งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช. บทนำ อาจกล่าวได้ว่า หากปราศจากพืชในระบบนิเวศน์ บนบกแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นปราศจากอาหารที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช. บทนำ อาจกล่าวได้ว่า หากปราศจากพืชในระบบนิเวศน์ บนบกแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นปราศจากอาหารที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช

2 บทนำ อาจกล่าวได้ว่า หากปราศจากพืชในระบบนิเวศน์ บนบกแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นปราศจากอาหารที่จะ นำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรม ต่างๆ พืชในฐานะผู้ผลิตที่สำคัญจะถ่ายทอดพลังงาน จากแสงอาทิตย์ไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ โดยการ ถ่ายทอดพลังงานนั้นในรูปของพลังงาน เคมี พลังงานเคมีนี้เก็บไว้ในโมเลกุลของสารที่มี คาร์บอน และไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ( ไฮโดรคาร์บอน ) สิ่งมีชีวิตต้องสลายโมเลกุล ดังกล่าวเพื่อให้ได้ พลังงานเคมีออกมาใช้ได้ พืชสร้างสาร ไฮโดรคาร์บอนจากสารตั้งต้น คือ น้ำ (H2O) และก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยใช้พลังงาน จากแสงอาทิตย์เชื่อมธาตุคาร์บอนเข้าด้วยกัน

3 พืชคืออะไร สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอต (eukaryote) ประกอบด้วยหลายเซลล์และส่วนใหญ่ ดำรงชีวิตบนบก มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส (cellulose) เป็นองค์ประกอบ สามารถสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้รงค วัตถุคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และคาโรทีนอยด์ มีวงจรชีวิตแบบสลับ มี เอมบริโอ (embryo) ซึ่งพัฒนามาจากไซโกต เอมบริโอ (embryo)

4 วงจรชีวิตแบบสลับ วงจรชีวิตแบบสลับ คือวงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่มีการสลับกัน ของระยะแกมีโทไฟต์ (gametophyte) และสปอร์โรไฟต์ (sporophyte) ระยะแกมีโทไฟต์เป็นระยะที่เซลล์ สืบพันธ์ ส่วนระยะสปอโรไฟต์เป็ระยะที่สร้างสปอร์ วงชีวิตแบบนี้พบ ในพืชและสาหร่ายบาง กลุ่ม มีจุดเด่นคือจะพบโครงสร้างที่ ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ (multicellular organism) ทั้งในระยะแกมีโทไฟต์ และสปอร์โรไฟต์ สปอโรไฟต์เป็นระยะที่เริ่มจากไซโกตเป็นต้นมา มี โครโมโซมสองชุด (2n) จึงเรียกระยะนี้ว่าดิพพลอยด์ (diploid) สปอโรไฟต์เป็นพืช ที่สร้างอับสปอร์ (sporangium) ซึ่งภายในจะสร้างสปอร์ การเจริญ ของสปอโรไฟต์จากไซโกต จนถึงการสร้างอับสปอร์เกิดโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส แต่การสร้างสปอร์เกิด โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiotic cell division) สปอร์จะเจริญไปเป็น แกมีโทไฟต์ต่อไป

5 อาณาจักรพืช

6 พืชไม่มีเนื้อเยื้อลำเลียง พืชไม่มีเนื้อเยื่อท่อลำเลียง (Non-vascular plants) พืชกลุ่มนี้ได้แก่ไบรโอไฟต์ (bryophytes) พืชสีเขียวขนาดเล็กพบบริเวณที่ร่มและชื้น gametophyte เด่นในวงจรชีวิต ซึ่งเป็นพืชที่พบทั่ว ๆ ไป การปฏิสนธิยังจำเป็นต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลาง ( สเปิร์ม จะว่ายน้ำเข้าไปผสมกับไข่ ภายในอับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ) เช่นเดียวกับใน สาหร่ายสีเขียว แต่แตกต่างที่จาก ไซโกต (2n) จะเจริญเป็นเอมบริโอ ก่อนที่จะเป็น sporophyte sporophyte มีช่วงชีวิตสั้นและจะต้องอาศัยอยู่บน gametophyte ตลอดชีวิต ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ Bryophytes Link: ไบรโอไฟต์ในประเทศไทย เกี่ยวกับไบรโอไฟต์ในแง่มุมต่างๆ

7 มอสส์ในประเทศไทย

8 ลิเวอร์เวิร์ดและฮอร์นเวิร์ดในประเทศไทย ลิ เวอร์เวิร์ดและฮอร์นเวิร์ด

9 รูปพืชต่างๆ ฟอสซิลของ กลุ่มใกล้เคียง เฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์ ฟอสซิลของ กลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์น ดอกไก่ฟ้า (Aristolochia sp.) เมล็ด ดอกไก่ฟ้า (Aristolochia sp.) เมล็ดในผลทับทิบ (Punica punatum) Neuro pteris sp Alethopt eris sp


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช. บทนำ อาจกล่าวได้ว่า หากปราศจากพืชในระบบนิเวศน์ บนบกแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นปราศจากอาหารที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google