งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนเสริมสร้างขีดความสามรถผู้ประกอบการ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนเสริมสร้างขีดความสามรถผู้ประกอบการ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนเสริมสร้างขีดความสามรถผู้ประกอบการ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2

3 การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMI)

4 แนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการรายเดิม 1. มีความเป็นผู้ประกอบการที่ เก่ง มีธรรมาภิบาล มีความสามารถบริหารธุรกิจ 2. มี ทักษะความเป็นผู้นำและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ 3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย - มีแนวคิดการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน - มีแนวคิดและสามารถวางแผนกลยุทธ์การผลิต - มีแนวคิดและมีเส้นทางเทคโนโลยีการผลิต - สร้างทีมนวัตกรรมในองค์กร 4. มีแนวคิดและสามารถบริหารต้นทุนสินค้าและบริการ และนำไปใช้ ประโยชน์ทางการผลิตและการตลาด

5 แนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการรายเดิม 5. มีแนวคิดและสามารถบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร โดยมีหลักการจัดการ คน พัฒนาคน และจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข 6. มีความรู้ กลยุทธ์และการบริหารการตลาดและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้และรับข้อมูลทางการตลาดไปพัฒนาระบบการผลิตเพื่อขยายตลาด 7. รู้ข้อกำหนดภาษีและมีการวางแผนภาษี เข้าสู่ระบบอย่าง ถูกต้องมากขึ้น 8. เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้มีการวางแผน จัดทำกิจกรรมเพื่อให้เกิด การค้าการลงทุน 9. มีศักยะภาพในการค้า การลงทุนใน AEC และสากล

6 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการรายเดิม SMI เจ้าของกิจการ - ทายาท - กรรมการ - หุ้นส่วน - MD

7 วิธีการดำเนินงาน - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - กิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง - กิจกรรมนำร่องดำเนินงาน - ที่ปรึกษาช่วยแนะนำ นำร่องดำเนินงานหลังจากฝึกอบรม

8

9 การพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจ - โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) - โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ SMEs โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ SMEs - การฝึกอบรมตามรูปแบบ CEFE การฝึกอบรมตามรูปแบบ CEFE

10 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้าน 1.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต - โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) - โครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน (CPR) โครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน (CPR) - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (CORE) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (CORE) - โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการการผลิต (IMM) โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการการผลิต (IMM) - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) 2. กลุ่มส่งเสริมทรัพยากรบุคคลและองค์กร - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ (HCME) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ (HCME) - โครงการพัฒนาสร้างภาวะผู้นำ

11 การเสริมสร้างขีดความสามารถ เฉพาะด้าน (ต่อ) 3. กลุ่มส่งเสริมการตลาด -โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ (EMS)โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ (EMS) -โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด -โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร (BRAND)โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร (BRAND) -โครงการบริหารงานขายเชิงรุกอย่างมืออาชีพโครงการบริหารงานขายเชิงรุกอย่างมืออาชีพ -โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสู่สากล 4. กลุ่มส่งเสริมการวางแผนภาษี -โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษีสำหรับ SMEs

12 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะ ด้านเพื่อบุก AEC และสากล 1. กลุ่มส่งเสริมการบริหารการจัดการ - กลยุทธ์ธุรกิจรุกและรับ AEC - โครงการการเสาะหาโอกาสในกาสทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน - โครงการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC - โครงการพิชิต AEC ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ในการบริหารธุรกิจ 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต -โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิต -โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

13 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะ ด้านเพื่อบุก AEC และสากล (ต่อ) 3. กลุ่มส่งเสริมด้านการเงิน - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการเงิน 4. กลุ่มส่งเสริมด้านการตลาด - โครงการข้อกำหนดการค้าและมาตการทางด้านภาษีใน AEC - โครงการการสร้าง Brand ไทยใน AEC - โครงการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC - โครงการเพิ่มศักยภาพวิธีการส่งออก - โครงการเทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจและ สร้างเครือข่ายใน AEC - โครงการพัฒนาการตลาดแบบสร้างสรรค์โดยใช้สื่อออลไลน์ - โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ สู่ตลาด อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน - โครงการกลยุทธ์การค้าขายชายแดน

14 การเชื่อมโยงธุรกิจ - การสัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการพร้อมรับ AEC - กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ

15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รวม 21 วัน การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการและบริหารธุรกิจ

16 การฝึกอบรมตามรูปแบบ CEFE

17 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจสำหรับ SMEs

18 โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (Entrepreneura Development of Innovative Productivity Programme : EDIPP) การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้าน 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน (Cost reduction Program to Reinforce operation management : CPR)

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (Cost Management and Reduction program : CORE)

21 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products Development : NPD)

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management for Entrepreneurs Program : HCME) 2. กลุ่มส่งเสริมทรัพยากรบุคคลและองค์กร

23 โครงการพัฒนาสร้างภาวะผู้นำ

24 3. กลุ่มส่งเสริมการตลาด โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่

25 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

26 โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร (BRAND)

27 โครงการบริหารงานขายเชิงรุกอย่างมืออาชีพ

28 โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสู่สากล

29 โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษี สำหรับ SMEs 4. กลุ่มส่งเสริมการวางแผนภาษี

30 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้านเพื่อบุก AEC และสากล 1. กลุ่มส่งเสริมการบริหารการจัดการ โครงการกลยุทธ์ธุรกิจรุกและรับ AEC

31 โครงการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรองรับ ผลกระทบจาก AEC

32 โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อการแข่งขันใน AEC 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

33 โครงการข้อกำหนดการค้าและมาตการทาง ด้านภาษีใน AEC 4. กลุ่มส่งเสริมด้านการตลาด

34 โครงการการสร้าง Brand ไทยใน AEC

35 โครงการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

36 โครงการพัฒนาการตลาดแบบสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อออนไลน์ (Creative E-marketing)

37 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาด อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน

38 โครงการกลยุทธ์การค้าขายชายแดน

39 การสัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ พร้อมรับ AEC การเชื่อมโยงธุรกิจ

40 กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ

41 ส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4531 0-2202-4597 0-2202-4578-9 โทรสาร 0-2354-3257 0-2354-3116 http://bed.dip.go.th http://cec.dip.go.th


ดาวน์โหลด ppt ส่วนเสริมสร้างขีดความสามรถผู้ประกอบการ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google