งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยย่อย เล็กๆเรียกว่า เซลล์ 1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ อะมีบา พารามีเซียม 2. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยย่อย เล็กๆเรียกว่า เซลล์ 1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ อะมีบา พารามีเซียม 2. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยย่อย เล็กๆเรียกว่า เซลล์ 1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ อะมีบา พารามีเซียม 2. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น 2.1 เม็ดเลือดแดงของคน เม็ดเลือดแดงของคน 2.2 สัตว์ เช่น ไฮดรา ไฮดรา

2

3 แพร่ O 2 เข้า และ ขับ CO 2 ออกทาง เยื่อหุ้ม เซลล์ Ameba paramecium

4 เซลล์สัตว์

5 เยื่อหุ้มเซลล์

6 เซนทริโอล

7 นิวเคลี ยส

8 เยื่อหุ้ม นิวเคลีย ส

9 โครโมโ ซม

10 DNA

11 โครโมโ ซมเพศ ชาย

12 ไมโตคอนเดรีย

13 ไรโบ โซม

14 เอ็นโดพ ลาสมิก เรติ คิวลัม ER (SER) (RER)

15 กอนจิบอดี

16 การ ทำงาน

17 ไลโซ โซม

18 การ ทำงาน

19 เซลล์พืช

20 คลอโรพ ลาสต์

21 ผนัง เซลล์

22 แวคิว โอล

23 เปรียบเทียบระหว่างเซลล์สัตว์ และเซลล์พืช

24 การลำเลียงสารผ่านเข้าออก เซลล์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ ได้จำเป็นต้องได้รับอาหารและ ออกซิเจนจากภายนอกเซลล์และ ต้องกำจัดสารหรือของเสียออก จากเซลล์ ก่อนจะศึกษาการ เคลื่อนที่ของสารต่าง ๆ เข้าและ ออกจากเซลล์มาศึกษาก่อนว่า อนุภาคของสารเคลื่อนที่ได้ อย่างไร ( การเคลื่อนที่ของ หยดหมึก )สารเคลื่อนที่ได้ อย่างไร( การเคลื่อนที่ของ หยดหมึก )

25 การ แพร่ การเคลื่อนที่ ของอนุภาค ของสารจาก บริเวณที่มี ความเข้มข้น ของอนุภาค ของสารมาก ไปสู่บริเวณที่มี ความเข้มข้น ของอนุภาค ของสารน้อย กว่า ตัวทำละลาย ตัวละลาย

26 ออสโม ซีส กระบวนการ แพร่ของน้ำ จากบริเวณที่ มีอนุภาคของ น้ำมากไป สู่ บริเวณที่มี อนุภาคของ น้ำน้อยกว่า ผ่านเยื่อเลือก ผ่าน ออสโม ซีส

27 การแพร่ การออสโม ซีส การเคลื่อนที่ ของอนุภาคของ สารจากบริเวณ ที่มีความเข้มข้น ของอนุภาคของ สารมากไปสู่ บริเวณที่มีความ เข้มข้นของ อนุภาคของสาร น้อยกว่า กระบวนการ แพร่ของน้ำ จากบริเวณที่มี อนุภาคของน้ำ มากไป สู่ บริเวณที่มี อนุภาคของน้ำ น้อยกว่า ผ่าน เยื่อเลือกผ่าน เปรียบเทียบการแพร่และการ ออสโมซีส

28 Hypertonic solution การออสโมซีสของ เม็ดเลือดแดง ความเข้มข้น ของสาร สูง ( น้ำน้อย ) ความเข้มข้น ของสาร ต่ำ ( น้ำมาก )

29 Hyp0tonic solution การออสโมซีสของ เม็ดเลือดแดง ความเข้มข้น ของสาร ต่ำ ( น้ำมาก ) ความเข้มข้น ของสาร สูง ( น้ำน้อย )

30 Isotonic solution การออสโมซีสของ เม็ดเลือดแดง ความเข้มข้น ของสาร เท่ากัน ความเข้มข้น ของสาร เท่ากัน

31 สารละลายที่เป็นไอโซทอนิกกับเซลล์เม็ด เลือดแดงคือน้ำเกลือ 0.85 %

32 ตัวอย่างการออสโมซีส เรียกปรากฏการณ์ที่ทำให้เซลล์เม็ด เลือดแดงแตกว่า haemolysis

33

34 Plasmoplysis plasmolysisPlasmoplysisplasmolysis

35 ตัวอย่างการออสโมซีส

36  การออสโมซีสในใบพืช การออสโมซีสในใบพืช


ดาวน์โหลด ppt หน่วยของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยย่อย เล็กๆเรียกว่า เซลล์ 1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ อะมีบา พารามีเซียม 2. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google