งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหา โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
ระบุส่วนประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของเซลล์ประสาทได้ 2. บอกชนิดของเซลล์ประสาทได้ 3. บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้ 4. จำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้

3 โครงสร้างของเซลล์ประสาท
เซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทที่สามารถทำงานได้ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นเอกโทเดิร์ม

4 ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ตัวเซลล์ประสาท ( cell body) ประกอบด้วยนิวเคลียสและไซโทพลาซึม 2. ใยประสาท (nerve fiber) เป็นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ เซลล์ประสาท (Martini และ Timmons, )

5 ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เดนไดรต์(dendrite) 2. แอกซอน (axon)

6 การเกิดเยื่อไมอีลินหุ้ม
ในขณะที่ยังเป็นเอ็มบริโออยู่เซลล์ประสาทยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ใยประสาทเส้นที่ยาว ๆ ยังไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม มีแต่เซลล์ชวานน์ ต่อมาส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ชวานจะม้วนตัวหลาย ๆ ครั้งหุ้มแอกซอน ดังนั้นเยื่อไมอีลินคือ เยื่อหุ้มเซลล์ชวานน์นั่นเอง

7 เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท แยกออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียว
ชนิดของเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาจากรูปร่าง ของเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว (unipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท แยกออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียว ชนิดของเซลล์ประสาท (Martini และ Timmons, )

8 2. เซลล์ประสาทสองขั้ว (bipolar nuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์สองเส้น
ชนิดของเซลล์ประสาท (Martini และ Timmons, )

9 3. เซลล์ประสาทหลายขั้ว ( multipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์หลายเส้น
ชนิดของเซลล์ประสาท (Martini และ Timmons, )

10 ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนกได้ 3 ชนิด คือ
ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนกได้ 3 ชนิด คือ 1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก(sensory neuron) 2. เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) 3. เซลล์ประสาทประสานงาน ( association neuron)

11 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google