งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์พืช นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์พืช นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์พืช นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม

2 เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue

3 เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์ อย่างไร  เซลล์พืชมี chloroplast  มี vacuole ใหญ่ อยู่กลาง เซลล์  มี cell wall

4 เนื้อเยื่อพืชแบ่ง ออกได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ 1.Dermal tissue ( เนื้อเยื่อบุผิว ) 2.Vascular tissue ( เนื้อเยื่อ ลำเลียง ) 3.Ground tissue ( เนื้อเยื่อ พื้นฐาน )

5 เซลล์พืชแบ่งออกเป็น  Parenchyma  Collenchyma  Scherenchyma : Fiber cells Sclereids or stone cells

6 Parenchyma : เป็นเซลล์ที่ unspecialized มีผนังเซลล์บาง และเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ ต่างๆในพืช Parenchyma

7 Collenchyma มีผนังหนากว่า parenchyma และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืช ทั่วๆไปในส่วนที่มีการเจริญเติบโต Collenchyma

8 Sclerenchyma  เป็นเซลล์ที่มีรูปร่าง เฉพาะและทำหน้าที่เป็น โครงสร้างให้พืชแข็งแรง  มีผลังเซลล์หนาขึ้น เป็น สารพวก lignin  อาจเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว  ตัวอย่างเช่น fiber cells เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างยาว Sclereids (stone cell) มีรูปร่างไม่แน่นอน ผนัง เซลล์หนามาก

9 Tracheids and Vessel Elements: Water Conducting Cells

10 Sieve-Tube Members: Food Conducting Cells

11 ราก พืชใบ เลี้ยงคู่ พืชใบ เลี้ยงเดี่ยว

12 รากของพืชใบเลี้ยง คู่

13 รากของพืชใบเลี้ยง เดี่ยว

14 ลำ ต้น พืชใบ เลี้ยงคู่ พืชใบ เลี้ยงเดี่ยว

15 ลำต้นพืชใบ เลี้ยงคู่

16 ลำต้น พืชใบ เลี้ยง เดี่ยว

17 ใบใบ

18 โครงสร้างของใบ  Photosynthesis เกิดขึ้นบริเวณ mesophyll tissue  มีระบบท่อลำเลียง Xylem, Phloem  ผิวนอกของใบ epidermis เคลือบ ด้วย wax เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ  มีปากใบ (guard cells) เพื่อ แลกเปลี่ยน gas

19

20 เนื้อเยื่อเจริญส่วน ปลายราก

21 แบบทดสอบ หลังเรียน 1. โครงสร้างใดที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารที่ เข้าออกเซลล์พืช ก. ผนังเซลล์ ข. ไซโพลาซึม ค. เยื่อหุ้มเซลล์ ง. นิวเคลียส 2. ข้อใดใช้อธิบายว่าทำไมเซลล์พืชมีรูปร่างที่ คงที่ได้ดีที่สุด ก. แวคิวโอลเต็มไปด้วยของเหลว ข. ไซโทพลาซึมเป็นของผสมของสารเคมี ต่างๆ มีลักษณะคล้ายวุ้น ค. มีผนังเซลล์ที่แข็งประกอบด้วย เซลลูโลส ง. แวคิวโอลมีขนาดใหญ่กินเนื้อที่เกือบ เต็มเซลล์

22 3. ส่วนประกอบของเซลล์ ที่ทำหน้าที่ เปรียบเสมือน สมองของมนุษย์ คือ ก. แวคิลโอล ข. ไซโทรพลาสซึม ค. นิวเคลียส ง. เยื่อหุ้มเซลล์ 4. แวคิวโอล ทำหน้าที่ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ก. สะสมสารบางชนิดเป็นถุงบรรจุสาร ข. เป็นแหล่งสร้างโปรตีน ค. ให้พลังงานแก่เซลล์ ง. ขนส่งเอนไซม์ 5. ส่วนใดของเซลล์ประกอบด้วยเม็ดสีเขียวที่ จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซนตริโอลข. คลอโรพ ลาสต์ ค. ไซโทพลาสซึมง. ไร โบโซม

23 เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน 1. ค. เยื่อหุ้มเซลล์ 2. ค. มีผนังเซลล์ที่แข็ง ประกอบด้วยเซลลูโลส 3. ค. นิวเคลียส 4. ก. สะสมสารบางชนิดเป็นถุง บรรจุสาร 5. ข. คลอโรพลาสต์


ดาวน์โหลด ppt เซลล์พืช นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google