งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว การย่อยอาหารของสัตว์ โครงสร้างทางเดินอาหารของ คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว การย่อยอาหารของสัตว์ โครงสร้างทางเดินอาหารของ คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว การย่อยอาหารของสัตว์ โครงสร้างทางเดินอาหารของ คน

3 3 การย่อยอาหารของ จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว

4 4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการย่อยหาร ของเห็ดราและแบคทีเรีย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการย่อยอาหารของ อะมีบาและพารามีเซียม

5 5 อะมีบา (Amoeba) จะมีวิธีการนำอาหาร เข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีกระบวนการฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) โดยการยื่นส่วนไซโทพลา ซึมที่เรียกว่า ซูโดโพเดียม (Pseudopodium) โอบล้อมอาหารเข้าสู่ เซลล์ เกิดเป็นฟูดแวคิวโอล

6 6 พารามีเซียม (Paramecium) จะใช้ซี เลีย (Cilia) ที่อยู่บริเวณร่องปาก (Oral groove) โบกพัดพาอาหารเข้าทางร่อง ปากเป็นฟูดแวคิวโอล แล้วอาหารจะถูก ย่อยโดยเอนไซม์ในไลโซโซม

7 7 มีการดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย สารอินทรีย์ มีการย่อยอาหารโดยปล่อย เอนไซม์ออกมานอกเซลล์ เพื่อย่อย สารอินทรีย์จนเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็ก (Extracellular digestion) แล้วจึงดูดซึม เข้าสู่เซลล์

8 8 คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด และทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก..........1) อวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารของแบคทีเรีย คือ กระเพาะอาหาร..........2) ฟูดแวคิวโอล เป็นอวัยวะที่ใช้ในกระบวนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์.........3) อะมีบาใช้ส่วนไซโทพลาสซึม ที่เรียกว่า ซูโดโพเดียมโอบล้อมอาหารเข้าสู่เซลล์.........4) พารามีเซียมใช้แฟกเจลลัมในการโบกพัดอาหารเข้าสู่ปาก แบบทดสอบ เรื่อง การย่อย อาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 1 ( ผิด ) 2 ( ผิด ) 3 ( ผิด ) 4 ( ถูก )

9 9 การย่อยอาหารของ สัตว์

10 10 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้างระบบทางเดิน อาหารของสัตว์

11 11 ฟองน้ำ (Sponge) กินอาหาร แบบกรอง โดยพัดพาผ่านรูเล็กๆ ของช่องน้ำเข้า โดยเซลล์ที่มี แฟลกเจลลัมซึ่งเรียกว่า โคแอน โนไซต์ แล้วใช้กระบวนการฟาโก ไซโทซิส จับอาหารเข้าเซลล์ พร้อมกับสร้างฟูดแวคิวโอล อาหารจะถูกย่อยและส่งไปตาม ส่วนต่างๆ โดยเซลล์อะมีโบไซต์ ฟองน้ำ

12 12 ซีเลนเทอเรต (Coelenterate) ได้แก่ พวกไฮดรา ซีแอนีโมนี ปะการัง กัลปังหา มีช่องภายใน ลำตัวที่เรียกว่าช่องแกสโทรวาส คิวลาร์ (Gastrovascular cavity) ทางเดียว รูเปิดนี้ทำ หน้าที่เป็นทั้งปากในการกิน อาหาร และเป็นทวารหนักในขับ ของเสีย ซีเลนเทอ เรต

13 13 พลานาเรีย (Planaria) เป็น สัตว์พวกหนอนตัวแบนที่ดำรง ชีพอิสระ จับเหยื่อโดยการ ปล่อยเมือกออกมา และใช้งวง หรือฟาริงซ์ยื่นออกมาดูด ของเหลวในตัวเหยื่อเป็นอาหาร เข้าไปช่องแกสโทรวาสคิวลาร์ พลานา เรีย

14 14 ไส้เดือนดิน ทางเดินอาหารแยกเป็นส่วนต่างๆ เริ่มจากปาก เป็นทางเข้าของอาหาร และทวาร หนักเป็นทางออกของของเสีย แมลง ปากของแมลงหลายชนิด เริ่มต้นที่ ปากถัดไปเป็นคอหอย หลอดอาหาร ถุงพัก อาหาร สองข้างของหลอดอาหารมีต่อมน้ำลาย ตอนกลางของลำตัวจะมีอวัยวะกำจัดของเสีย เรียกว่า หลอดมัลพิเกียน ถัดไปเป็นโคลอน ส่ง กากอาหารไปยังไส้ตรง แล้วจึงเปิดออกที่ทวาร หนัก ไส้เดือนดิน และแมลง

15 15 โครงสร้างทางเดิน อาหารของคน

16 16 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้างระบบทางเดิน อาหารของคน

17 17 ปา ก คอหอย หลอด อาหาร ลำไส้ เล็ก ลำไส้ ใหญ่ ทวาร หนัก

18 18 ปาก ประกอบด้วย ลิ้น ฟัน และต่อมน้ำลาย และคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายเพื่อให้อาหาร อ่อนนุ่ม กลืนสะดวก นอกจากนี้ในน้ำลายยังมี น้ำย่อยช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งให้เป็น น้ำตาลด้วย

19 19 หลอดอาหาร หน้าที่รับ อาหารจากคอหอยให้ ผ่านลงสู่กระเพาะ อาหารโดยการบีบตัว ของผนังกล้ามเนื้อ เรียกว่า เพอริสตัลชีส (peristalsis)

20 20 กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คาร์ดิแอก ฟันดัส ไพโลรัส ทำหน้าที่ย่อย สารอาหารประเภท โปรตีน

21 21 ลำไส้เล็ก ลำไส้เล็กของ คนเป็นหลอดหดไปมา อยู่ในช่องท้อง แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน คือ ดูโอ ดีนัม เจจูนัม และไอเลียม ทำหน้าที่ในการย่อย อาหารประเภท โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน

22 22 ลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนที่เริ่ม จากส่วนที่ต่อกับไอเลียม และมาสิ้นสุดที่ทวารหนัก แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ซีคัม โคลอน เรกตัม และ ช่องทวารหนัก ทำหน้าที่ ดูดกลับน้ำ

23 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว การย่อยอาหารของสัตว์ โครงสร้างทางเดินอาหารของ คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google