งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

2 บทนำ อาจกล่าวได้ว่า หากปราศจากพืชในระบบนิเวศน์บนบกแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นปราศจากอาหารที่จะนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ พืชในฐานะผู้ผลิตที่สำคัญจะถ่ายทอดพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ โดยการ ถ่ายทอดพลังงานนั้นในรูปของพลังงานเคมี  พลังงานเคมีนี้เก็บไว้ในโมเลกุลของสารที่มีคาร์บอน และไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ (ไฮโดรคาร์บอน) สิ่งมีชีวิตต้องสลายโมเลกุลดังกล่าวเพื่อให้ได้ พลังงานเคมีออกมาใช้ได้ พืชสร้างสารไฮโดรคาร์บอนจากสารตั้งต้น คือ น้ำ (H2O) และก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เชื่อมธาตุคาร์บอนเข้าด้วยกัน

3 พืชคืออะไร สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอต (eukaryote) ประกอบด้วยหลายเซลล์และส่วนใหญ่ ดำรงชีวิตบนบก มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส (cellulose) เป็นองค์ประกอบ สามารถสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้รงควัตถุคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และคาโรทีนอยด์ มีวงจรชีวิตแบบสลับ มี เอมบริโอ (embryo) ซึ่งพัฒนามาจากไซโกต

4 วงจรชีวิตแบบสลับ วงจรชีวิตแบบสลับ คือวงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่มีการสลับกันของระยะแกมีโทไฟต์ (gametophyte) และสปอร์โรไฟต์ (sporophyte) ระยะแกมีโทไฟต์เป็นระยะที่เซลล์ สืบพันธ์ ส่วนระยะสปอโรไฟต์เป็ระยะที่สร้างสปอร์ วงชีวิตแบบนี้พบในพืชและสาหร่ายบาง กลุ่ม มีจุดเด่นคือจะพบโครงสร้างที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ (multicellular organism) ทั้งในระยะแกมีโทไฟต์ และสปอร์โรไฟต์ สปอโรไฟต์เป็นระยะที่เริ่มจากไซโกตเป็นต้นมา มีโครโมโซมสองชุด (2n) จึงเรียกระยะนี้ว่าดิพพลอยด์ (diploid) สปอโรไฟต์เป็นพืชที่สร้างอับสปอร์ (sporangium)  ซึ่งภายในจะสร้างสปอร์   การเจริญของสปอโรไฟต์จากไซโกต จนถึงการสร้างอับสปอร์เกิดโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส แต่การสร้างสปอร์เกิด โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiotic cell division)  สปอร์จะเจริญไปเป็น แกมีโทไฟต์ต่อไป

5 อาณาจักรพืช                                       

6 พืชไม่มีเนื้อเยื้อลำเลียง
พืชไม่มีเนื้อเยื่อท่อลำเลียง (Non-vascular plants) พืชกลุ่มนี้ได้แก่ไบรโอไฟต์ (bryophytes) พืชสีเขียวขนาดเล็กพบบริเวณที่ร่มและชื้น gametophyte เด่นในวงจรชีวิต ซึ่งเป็นพืชที่พบทั่ว ๆ ไป การปฏิสนธิยังจำเป็นต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลาง (สเปิร์มจะว่ายน้ำเข้าไปผสมกับไข่ ภายในอับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย) เช่นเดียวกับในสาหร่ายสีเขียว แต่แตกต่างที่จาก ไซโกต (2n) จะเจริญเป็นเอมบริโอ ก่อนที่จะเป็น sporophyte sporophyte มีช่วงชีวิตสั้นและจะต้องอาศัยอยู่บน gametophyte ตลอดชีวิต   ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ Bryophytes Link: ไบรโอไฟต์ในประเทศไทย เกี่ยวกับไบรโอไฟต์ในแง่มุมต่างๆ

7 มอสส์ในประเทศไทย มอสส์ในประเทศไทย

8 ลิเวอร์เวิร์ดและฮอร์นเวิร์ดในประเทศไทย
                                                                     

9 ดอกไก่ฟ้า (Aristolochia sp.)
รูปพืชต่างๆ                     ฟอสซิลของ กลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น                      ฟอสซิลของเฟิร์น                      ฟอสซิลของเฟิร์ ดอกไก่ฟ้า (Aristolochia sp.)          เมล็ด ฟอสซิลของ กลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์น ฟอสซิลของเฟิร์น ดอกไก่ฟ้า (Aristolochia sp.) Alethopteris sp Neuropteris sp เมล็ดในผลทับทิบ (Punica punatum) เมล็ดในผลทับทิบ (Punica punatum)


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google