งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยการเข้าใจตลาดและผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยการเข้าใจตลาดและผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยการเข้าใจตลาดและผู้ใช้
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

2 สินค้าใหม่ คือ อะไร ? สินค้าใหม่ คือ สิ่งที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดว่าเป็น สิ่งใหม่สำหรับพวกเขา ใหม่ในสายตาผู้ใช้ สินค้าใหม่ หรือ นวัตกรรม สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Incremental เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม Radical การพัฒนาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

3 ตัวอย่างสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรม
“ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน” มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และลดกลิ่นอับชื้นให้กับเสื้อผ้า

4 ขั้นตอนการขับเคลื่อนนวัตกรรม
Performance Maximization เพิ่มขีดความสามารถของสินค้า Sales Maximization เพิ่มขีดความสามารถในการขาย Cost Control Maximization เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมต้นทุน

5 ปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร นวัตกรรมเกิดจากคน สินค้าและธรรมชาติของกระบวนการผลิตภายในองค์กร นวัตกรรมเกิดจากปัญหาในการทำงาน ลูกค้าและคู่แข่งขององค์กร นวัตกรรมเกิดจากตลาด

6 การกำหนดขอบเขตและการวิเคราะห์ตลาด
การกำหนดแบบกว้าง (ผู้บริหาร) การกำหนดแบบแคบ (ผู้จัดการ) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับสินค้า สินค้ามีนวัตกรรมมาก เลียนแบบยาก แบรนด์มีความสำคัญกว่ารูปร่างสินค้า ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีหรือการใช้สินค้า ไม่สามารถใช้สินค้าทดแทนกันได้

7 ลักษณะของตลาด คุณลักษณะของตลาด
ข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบการใช้สินค้าและบริการ ความต้องการหรือความเต็มใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า

8 การวิเคราะห์ผู้ใช้สินค้าใหม่
เงื่อนไขแรกในการประสบความสำเร็จด้านเทคนิค คือ ความชัดเจนในปัญหาของ การออกแบบที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้

9 สิ่งที่ทำให้สินค้าใหม่ประสบความสำเร็จ
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค การให้ความสำคัญกับการทำโฆษณาการตลาด การพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร การให้อำนาจแก่ผู้รับผิดชอบโดยตรง

10 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดความสำเร็จของสินค้า
Cooper สรุปปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดความสำเร็จของสินค้าดังนี้ การมีสินค้าที่มีความเป็นพิเศษในสายตาผู้ซื้อ การมีความรู้และข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดที่มีประสิทธิภาพ การผสานพลังเทคโนโลยี และการผลิต

11 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าใหม่
กิจกรรมด้านการตลาด เทคนิคการผลิต การพัฒนาแนวคิดด้านการตลาด การพัฒนาแนวคิดจากมุมมองทางเทคนิค การสำรวจแนวคิด การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค การสำรวจตลาดเบื้องต้น การออกแบบสินค้า การวิจัยตลาด การสร้างต้นแบบ การคาดการณ์ตลาดเบื้องต้น การทดสอบต้นแบบ การพัฒนาแผนการตลาด การทดลองผลิต การลงรายละเอียด การคาดการณ์ตลาด การได้มาซึ่งสิ่งอำนวยการผลิต การทดสอบตลาด การผลิตเต็มรูปแบบ การวิเคราะห์ตลาดขั้นสุดท้าย การทบทวนการนำสินค้าออกสู่ตลาด การนำออกสู่ตลาด

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
1. กลยุทธ์ที่ตรงกัน 2. ผู้ใช้และความต้องการของลูกค้า 3. สิ่งที่จำเป็นต้องมีหรือปฏิบัติ 4. การวิเคราะห์เชิงแข่งขัน 5. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 6. การจัดลำดับการดำเนินโครงการ 7. การบริหารความเสี่ยง 8. ช่องทางการตลาด 9. ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ 10. การจัดหาแหล่งเงินทุน 11. การบริหารจัดการปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

13 การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก
คู่แข่งขันทางธุรกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคมเศรษฐกิจ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม

14 ความสามารถของผลิตภัณฑ์ใหม่
มีความเป็นเอกลักษณ์ ใหม่ ไม่เหมือนใคร  เพิ่มผลประโยชน์หรือลดต้นทุนให้ลูกค้าได้  ตลาดมีความต้องการสูงกว่าที่ผู้ผลิตจะตอบสนองได้ 

15 การประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

16

17

18

19 จบการบรรยาย Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยการเข้าใจตลาดและผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google