งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557
ส่วนเสริมสร้างขีดความสามรถผู้ประกอบการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2

3 การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMI)

4 แนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการรายเดิม
1. มีความเป็นผู้ประกอบการที่ เก่ง มีธรรมาภิบาล มีความสามารถบริหารธุรกิจ 2. มีทักษะความเป็นผู้นำและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ 3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย - มีแนวคิดการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน - มีแนวคิดและสามารถวางแผนกลยุทธ์การผลิต - มีแนวคิดและมีเส้นทางเทคโนโลยีการผลิต - สร้างทีมนวัตกรรมในองค์กร 4. มีแนวคิดและสามารถบริหารต้นทุนสินค้าและบริการ และนำไปใช้ ประโยชน์ทางการผลิตและการตลาด

5 แนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการรายเดิม
5. มีแนวคิดและสามารถบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร โดยมีหลักการจัดการ คน พัฒนาคน และจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข 6. มีความรู้ กลยุทธ์และการบริหารการตลาดและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้และรับข้อมูลทางการตลาดไปพัฒนาระบบการผลิตเพื่อขยายตลาด 7. รู้ข้อกำหนดภาษีและมีการวางแผนภาษี เข้าสู่ระบบอย่าง ถูกต้องมากขึ้น 8. เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้มีการวางแผน จัดทำกิจกรรมเพื่อให้เกิด การค้าการลงทุน 9. มีศักยะภาพในการค้า การลงทุนใน AEC และสากล

6 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการรายเดิม SMI
เจ้าของกิจการ - ทายาท - หุ้นส่วน - กรรมการ - MD

7 วิธีการดำเนินงาน - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - กิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง
- กิจกรรมนำร่องดำเนินงาน - ที่ปรึกษาช่วยแนะนำ นำร่องดำเนินงานหลังจากฝึกอบรม

8

9 การพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) การฝึกอบรมตามรูปแบบ CEFE โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ SMEs

10 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้าน
1.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) โครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน (CPR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (CORE) โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการการผลิต (IMM) - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) 2. กลุ่มส่งเสริมทรัพยากรบุคคลและองค์กร โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ (HCME) - โครงการพัฒนาสร้างภาวะผู้นำ

11 การเสริมสร้างขีดความสามารถ เฉพาะด้าน (ต่อ)
เฉพาะด้าน (ต่อ) 3. กลุ่มส่งเสริมการตลาด โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ (EMS) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร (BRAND) โครงการบริหารงานขายเชิงรุกอย่างมืออาชีพ -โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสู่สากล 4. กลุ่มส่งเสริมการวางแผนภาษี -โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษีสำหรับ SMEs

12 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้านเพื่อบุก AEC และสากล
1. กลุ่มส่งเสริมการบริหารการจัดการ - กลยุทธ์ธุรกิจรุกและรับ AEC โครงการการเสาะหาโอกาสในกาสทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน - โครงการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC โครงการพิชิต AEC ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ในการบริหารธุรกิจ 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต -โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิต -โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

13 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้านเพื่อบุก AEC และสากล (ต่อ)
3. กลุ่มส่งเสริมด้านการเงิน - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการเงิน 4. กลุ่มส่งเสริมด้านการตลาด - โครงการข้อกำหนดการค้าและมาตการทางด้านภาษีใน AEC - โครงการการสร้าง Brand ไทยใน AEC - โครงการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC - โครงการเพิ่มศักยภาพวิธีการส่งออก - โครงการเทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจและ สร้างเครือข่ายใน AEC - โครงการพัฒนาการตลาดแบบสร้างสรรค์โดยใช้สื่อออลไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ สู่ตลาด อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน - โครงการกลยุทธ์การค้าขายชายแดน

14 การเชื่อมโยงธุรกิจ - การสัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการพร้อมรับ AEC - กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ

15 การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการและบริหารธุรกิจ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รวม 21 วัน

16 การฝึกอบรมตามรูปแบบ CEFE

17 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจสำหรับ SMEs

18 การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้าน
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (Entrepreneura Development of Innovative Productivity Programme : EDIPP)

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน
(Cost reduction Program to Reinforce operation management : CPR)

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
(Cost Management and Reduction program : CORE)

21 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(New Products Development : NPD)

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์
2. กลุ่มส่งเสริมทรัพยากรบุคคลและองค์กร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management for Entrepreneurs Program : HCME)

23 โครงการพัฒนาสร้างภาวะผู้นำ

24 3. กลุ่มส่งเสริมการตลาด
โครงการกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่

25 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

26 โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร
(BRAND)

27 โครงการบริหารงานขายเชิงรุกอย่างมืออาชีพ

28 โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าสู่สากล

29 4. กลุ่มส่งเสริมการวางแผนภาษี
โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษี สำหรับ SMEs

30 1. กลุ่มส่งเสริมการบริหารการจัดการ
การเสริมสร้างขีดความสามารถเฉพาะด้านเพื่อบุก AEC และสากล 1. กลุ่มส่งเสริมการบริหารการจัดการ โครงการกลยุทธ์ธุรกิจรุกและรับ AEC

31 โครงการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรองรับ
ผลกระทบจาก AEC

32 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อการแข่งขันใน AEC

33 4. กลุ่มส่งเสริมด้านการตลาด
โครงการข้อกำหนดการค้าและมาตการทาง ด้านภาษีใน AEC

34 โครงการการสร้าง Brand ไทยใน AEC

35 โครงการกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

36 โครงการพัฒนาการตลาดแบบสร้างสรรค์
โดยใช้สื่อออนไลน์ (Creative E-marketing)

37 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาด อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน

38 โครงการกลยุทธ์การค้าขายชายแดน

39 การสัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ พร้อมรับ AEC
การเชื่อมโยงธุรกิจ การสัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ พร้อมรับ AEC

40 กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ

41 ส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google