งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
ถอดบทเรียนความก้าวหน้า โครงการการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

2 แรงบันดาลใจ จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันและหลอดเลือด รวมถึงโรคติดต่อประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่ประชาชนสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชน จึงจำเป็นต้องมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ขึ้น

3 สิ่งที่อยากให้เกิด มีแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
คิดโดยชุมชนทำเพื่อชุมชนเอง

4 กิจกรรมที่ทำ ขั้นเตรียมการ : ตั้งคณะทำงาน วางแผน ประสานหน่วยงาน ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่ (คุณสมบัติเข้มแข็ง มีความพร้อม และมีรอยโรคในพื้นที่) ขั้นดำเนินการ : วิเคราะห์บริบทชุมชน กำหนดจุดหมายปลายทาง จัดทำ SLM ระยะ 1 ปี จัดทำตาราง 11 ช่อง แปลงกิจกรรมสู่การปฏิบัติในชุมชน ขั้นสรุปและประเมินผล เชิงคุณภาพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจรรมร่วมกัน ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อกระบวนการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ เชิงปริมาณ ได้แก่ จำนวนประชาชนเข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายร้อยละ 80

5 ขั้นสรุปและประเมินผล
ผลที่เกิด ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นสรุปและประเมินผล คณะทำงานและเครือข่าย แผนงาน พื้นที่ดำเนินการ SRM ของชุมชน กิจกรรมแก้ไขปัญหา บทเรียน ผลการประเมิน

6 ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ
ได้เครือข่ายความร่วมมือจากจังหวัด และ อปท. ได้พื้นที่ดำเนินการ 4 แห่ง ได้รับการเสนอเป็นโครงการคุณภาพ และผลงานเด่นของ สคร.8 ประจำปีงบฯ 53 และในเวที คปสข. ระดับเขต

7 เส้นทางสู่ความสำเร็จ
Not one man show, Must teamwork and network. คณะทำงานมีความสามัคคี มีใจในการทำงาน ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการทำงาน

8 สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ
ศักยภาพบุคลากรในทีมมีฐานความรู้ไม่เท่ากัน ไม่มีหลักสูตรคู่มือการถ่ายระดับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ระยะเวลา งบประมาณ

9 สิ่งที่ได้มาโดยมิได้คาดหวัง
ความเสี่ยง จากปัญหา อุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

10 ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ได้
ทักษะการสื่อสาร ต้องมีภาษาชาวบ้าน แสดงความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อใจ มิตรภาพ หัวใจวิทยากรกระบวนการ เพื่อชักนำให้เกิดกระบวนการกลุ่มที่ราบรื่น พรสวรรค์ และพรแสวง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google