งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Leaf Dicots Monocots. ใบพืช C3,C4,CAM CAMC4C3 ข้าว ต้น แก้ว ข้าวโ พด ข้าว ฟ่าง อ้อย สับปะ รด กุหลาบ หิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Leaf Dicots Monocots. ใบพืช C3,C4,CAM CAMC4C3 ข้าว ต้น แก้ว ข้าวโ พด ข้าว ฟ่าง อ้อย สับปะ รด กุหลาบ หิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Leaf Dicots Monocots

2

3

4 ใบพืช C3,C4,CAM CAMC4C3 ข้าว ต้น แก้ว ข้าวโ พด ข้าว ฟ่าง อ้อย สับปะ รด กุหลาบ หิน

5 ประเภทของใบ ใบ เดี่ย ว ( หู ใบ ) ( ก้าน ใบ ) ( เส้น ใบ ) ( เส้น กลาง ใบ ) ( ตัว ใบ )

6 ประเภทของใบ ใบ ประกอ บ ( หู ใบ ) ( ก้าน ใบ ) ( ใบ ย่อย ) ( ก้านใบ ย่อย ) ( ก้านที่อยู่ระหว่าง ก้านใบย่อย ) ไม่มีหูใบ

7 ใบประกอบ จาม จุรี มะข าม กระ ถิน มะพร้ าว

8 Flowers Monocots: flower parts in 3’s Dicots: flower parts in 4’s, 5’s, 6’s

9 Seeds ใบเลี้ยง เปลือกหุ้มเมล็ด เยื่อหุ้มยอดอ่อน ใบที่เกิดจากยอดอ่อน เยื่อหุ้มรากอ่อน รากอ่อนยอดอ่อน ใบเลี้ยง เศษของเปลือกหุ้มเมล็ด

10 สรุป

11 One cotyledon Two cotyledon

12 การลำเลียงน้ำของพืช • แรงดันราก (Root pressure) • แรงดึงจากการคายน้ำ (Transpiration pull)

13 การดูดซึมน้ำของราก น้ำและแน่ธาตุจาก ดินจะถูกดูดซึมโดย ขนรากผ่านชั้นคอร์ เทกซ์จนถึงเอนโด เดอร์มีส โดย 2 วิธี คือ วิธีอะโพพลาสต์ (Apoplast) วิธี ซิมพลาสต์ (Symplast)

14 Apoplast and Symplast ผ่านผนัง เซลล์ที่ ติดต่อกัน และ ช่องว่าง ภายนอก เซลล์ เรียกว่า วิธีอะโพพ ลาสต์ (Apoplas t)

15 Apoplast and Symplast ผ่านจาก เซลล์ หนึ่งไป อีกเซลล์ หนึ่งโดย ไซ โทพลาส ซึม เรียกว่า วิธี ซิมพลาส ต์ (Sympla st

16 แรงดันราก พืชดูดน้ำทาง รากตลอดเวลา ทำให้ปริมาณ น้ำในรากมี จำนวนมากขึ้น เกิดแรงดันใน รากสูง ดันน้ำ ไปสูงปลาย ยอดปลายราก Monometer

17 แรงดึงจากการคายน้ำ กระบวนการ หนึ่งของการ ลำเลียงน้ำใน ท่อไซเลม และพืชคาย น้ำทางปาก ใบทำให้เกิด แรงดึงในท่อ ไซเลม ดึงน้ำ ขึ้นสู่ลำต้น และใบได้

18 Hydathode เมื่อปากใบปิด น้ำจึงออกมา เป็นหยดที่ปลาย ของเส้นใบซึ่งมี รูเล็ก ๆ อยู่ที่ ขอบใบ รูนี้ เรียกว่า ไฮ ดาโธด Hydathode การเสียน้ำในรูป ของหยดน้ำ เรียกว่า กัต เตชั่น Guttation

19 การลำเลียงอาหารของพืช

20 ระบบเนื้อเยื่อลำเลียงมีเนื้อเยื่อ 2 ชนิด Xylem Tracheid (No) Vessel member (No) Xylem parenchyma(Y es) Xylem fiber(No) Pholem Sieve tube member(Yes) Companion cell(Yes) Phloem parenchyma(Ye s) Phloem fiber(No) Pholem Sieve tube member(Yes) Companion cell(Yes) Phloem parenchyma(Ye s) Phloem fiber(No) ** ในพืชใบเลี้ยงคู่จะมี Vascular cambium คั่นกลางระหว่าง xylem กับ phloem

21

22 Xylem

23 Phloem

24 Xylem Phloem

25

26

27 การ เจริญเ ติบโต ของ ราก และ ลำต้น

28

29

30

31

32 Bark= เปลือกไม้ Wood= เนื้อไม้ 123 4 567 8

33


ดาวน์โหลด ppt Leaf Dicots Monocots. ใบพืช C3,C4,CAM CAMC4C3 ข้าว ต้น แก้ว ข้าวโ พด ข้าว ฟ่าง อ้อย สับปะ รด กุหลาบ หิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google