งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. ผู้วินิจฉัยมักไม่พบปัญหาของสถาน ประกอบการในเบื้องต้นแต่จะค้นพบ “ อาการ ” ปัญหาของสถาน ประกอบการ “ กำไร ลดลง ” “ พนักงาน ลาออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. ผู้วินิจฉัยมักไม่พบปัญหาของสถาน ประกอบการในเบื้องต้นแต่จะค้นพบ “ อาการ ” ปัญหาของสถาน ประกอบการ “ กำไร ลดลง ” “ พนักงาน ลาออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2 ผู้วินิจฉัยมักไม่พบปัญหาของสถาน ประกอบการในเบื้องต้นแต่จะค้นพบ “ อาการ ” ปัญหาของสถาน ประกอบการ “ กำไร ลดลง ” “ พนักงาน ลาออก มากขึ้น ” “ ลูกค้า หายไป ”

3 ต้นทุนการผลิตสูง ต้นทุนทางการเงิน สูง สภาพคล่องไม่ดี เกิดดอกเบี้ยปรับ ล่าช้า ต้องจ่ายดอกเบี้ย เงินนอกระบบสูง มาก ค่าแรงสูง วัตถุดิบราคาขึ้น Diagnose Tools

4 Fishbone Diagram(Ishikawa) ผลประกอบการ ขาดทุน ลูกค้าหายไป ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่าย สูง ขาดช่องทาง จำหน่าย สินค้าไม่ จูงใจ กำไรต่อ หน่วยสินค้า ลดงเรื่อยๆ มีคู่แข่ง เกิดขึ้น สินค้าขาด นวัตกรรมใหม่ๆ ราคาแพงกว่า คู่แข่ง

5 Mind Mapping / Diagnose tools ลูกค้า claim เรื่อง คุณภาพ สินค้า ต่ำลง วัตถุดิบ แย่ลง พนักงาน คุณภาพ ลาออก กระบวนกา รผลิต ล้าสมัย ยอดขา ยลดลง หมุนเงิน ไม่ทัน คู่แข่ง เพิ่มขึ้น

6 พิจารณาสภาพแวดล้อมเป็น องค์ประกอบเพิ่มเติม ผลกระทบ สภาพ เศรษฐกิจ นโยบาย รัฐบาล สภาพ ทั่วไปของ อุตฯ. ข้อมูล วิสาหกิจ

7 การวิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน  ข้อมูลอุตสาหกรรม  นโยบายรัฐ  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี SWOT  กลุ่มตลาดเป้าหมาย  การสร้างความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการผลักดันสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  ช่องทางการผลักดันสินค้าไปสู่ผู้บริโภค  การผลิตสินค้าและบริการ  โครงสร้างองค์กร /ทีมบริหาร /วิสัยทัศน์ผู้บริหาร  การวางแผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  การวางแผนควบคุมเครื่องจักร  แรงงาน / การจัดการบุคคล / การบริหารเงินเดือน  การจัดซื้อ / การจัดการโซ่อุปทาน / Logistics  การวิจัยและพัฒนา  การจัดการและการควบคุม  การเงินและการควบคุม

8 สมาคมนักวินิจฉัยแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาและนักวินิจฉัย ภาคเหนือ

9 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน การวินิจฉัย ข้อมูล เอกสาร  บุคคล : ผู้บริหาร พนักงาน แม่บ้าน ยาม ลูกค้า พนักงานขาย ฯลฯ  รายงานทางการเงิน  งบกำไรขาดทุน  งบดุล  งบกระแสเงินสด  เอกสารการวางแผนงานต่างๆ  รายงานการประชุม  รายงานยอดขาย  คู่มือต่างๆ (Manual)  ข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ  เอกสารทางกฎหมาย สถานที่  ตรวจสอบสภาพที่ เกิดขึ้นจริงในสถานที่ ปฏิบัติงาน เช่น ภายใน สำนักงาน ภายใน โรงงาน ห้องน้ำ ที่จอด รถ ตู้ยาม บริเวณที่ตอก บัตรพนักงาน สภาพแวดล้อมโรงงาน ที่อยู่อาศัยพนักงาน ร้านค้ารอบบริเวณ

10 เทคนิคและวิธีวินิจฉัยสถานประกอบการ เบื้องต้น  วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่าง ละเอียดทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกิจการ อาจด้วยวิธีสัมภาษณ์ พูดคุย สังเกต ในเบื้องต้น และ ติดตามด้วยวิธีสำรวจหรือวิธีวิจัยในเชิงลึกต่อไป  ค้นหาสาเหตุหรือข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหาของสถาน ประกอบการ อาทิ ความต้องการของลูกค้า ศักยภาพของคู่ แข่งขัน สภาพองค์กรในปัจจุบันกับสภาพที่ต้องการจะเป็น ในอนาคต  ค้นหาศักยภาพ (Competency) ของตนเองและสามารถดึง ออกมาใช้ประโยชน์ได้  ศักยภาพใดไม่มี อย่าเสียเวลาค้นหาหรือฝึกฝน ให้จัดจ้าง ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเหลือ  หากไม่แน่ใจในอาการเหล่านั้น ควรขอความเห็นจากที่ ปรึกษาเพิ่มเติมเมื่อวิเคราะห์แล้วว่าป่วยเป็นโรคใด ก็ให้จัด ที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง  อย่าเข้าข้างตนเอง เพราะเป็นการมองปัญหาจากฝั่งตนเอง จึงอาจเกิด BIAS ทั้งในด้านลบและด้านบวก ควรจัดจ้างนัก วินิจฉัยสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักการวินิจฉัยจะ ได้ผลกว่า 10

11 ข้อมูลของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยธุรกิจ  สมาคมนักวินิจฉัยแห่งประเทศไทย http://www.shindanthai.com/th/ http://www.shindanthai.com/th/  สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาและนัก วินิจฉัยภาคเหนือ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ http://ipc1.dip.go.th/ http://ipc1.dip.go.th/  http://www.thaiconsultings.com/ http://www.thaiconsultings.com/

12


ดาวน์โหลด ppt กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. ผู้วินิจฉัยมักไม่พบปัญหาของสถาน ประกอบการในเบื้องต้นแต่จะค้นพบ “ อาการ ” ปัญหาของสถาน ประกอบการ “ กำไร ลดลง ” “ พนักงาน ลาออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google