งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC Roadmap for SMEs ( ปุ๋ย ) 255425552556255725582559 แรงขับเคลื่อนทาง ธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC Roadmap for SMEs ( ปุ๋ย ) 255425552556255725582559 แรงขับเคลื่อนทาง ธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 AEC Roadmap for SMEs ( ปุ๋ย ) 255425552556255725582559 แรงขับเคลื่อนทาง ธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลาย เออร์ คู่แข่ง สินค้าทดแทน การแข่งขัน ตลาด บริเวณที่ผู้ซื้อและ ผู้ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการกัน สินค้า หรือบริการ เทคโนโลยีในการ ผลิต ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ในการผลิต ทรัพยากร กลยุทธ์ ด้าน ระยะเว ลา ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย อินทรีย์ เครื่อง ผสม อัตโนมั ติ ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีสูตร เร่ง ผลผลิต ปุ๋ยนา โน สูตร ใหม่ ปุ๋ยนา โน ผส ม เทคโ นโลยี 3 เทคโ นโลยี 4 เงินลงทุน ปรับปรุงสายโซ่อุปทาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ เคลื่อนย้าย สินค้า และ บริการเสรี เส้นทางรถไฟ และถนน เชื่อมโยง การเพิ่ม ผลผลิต ลด ต้นทุนของ เกษตรกร ตลาดใน ประเทศ ตลาด พม่า สร้างเครื่องผสมอัตโนมัติ สร้างคลังสินค้า ที่แม่ฮ่องสอน นำเข้าวัตถุดิบบางส่วน จากในพม่า ส่งบุคคลากรไปศึกษาที่ ประเทศพม่า วิจัย สูตร ใหม่ วิจัย สูตร 6-3-3 ปุ๋ยนา โน

3 AEC Roadmap for SMEs ( ยาดม ) 255425552556255725582559 แรงขับเคลื่อนทาง ธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลาย เออร์ คู่แข่ง สินค้าทดแทน การแข่งขัน ตลาด บริเวณที่ผู้ซื้อและ ผู้ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการกัน สินค้า หรือบริการ เทคโนโลยีในการ ผลิต ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ในการผลิต ทรัพยากร ยาดม ผง เครื่อง บรรจุ หลอด PP ยาดมหลอด ยาดม สเปรย์ กลิ่น สมุนไพร ผสม บรรจุ ขวด เทคโน โลยี 3 เทคโน โลยี 4 เงินลงทุน ปรับปรุงสายโซ่อุปทาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ เคลื่อนย้าย สินค้า และ บริการเสรี เส้นทางรถไฟ เชื่อมโยง ขนส่งสะดวก การเคลื่อนย้าย แรงงาน แรงงานใน ประเทศศูง ตลาดใน ประเทศ ตลาด AE C เปิดร้าน หรือสร้าง ศูนย์กระจาย สินค้า ใน AEC ใช้วัตถุดิบบางส่วนจาก ใน AEC ส่งบุคคลากรไปศึกษาใน ประเทศอาเซียน สรรหา หลอด วิจัย สูตร ระเหย ช้า วิจัย กลิ่น กลยุทธ์ ด้าน ระยะเว ลา

4 AEC Roadmap for SMEs ( ยางรถยนต์ ) 255425552556255725582559 แรงขับเคลื่อนทาง ธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลาย เออร์ คู่แข่ง สินค้าทดแทน การแข่งขัน ตลาด บริเวณที่ผู้ซื้อและ ผู้ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการกัน สินค้า หรือบริการ เทคโนโลยีในการ ผลิต ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ในการผลิต ทรัพยากร ยาง รถยนต์ เครื่อง ขึ้นรูป ยาง อัตโนมั ติ ยาง รถจักรยาน ยนต์ ยาง รถแข่ง ผส ม เทคโน โลยี 3 เทคโน โลยี 4 เงินลงทุน ปรับปรุงสายโซ่อุปทาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เส้นทางรถไฟ เชื่อมโยง ขนส่งสะดวก การเคลื่อนย้าย แรงงาน แรงงานใน ประเทศศูง ตลาดใน ประเทศ ตลาด AE C สร้าง ศูนย์กระจายสินค้า ใน AEC ใช้วัตถุดิบบางส่วนจาก ใน AEC ส่งบุคคลากรไป ศึกษาหรือดูตลาด ที่ประเทศ AEC สรรหา Mold วิจัย สูตร วิจัย กลิ่น กลยุทธ์ ด้าน ระยะเว ลา การ เคลื่อนย้าย สินค้า และ บริการเสรี


ดาวน์โหลด ppt AEC Roadmap for SMEs ( ปุ๋ย ) 255425552556255725582559 แรงขับเคลื่อนทาง ธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google