ไข ปัญหา บทเรียน ผลการประเมิน

6 ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ได้เครือข่ายความร่วมมือจาก จังหวัด และ อปท. ได้พื้นที่ดำเนินการ 4 แห่ง ได้รับการเสนอเป็นโครงการ คุณภาพ และผลงานเด่นของ สคร.8 ประจำปีงบฯ 53 และในเวที คปสข. ระดับเขต

7 เส้นทางสู่ความสำเร็จ Not one man show, Must teamwork and network. คณะทำงานมีความสามัคคี มีใจในการ ทำงาน ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการ ทำงาน

8 สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ ศักยภาพบุคลากรในทีมมี ฐานความรู้ไม่เท่ากัน ไม่มีหลักสูตรคู่มือการถ่ายระดับ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ระยะเวลา งบประมาณ

9 สิ่งที่ได้มาโดยมิได้คาดหวัง ความเสี่ยง จากปัญหา อุปสรรค ที่จะ เกิดขึ้นในพื้นที่

10 ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ ได้ ทักษะการสื่อสาร ต้องมีภาษาชาวบ้าน แสดงความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความ เชื่อใจ มิตรภาพ หัวใจวิทยากรกระบวนการ เพื่อชักนำ ให้เกิดกระบวนการกลุ่มที่ราบรื่น พรสวรรค์ และพรแสวง


ดาวน์โหลด ppt ถอดบทเรียนความก้าวหน้า โครงการการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google