งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต UMAPORN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์ของสิ่งมีชีวิต UMAPORN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต UMAPORN

2 microscope

3 Cell Theory สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และเซลล์ คือหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด

4 CELL

5 CELL

6 NUCLEUS Nucleoplasm Nucleolus เก็บโปรตีน, RNA
Nuclear Membrane เป็นทางผ่านเข้า ออกของสาร Nucleoplasm Nucleolus เก็บโปรตีน, RNA Chromatin เป็นสาย DNA (สารพันธุกรรม)

7 Cytoplasm Single Unit Membrane Endoplasmic reticulum Golgi complex
Lysosome Vacuole Double Unit Membrane Mitochondria Plastid Non-unit Membrane Ribosome Centriole Microtubule Microfilament Intermediate filament

8 ROUGH ENDOPLASMIC RETICULUM
RER ผลิต โปรตีน สำหรับ ใช้นอก เซลล์ ROUGH ENDOPLASMIC RETICULUM

9 SMOOTH ENDOPLASMIC RETICULUM
SER สังเคราะห์ สารสเตรอยด์ กำจัดสารพิษ ควบคุมการผ่านเข้า ออกของ Ca2+ ใน เซลล์กล้ามเนื้อและ กระดูก เซลล์สมอง ต่อม หมวกไต อัณฑะ รังไข่

10 GOLGI COMPLEX ทำหน้าที่เติม กลุ่ม คาร์โบไฮเดรต ให้กับโปรตีน / ลิพิด ที่ส่ง มาจาก Endoplasmic Reticulum แล้วสร้าง Vesicle บรรจุ สารไว้ เพื่อ ส่งออกไป ภายนอกเซลล์ หรือเก็บไว้ใช้ ภายในเซลล์

11 LYSOSOME เป็น vesicle ที่สร้างจาก Golgi Body ลักษณะป็นถุง กลม ภายใน มีenzyme สำหรับย่อย สารอาหาร / เซลล์ที่เสีย สภาพ

12 VACUOLE Contractile vacuole : รักษาสมดุล น้ำ Food vacuole : บรรจุอาหาร ที่ได้รับจาก ภายนอกเพื่อ ย่อยสลาย Sap vacuole : สะสมสาร

13 mitochondria แหล่งผลิต พลังงาน

14 plastid chloroplast chromoplast leucoplast

15 RIBOSOME สังเคราะห์ โปรตีนใช้ ภายใน เซลล์ พบใน cytoplasm, RER, nuclear membrane , mitochond ria, chloroplas t

16 CENTRIOLE ช่วยในการ เคลื่อนที่ของ Chromosom e และแยก Chromatid แต่ละคู่ออก จากกัน สร้าง Mitotic Spindle, Basal Body Flagellum , Cilia

17 ควบคุมการ ไหลเวียนของ Cytoplasm เรียกว่า Cyclosis
MICROTUBULE ค้ำจุนเซลล์ และทำให้ออร์ กาเนลล์ที่อยู่ ภายในเซลล์ สามารถ เคลื่อนที่ได้ ควบคุมการ ไหลเวียนของ Cytoplasm เรียกว่า Cyclosis

18 การ เคลื่อนที่ของ เซลล์
ค้ำจุน รูปร่างเซลล์ MICROFILAMENT

19 Cell wall เพิ่มความ แข็งแรงให้กับ พืช [Cellulose, Lignin, Pectin]
ป้องกัน การระเหยของ น้ำ [Suberin, Cutin] มีช่องเล็กๆ เป็นทางเชื่อม ระหว่าง Cytoplasm เรียกว่า Plasmodesm ata Cell wall

20 CELL MEMBRANE

21

22 Diffusion การเคลื่อนที่ของโมเลกุล ของสารจากความเข้มข้นของ สารสูงไปยังบริเวณที่มีความ เข้มข้นต่ำกว่า จนกระทั่งทั้ง สองบริเวณมีความเข้มข้น เท่ากัน

23

24 Osmosis การแพร่ของโมเลกุลของน้ำที่บริเวณที่มี ความเข้มข้นของโมเลกุลน้ำสูงผ่านเยื่อเลือก ผ่านไปยังบริเวณที่ความเข้มข้นของโมเลกุล ของน้ำน้อยกว่าจนกระท่งทั้งสองบริเวณมี ความเข้มข้นโมเลกุลของน้ำเท่ากัน Osmotic pressure : แรงดันที่ทำให้เกิด osmosis มีค่าเท่ากับแรงที่กระทำต่อ สารละลายเพื่อผลักดันไม่ให้น้ำบริสุทธิ์ แพร่กระจายผ่านเข้าสู่สารละลายนั้นๆ Osmotic pressure = แปรผันตามความ เข้มข้นของสารละลาย

25 Osmosis

26 Hypertonic Solution : สารละลายมี ความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายใน เซลล์มีผลให้ osmotic pressure ของสารละลายภายนอกเซลล์สูงกว่า ภายในเซลล์ น้ำในจึงแพร่ออกจาก เซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยว [Plasmolysis] Hypotonic Solution : สารละลายมี ความเข้มข้นต่ำกว่าสารละลายภายใน เซลล์มีผลให้ Osmotic Rressure ของสารละลายภายนอกเซลล์ต่ำกว่า ภายในเซลล์ น้ำในจึงแพร่เข้าสู่เซลล์ ทำให้เซลล์เต่ง [Plasmoplysis]

27 Osmosis

28

29 Facilitated Diffusion

30

31

32 Exocytosis

33 Endocytosis : Pinocytosis

34 Endocytosis : Phagocytosis

35 Receptor-Mediated Endocytosis

36 MITOSIS Interphase Prophase

37 MITOSIS Metaphase Anaphase

38 MITOSIS Telophase Cytokinesis

39 MITOSIS

40

41 MEIOSIS

42 MEIOSIS

43

44 MEIOSIS

45


ดาวน์โหลด ppt เซลล์ของสิ่งมีชีวิต UMAPORN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google