งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม
เซลล์พืช นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม

2 เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue

3 เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร
เซลล์พืชมี chloroplast มี vacuole ใหญ่ อยู่กลางเซลล์ มี cell wall

4 เนื้อเยื่อพืชแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่
Dermal tissue (เนื้อเยื่อบุผิว) Vascular tissue (เนื้อเยื่อลำเลียง) Ground tissue (เนื้อเยื่อพื้นฐาน)

5 เซลล์พืชแบ่งออกเป็น Parenchyma Collenchyma Scherenchyma : Fiber cells Sclereids or stone cells

6 Parenchyma : เป็นเซลล์ที่ unspecialized มีผนังเซลล์บาง และเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ต่างๆในพืช

7 Collenchyma มีผนังหนากว่า parenchyma และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืชทั่วๆไปในส่วนที่มีการเจริญเติบโต Collenchyma

8 Sclerenchyma เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเฉพาะและทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้พืชแข็งแรง มีผลังเซลล์หนาขึ้น เป็นสารพวก lignin อาจเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว ตัวอย่างเช่น fiber cells เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างยาว Sclereids (stone cell) มีรูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์หนามาก

9 Tracheids and Vessel Elements:
Water Conducting Cells

10 Sieve-Tube Members: Food Conducting Cells

11 ราก พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่

12 รากของพืชใบเลี้ยงคู่

13 รากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

14 ลำต้น พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

15 ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่

16 ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

17 ใบ

18 โครงสร้างของใบ Photosynthesis เกิดขึ้นบริเวณ mesophyll tissue
มีระบบท่อลำเลียง Xylem, Phloem ผิวนอกของใบ epidermis เคลือบด้วย wax เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ มีปากใบ (guard cells) เพื่อแลกเปลี่ยน gas

19

20 เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายราก

21 แบบทดสอบหลังเรียน 1. โครงสร้างใดที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารที่เข้าออกเซลล์พืช ก. ผนังเซลล์ ข. ไซโพลาซึม ค. เยื่อหุ้มเซลล์ ง. นิวเคลียส 2. ข้อใดใช้อธิบายว่าทำไมเซลล์พืชมีรูปร่างที่คงที่ได้ดีที่สุด ก. แวคิวโอลเต็มไปด้วยของเหลว ข. ไซโทพลาซึมเป็นของผสมของสารเคมีต่างๆ มีลักษณะคล้ายวุ้น ค. มีผนังเซลล์ที่แข็งประกอบด้วยเซลลูโลส ง แวคิวโอลมีขนาดใหญ่กินเนื้อที่เกือบเต็มเซลล์

22 3. ส่วนประกอบของเซลล์ ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน สมองของมนุษย์ คือ
ก. แวคิลโอล ข. ไซโทรพลาสซึม ค. นิวเคลียส ง. เยื่อหุ้มเซลล์ 4. แวคิวโอล ทำหน้าที่ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ก. สะสมสารบางชนิดเป็นถุงบรรจุสาร ข. เป็นแหล่งสร้างโปรตีน ค. ให้พลังงานแก่เซลล์ ง. ขนส่งเอนไซม์ 5. ส่วนใดของเซลล์ประกอบด้วยเม็ดสีเขียวที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซนตริโอล ข. คลอโรพลาสต์ ค. ไซโทพลาสซึม ง. ไรโบโซม

23 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ค. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. มีผนังเซลล์ที่แข็งประกอบด้วยเซลลูโลส ค. นิวเคลียส ก. สะสมสารบางชนิดเป็นถุงบรรจุสาร ข. คลอโรพลาสต์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google