งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายประเด็น ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายประเด็น ปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายประเด็น ปีงบประมาณ 2553
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง : ความก้าวหน้าการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) และการถ่ายระดับแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model : SLM) รายประเด็น ปีงบประมาณ 2553 สุจิตรา อังคศรีทองกุล รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ วันที่ 29 ธันวาคม 2552

2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย
สคร. ส่วนใหญ่ประสาน ถ่ายระดับ SLM รายประเด็นให้จังหวัด ร่วมเลือกพื้นที่ มีแผนดำเนินการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ และจังหวัดในพื้นที่แล้ว การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 1-12 ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายดำเนินการที่ชัดเจนจากผู้บริหาร ผู้ร่วมประชุมจากกรมอนามัยได้รับทราบ เพื่อประสานและดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว

3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย
สคร.3, 5 ขอสนับสนุนวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรของสคร. และเครือข่ายจังหวัด กำหนดวัน สคร.5 วันที่ ม.ค.53 สคร.3 วันที่ 8-10 และ ก.พ.53 สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำ SLM และตาราง 11 ช่อง เมื่อวันที่ ธ.ค.52 อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ จะแล้วเสร็จ 10 ม.ค. 53 เพื่อเตรียมถ่ายระดับให้สคร.1-12 ได้ใช้ถ่ายระดับให้จังหวัด กรณีที่วิเคราะห์พื้นที่แล้ว อาจไม่ใช่ปัญหาโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อนำโดยแมลง

4 ประเด็นการสนับสนุนงานตามนโยบาย
ขอสนับสนุนจากผู้บริหารสำนักที่เหลือ เร่งรัดจัดทำ SLM และตาราง 11 ช่อง ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2553 ตามนโยบายท่านรองฯสมศักดิ์ (จากการประชุมครั้งที่ 2 ) ท่านรองฯสมศักดิ์ ขอให้สคร.2 , 3 ใช้ SLM แก้ไขปัญหา เรื่องขยะ และโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชน ขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักและสคร.1-12 เข้าร่วมประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน SRM ตามวันและเวลาที่กองแผนแจ้ง หน่วยงานใดไม่ได้รับข้อมูลที่กองแผนจัดส่งทาง e- mail ของเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ให้แจ้งกองแผน

5 ประเด็นการสนับสนุนงานตามนโยบาย
สคร.10 ขอให้กองแผนประสานเรื่องการถ่ายระดับ SLM ของกรมและสำนักให้สำนักนโยบายและแผน ของกระทรวงสธ. ได้รับทราบด้วย อยู่ระหว่างดำเนินการ 21-23 ม.ค.553 กองแผนจัดประชุมพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง SRM ระหว่างสำนักต่างๆและสคร.1-12 ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮมรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดเตรียมแนวทางการประเมินโครงการ SRM (สุจิตรา อังคศรีทองกุล) ในภาพรวมของกรมให้พิจารณาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายเรื่องนี้ในปี 2554

6 Thank You


ดาวน์โหลด ppt รายประเด็น ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google