งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุจิตรา อังคศรีทองกุล รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข ทรงคุณวุฒิ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง : ความก้าวหน้าการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุจิตรา อังคศรีทองกุล รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข ทรงคุณวุฒิ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง : ความก้าวหน้าการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุจิตรา อังคศรีทองกุล รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข ทรงคุณวุฒิ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง : ความก้าวหน้าการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) และการถ่ายระดับแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับ ปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model : SLM) รายประเด็น ปีงบประมาณ 2553

2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม นโยบาย สคร. ส่วนใหญ่ประสาน ถ่ายระดับ SLM ราย ประเด็นให้จังหวัด ร่วมเลือกพื้นที่ มีแผนดำเนินการร่วมกับศูนย์ อนามัยที่ 1-12 และจังหวัดในพื้นที่แล้ว การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในส่วนของศูนย์ อนามัยที่ 1-12 ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบาย ดำเนินการที่ชัดเจนจากผู้บริหาร ผู้ร่วมประชุม จากกรมอนามัยได้รับทราบ เพื่อประสานและ ดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว

3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม นโยบาย สคร.3, 5 ขอสนับสนุนวิทยากร เพื่อพัฒนา บุคลากรของสคร. และเครือข่ายจังหวัด กำหนดวัน สคร.5 วันที่ 11-12 ม. ค.53 สคร.3 วันที่ 8-10 และ 17-19 ก. พ.53 สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำ SLM และตาราง 11 ช่อง เมื่อวันที่ 24-25 ธ. ค.52 อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ จะแล้วเสร็จ 10 ม. ค. 53 เพื่อเตรียมถ่ายระดับ ให้สคร.1-12 ได้ใช้ถ่ายระดับให้จังหวัด กรณีที่ วิเคราะห์พื้นที่แล้ว อาจไม่ใช่ปัญหาโรคไม่ ติดต่อและโรคติดต่อนำโดยแมลง

4 ประเด็นการสนับสนุนงานตามนโยบาย ขอสนับสนุนจากผู้บริหารสำนักที่เหลือ เร่งรัด จัดทำ SLM และตาราง 11 ช่อง ให้แล้วเสร็จใน เดือนมีนาคม 2553 ตามนโยบายท่านรองฯ สมศักดิ์ ( จากการประชุมครั้งที่ 2 ) ท่านรองฯสมศักดิ์ ขอให้สคร.2, 3 ใช้ SLM แก้ไข ปัญหา เรื่องขยะ และโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชน ขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องจากสำนัก และสคร.1-12 เข้าร่วมประชุมติดตามสนับสนุนการ ดำเนินงาน SRM ตามวันและเวลาที่กองแผนแจ้ง หน่วยงานใดไม่ได้รับข้อมูลที่กองแผนจัดส่งทาง e- mail ของเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมสนับสนุน วิชาการ ให้แจ้งกองแผน

5 ประเด็นการสนับสนุนงานตามนโยบาย สคร.10 ขอให้กองแผนประสานเรื่องการถ่าย ระดับ SLM ของกรมและสำนักให้สำนักนโยบายและแผน ของกระทรวงสธ. ได้รับทราบด้วย อยู่ระหว่างดำเนินการ 21-23 ม. ค.553 กองแผนจัดประชุมพัฒนา ศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง SRM ระหว่าง สำนักต่างๆและสคร.1-12 ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮมรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดเตรียม แนวทางการประเมินโครงการ SRM ( สุจิตรา อังคศรีทองกุล ) ในภาพรวมของกรมให้พิจารณา ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายเรื่องนี้ใน ปี 2554

6 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สุจิตรา อังคศรีทองกุล รักษาการนักวิชาการสาธารณสุข ทรงคุณวุฒิ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง : ความก้าวหน้าการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google