งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สรุปการนำเสนอโครงการ ปี 2553-2558 จาก 4 ภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สรุปการนำเสนอโครงการ ปี 2553-2558 จาก 4 ภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สรุปการนำเสนอโครงการ ปี 2553-2558 จาก 4 ภูมิภาค

2 1 2 3 4 ภาคเหนือ 4 โครงการ ภาคกลางและภาคตะวันออก 4 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โครงการ ภาคใต้ 4 โครงการ จำนวนโครงการที่เสนอ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

3 โครงการจาก 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2.โครงการสร้างเสริมและพัฒนาตลาด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาผ้าทอไทย 3.โครงการพัฒนาสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ 4. โครงการพัฒนาระบบตลาดและขยายช่องทาง การค้าผัก ผลไม้สด แปรรูปภาคเหนือ ภาคกลาง 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนเพื่อการ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 53-58 2. โครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้ภาคกลางและ ภาคตะวันออก 3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน แก่ผู้ประกอบการค้าสินค้าอาหาร อาหารแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก (ครัว ไทย ครัวอาเซียน) 4. โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. โครงการสร้างความพร้อมรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2. โครงการอีสานสู่อาเซียน “ ISAN LINK ASEAN (AEC)” 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าวหอม มะลิไทย 4. โครงการ“พัฒนาผ้าอีสานสู่สากล” 5. โครงการพัฒนาตลาดและขยายช่องทางการค้าผลไม้ ภาคใต้ 1. โครงการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย 2. โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการท่องเที่ยว 3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงตลาด ยางพาราอย่างครบวงจร 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ปาล์มน้ำมัน 5. โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน และ รองรับการเข้าสู่ AEC

4 เหนือกลางอีสานใต้ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการค้าชายแดนสู่ การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการสร้างความ เข้มแข็งทุกภาคส่วนเพื่อ การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการสร้างความพร้อม รองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) โครงการพัฒนาตลาด การค้าชายแดน และ รองรับการเข้าสู่ AEC (โครงการที่เกี่ยวกับค้า ชายแดนและ AEC) การสำรวจเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลสำรวจตลาดและ ความต้องการสินค้าของ ประเทศเพื่อนบ้าน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้า ชายแดนภาคเหนือ การเชื่อมโยงตลาดการค้า ชายแดน เช่น จัดงานเจรจา จับคู่ธุรกิจ งานแสดงสินค้า การพัฒนาบุคลากร การให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลกระทบและการ เตรียมพร้อมสู่ AFTA และ AEC จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ พร้อมทั้งจัดทำ ฐานข้อมูลสินค้ารายจังหวัด ปี 2553 อย่างน้อย 1 สินค้า และในปี 2554 - 2558 อย่างน้อย 3 สินค้า จัดอบรม/สัมมนา กลุ่มเป้าหมาย (25 จังหวัด) จังหวัดละอย่างน้อย 1 ครั้ง จัดทำเอกสาร/และสื่อต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ จัดจ้างที่ปรึกษาในการ จัดทำแผนกลยุทธ์สินค้าอย่าง น้อย 3 สินค้า /3 แผนกลยุทธ์ ในปี 54-58 จัดตั้งคณะที่ปรึกษาระดับ ภาค และคณะทำงานใน ระดับจังหวัดเพื่อเป็นกลไกใน การให้คำปรึกษา แก้ไข ปัญหา/ผลกระทบและ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่อง AEC แก่ทุกภาคส่วน พัฒนาความรู้ด้าน AEC ให้ บุคลากร พณ.ในส่วนภูมิภาค ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ทั่วไป พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เตรียมการรองรับและศึกษา ผลกระทบจาก AEC เช่น จัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล สารสนเทศในสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด (โครงการที่เกี่ยวกับค้า ชายแดนและ AEC) จัดตั้งศูนย์รวบรวมและ กระจายสินค้าผักและผลไม้ สด ศึกษา รวบรวมข้อมูลสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการค้าชายแดนให้ มีความสามารถในการ แข่งขันทางการค้าทั้งTrader และ Inter – Trader อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ เขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อ รองรับผลกระทบจากการเปิด เสรีทางการค้า โครงการที่เกี่ยวกับ AEC

5 ข้าว โครงการพัฒนาสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือ - เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิต และการตลาดข้าว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ โดยจัดทำ ฐานข้อมูล และตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการผลิตและ การตลาดข้าว ณ จังหวัดนครสวรรค์ - สร้างภาพลักษณ์สินค้าข้าวและการต่อยอด งานวิจัยข้าว โดยประช่าสัมพันธ์จัดงานมหกรรม สัมมนาเชิงวิชาการ เป็นต้น - ขยายช่องทางการค้า เช่น จับคู่ธุรกิจ ร่วมงาน แสดงสินค้า - บริหารจัดการและเชื่อมโยงผลิตและการตลาด ให้สอดคล้องกัน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าว หอมมะลิไทยภาคอีสาน - จัดอบรมเพื่อให้รู้วิธีการผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้ มาตรฐาน - ประชาสัมพันธ์ตราญญลักษณ์ที่แสดงรับรอง ข้าวหอมมะลิ - รณรงค์ให้ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมใช้ ข้าวหอมมะลิ โดยมอบเครื่องหมายรับรอง - จัดงานกระตุ้นการบริโภคข้าวหอมมะลิใน ภูมิภาค - จัด Road Show สร้างเครือข่ายกระจายสู่ ภูมิภาค - จัดงานสร้างภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยใน จังหวัดแหล่งผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดข้าวหอม มะลิอินทรีย์ภายในประเทศ - อบรมผู้ประกอบการในการสร้างตรา เครื่องหมายการค้า การขอ จดทะเบียนและการ ขอใช้ตราเตรื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

6 ผลไม้ เหนือกลางอีสานใต้ โครงการพัฒนาระบบ ตลาดและขยายช่องทาง การค้าผัก ผลไม้สดและ แปรรูป ภาคเหนือ โครงการขยายตลาด สินค้าผลไม้ภาคกลางและ ภาคตะวันออก โครงการพัฒนาตลาด และขยายช่องทางการค้า ผลไม้ โครงการพัฒนาตลาด การค้าชายแดน และ รองรับการเข้าสู่ AEC การเจรจาการค้า ตกลงซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้า ส่งเสริมการตลาด/การบริโภค เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค ผลไม้ในจังหวัดปลายทาง จัดตั้งหน่วยงานกระจายสินค้า ในจังหวัดปลายทาง สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อขนส่งหลายทาง โดยการ จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็น ตระกร้า/ กล่องกระดาษบรรจุ สินค้าเกษตร จัดการเสวนาแนวทางการ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรระดับ ภาค เจรจาทำข้อตกลงซื้อขาย / แลกเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้า (MOU) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ บริโภคผลไม้จังหวัด ปลายทางทั่วประเทศ 30 จังหวัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การบริโภคผลไม้ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ ตลาดค้าส่งผลไม้ปลายทาง จำนวน 10 แห่ง ขยายตลาดผลไม้ไทยใน ประเทศเพื่อนบ้าน (กรุง ฮานอย ประเทศเวียดนาม) โดยจัดทำสื่อ ปชส. และจัด เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ศึกษารวบรวมข้อมูลสินค้า ผลไม้ที่ตลาดประเทศ ปลายทางต้องการ ประสานสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด คัดเลือกตัวแทนจาก 4 ภาค เพื่อเป็นหน่วย ประสานจังหวัดแหล่งผลิต ผลไม้ต้นทางในการรวบรวม ผลไม้ ประสานหน่วยงานด้าน มาตรฐานผลผลิตเพื่อการ ส่งออก และขั้นตอนการผ่าน แดนตามพิธีการศุลกากร รวมทั้งต้นทุนด้านระบบโลจิ สติกส์ ตลอดเส้นทาง หมายเลข 8 และ 12 ประสานข้อมูลสินค้าผลไม้ และวางแผนบริหารจัดการ ตลาดผลไม้เชื่อมโยงกับ ช่องทางการค้าชายแดน ระหว่างจังหวัดนครพนมและ จังหวัดที่เป็นศูนย์ประจำภาค (โครงการที่เกี่ยวกับค้า ชายแดนและ AEC) จัดตั้งศูนย์รวบรวมและ กระจายสินค้าผักและผลไม้ สด ศึกษา รวบรวมข้อมูลสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการค้าชายแดนให้ มีความสามารถในการ แข่งขันทางการค้าทั้งTrader และ Inter – Trader อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ เขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อ รองรับผลกระทบจากการเปิด เสรีทางการค้า

7 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาตลาด อัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าทอไทย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง โดยการจัดงานแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ หรือ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ - การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ - จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เส้นจากจากอดีตสู่ ปัจจุบัน และอนาคตผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ของภาคเหนือ” โดยวิทยากรมืออาชีพ ปราชญ์ ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ - การจัด Business Matching ทั้ง Incoming & Outgoing รวมถึงผู้ประกอบการไทย เช่น ผู้ ประกอบการสปา ที่พัก ฯลฯ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ ผ้าทอไปตกแต่งสถานที่ในการประกอบธุรกิจ โครงการ “พัฒนาผ้าอีสานสู่สากล” -ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสำหรับผู้ประกอบการทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า ดีไซน์เนอร์ และผู้ผลิตเคหะสิ่ง ทอของภาคอีสาน ด้วยการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาการผลิต ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่า และ การทำตลาด - การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาผ้าให้เป็น ผลิตภัณฑ์ - ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมขยายช่องทาง การตลาด โดยการจัดมหกรรมและจำหน่าย สินค้า (ในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง) จับคู่ธุรกิจ จัด Road show และงาน แฟชั่นโชว์ ผ้าทอ

8 เหนือกลางอีสานใต้ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการค้าชายแดนสู่ การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการส่งเสริม ศักยภาพการค้าชายแดน โครงการอีสานสู่อาเซียน “ ISAN LINK ASEAN (AEC)” โครงการพัฒนาตลาด การค้าชายแดน และ รองรับการเข้าสู่ AEC (โครงการที่เกี่ยวกับค้า ชายแดนและ AEC) การสำรวจเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลสำรวจตลาดและ ความต้องการสินค้าของ ประเทศเพื่อนบ้าน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้า ชายแดนภาคเหนือ การเชื่อมโยงตลาดการค้า ชายแดน เช่น จัดงานเจรจา จับคู่ธุรกิจ งานแสดงสินค้า การพัฒนาบุคลากร การให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลกระทบและการ เตรียมพร้อมสู่ AFTA และ AEC การเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการ/เครือข่ายด้าน การค้าชายแดน การลงทุน และโลจิสติกส์ การส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจการค้าไทย – กัมพูชา และ ไทย -พม่า มี 2 กิจกรรมย่อย คือ - จัดกิจกรรมเชื่อม ความสัมพันธ์ ติดตาม ความก้าวหน้าการค้า การ ลงทุน การท่องเที่ยว - การจัดงานเจรจาจับคู่ ธุรกิจ และงานแสดงสินค้า การพัฒนาบุคลากรให้ พร้อมรับการทำงานชายแดน พัฒนาระบบข้อมูลการค้า ชายแดนในจังหวัดที่มีด่าน และจุดผ่อนปรน จัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าแบบเหย้า-เยือน (จัดที่ ภาคอีสาน 10 ครั้งและ ประเทศเพ่อนบ้าน 7 ครั้ง) เน้นสาขา logistics จักรกล การเกษตร อัญมณี เครื่องประดับ IT เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้าอุปโภค บริโภค จับคู่ธุรกิจ จัดทำข้อตกลง Contract Farming พัฒนาเครือข่าย Logistics โดยการจัดสัญจรตาม เส้นทางสำคัญ พัฒนา Trade /Inter trader สร้างความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือเพื่อลด อุปสรรคทางการค้ากับ ประเทศเพื่อนบ้าน (โครงการที่เกี่ยวกับค้า ชายแดนและ AEC) จัดตั้งศูนย์รวบรวมและ กระจายสินค้าผักและผลไม้ สด ศึกษา รวบรวมข้อมูลสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการค้าชายแดนให้ มีความสามารถในการ แข่งขันทางการค้าทั้งTrader และ Inter – Trader อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ เขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อ รองรับผลกระทบจากการเปิด เสรีทางการค้า โครงการค้าชายแดน

9 กลางใต้ โครงการเพิ่มขีด ความสามารถทางการ แข่งขันแก่ผู้ประกอบการค้า สินค้าอาหาร อาหารแปรรูป (ครัวไทย ครัวอาเซียน) โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยง ตลาดยางพาราอย่างครบ วงจร โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และ ผู้ประกอบการปาล์ม น้ำมัน โครงการเชื่อมโยงตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ การท่องเที่ยว สำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและ คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านการตลาด การกระตุ้นการบริโภค ภายใน และพัฒนาช่องทาง และขยายตลาดสินค้า โดย จัดงานแสดงสินค้า (Food Expo) 3 ครั้ง (ปี 53 1 ครั้ง และปี 54-58 2 ครั้ง) และจัด งานเทศกาลอาหารอาเซียน 1 ครั้งใน กทม. ประชาสัมพันธ์ จัดทำ เอกสาร/แผ่นวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์สินค้าประเภท อาหาร อาหารแปรรูปกลุ่ม จังหวัดภาคกลางและภาค ตะวันออก ศึกษา วิจัย ตลาด ผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อ สนองต่อความต้องการของ ตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ อบรมและให้ความรู้เพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการด้านการ ผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ ยางพารา เชื่องโยงตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าสินค้ายางพารากับ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย (AFET) ศึกษา วิจัย ตลาด ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อ สนองความต้องการของ ตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ อบรม เผยแพร่ความรู้กับ การผลิตและการตลาด ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันให้แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ จัดทำตลาดข้อตกลง (Contract Farming) ระหว่างเกษตรกรกับ ผู้ประกอบการ จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและ บริการเกษตรอินทรีย์ พร้อม อบรมให้ความรู้ด้านการผลิต และการเชื่อมโยงตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว (โรงแรม, ร้านอาหารและสถานบริการ สปา) ให้เห็นคุณค่าและใช้ วัตถุดิบในการผลิตสินค้าและ บริการจากสินค้าเกษตร อินทรีย์ จัด Road Show สินค้า และบริการเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงาน ททท. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของภาคใต้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการอื่นๆ

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO สรุปการนำเสนอโครงการ ปี 2553-2558 จาก 4 ภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google