งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์

2 อ.เมืองเพชรบูรณ์ แบ่งเป็น 17 ตำบล 17 ชุมชน 233 หมู่บ้าน
63,648 ครัวเรือน ประชากร 212,026 คน

3 แผนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
1.ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด กุมารเวชกรรม สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแนวทางการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ตลอดจน วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ในชมรม

4 แผนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
2.จัดทำโครงการ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว และคัดเลือกแกนนำ ในการจัดตั้งชมรม เป้าหมาย 24 แห่ง (ทุกศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขต อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)

5 แผนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของชมรม โดยเน้นครอบครัว(พ่อ-แม่) หลังคลอด และผู้ที่สนใจที่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

6 แผนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
4.จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7 แผนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
5.จัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

8 แผนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
6.ติดตามผลการดำเนินงาน ชมรมสายใยรักของครอบครัว ทั้ง 24 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google