งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา - โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ ประสาท - ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา - โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ ประสาท - ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหา - โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ ประสาท - ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

2 1. ระบุส่วนประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของเซลล์ประสาทได้ 2. บอกชนิดของเซลล์ประสาทได้ 3. บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของ เซลล์ประสาทได้ 4. จำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้

3 โครงสร้างของเซลล์ ประสาท  เซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ของระบบประสาทที่สามารถทำงานได้ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้น เอกโทเดิร์ม

4 ส่วนประกอบของเซลล์ ประสาท เซลล์ประสาท ประกอบด้วยส่วนที่ สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ตัวเซลล์ ประสาท ( cell body) ประกอบด้วยนิวเคลียส และไซโทพลาซึม 2. ใยประสาท (nerve fiber) เป็นส่วน ของไซโทพลาซึมของ เซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัว เซลล์ เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท (Martini และ Timmons, 1997)

5 ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 1. เดนไดรต์ (dendrite) 2. แอกซอน (axon)

6 การเกิดเยื่อไมอีลินหุ้ม ในขณะที่ยัง เป็นเอ็มบริโออยู่ เซลล์ประสาทยัง ไม่เจริญเติบโต เต็มที่ ใยประสาท เส้นที่ยาว ๆ ยังไม่ มีเยื่อไมอีลินหุ้ม มีแต่เซลล์ชวานน์ ต่อมาส่วนของเยื่อ หุ้มเซลล์ชวานจะ ม้วนตัวหลาย ๆ ครั้งหุ้มแอกซอน ดังนั้นเยื่อไมอีลิ นคือ เยื่อหุ้มเซลล์ ชวานน์นั่นเอง

7 เซลล์ประสาทมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาจากรูปร่าง ของเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว (unipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท แยกออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียว ชนิดของเซลล์ ประสาท ชนิดของเซลล์ ประสาท (Martini และ Timmons, 1997)

8 2. เซลล์ประสาทสองขั้ว (bipolar nuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์สองเส้น ชนิดของเซลล์ ประสาท ชนิดของเซลล์ ประสาท (Martini และ Timmons, 1997)

9 3. เซลล์ประสาทหลายขั้ว ( multipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์หลายเส้น ชนิดของเซลล์ ประสาท ชนิดของเซลล์ ประสาท (Martini และ Timmons, 1997)

10 ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนก ได้ 3 ชนิด คือ 1. เซลล์ประสาทรับ ความรู้สึก (sensory neuron) 2. เซลล์ประสาทสั่ง การ (motor neuron) 3. เซลล์ประสาท ประสานงาน ( association neuron)

11 เอกสารอ้างอิง  http://zoo.sci.ku.ac.th/html_T/courseware/424111/html/12Nerveous %20system_files/frame.htm http://zoo.sci.ku.ac.th/html_T/courseware/424111/html/12Nerveous %20system_files/frame.htm


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา - โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ ประสาท - ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google