งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSCOPE C ELL T HEORY สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และเซลล์ คือหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSCOPE C ELL T HEORY สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และเซลล์ คือหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MICROSCOPE

3 C ELL T HEORY สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และเซลล์ คือหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด

4

5

6 NUCLEUS Nuclear Membrane เป็นทางผ่านเข้า ออกของสาร Nucleoplasm  Nucleolus เก็บ โปรตีน, RNA  Chromatin เป็นสาย DNA ( สารพันธุกรรม )

7 C YTOPLASM Single Unit Membrane •Endoplas mic reticulum •Golgi complex •Lysosom e •Vacuole Double Unit Membrane •Mitochon dria •Plastid Non-unit Membrane •Ribosom e •Centriole •Microtubu le •Microfila ment •Intermedi ate filament

8 ROUGH ENDOPLASMIC RETICULUM RER ผลิต โปรตีน สำหรับ ใช้นอก เซลล์

9 SMOOTH ENDOPLASMIC RETICULUM SER o สังเคราะห์ สารสเตรอยด์ o กำจัดสารพิษ o ควบคุมการผ่านเข้า ออกของ Ca 2+ ใน เซลล์กล้ามเนื้อและ กระดูก o เซลล์สมอง ต่อม หมวกไต อัณฑะ รัง ไข่

10 GOLGI COMPLEX ทำหน้าที่เติม กลุ่ม คาร์โบไฮเดรต ให้กับโปรตีน / ลิพิด ที่ส่งมา จาก Endoplasmic Reticulum แล้วสร้าง Vesicle บรรจุ สารไว้ เพื่อ ส่งออกไป ภายนอกเซลล์ หรือเก็บไว้ใช้ ภายในเซลล์

11 LYSOSOM E เป็น vesicle ที่สร้างจาก Golgi Body ลักษณะป็นถุง กลม ภายในมี enzyme สำหรับย่อย สารอาหาร / เซลล์ที่เสีย สภาพ

12 VACUOL E  Contractile vacuole : รักษาสมดุล น้ำ  Food vacuole : บรรจุอาหาร ที่ได้รับจาก ภายนอกเพื่อ ย่อยสลาย  Sap vacuole : สะสมสาร

13 MITOCHONDR IA แหล่งผลิต พลังงาน

14 PLASTID chloropl ast chromopl ast leucopl ast

15 RIBOSO ME  สังเคราะห์ โปรตีนใช้ ภายใน เซลล์  พบใน cytoplasm, RER, nuclear membrane, mitochond ria, chloroplas t

16 CENTRIOL E  ช่วยในการ เคลื่อนที่ของ Chromosom e และแยก Chromatid แต่ละคู่ออก จากกัน  สร้าง Mitotic Spindle, Basal Body Flagellum, Cilia

17 MICROTU BULE  ค้ำจุนเซลล์ และทำให้ออร์ กาเนลล์ที่อยู่ ภายในเซลล์ สามารถ เคลื่อนที่ได้  ควบคุมการ ไหลเวียนของ Cytoplasm เรียกว่า Cyclosis

18 MICROFILAMENT  การ เคลื่อนที่ ของเซลล์  ค้ำจุน รูปร่างเซลล์

19 C ELL WALL  เพิ่มความ แข็งแรงให้กับ พืช [Cellulose, Lignin, Pectin]  ป้องกันการ ระเหยของน้ำ [Suberin, Cutin]  มีช่องเล็กๆ เป็นทางเชื่อม ระหว่าง Cytoplasm เรียกว่า Plasmodesm ata

20 CELL MEMBRANE

21

22 D IFFUSION การเคลื่อนที่ของโมเลกุล ของสารจากความเข้มข้นของ สารสูงไปยังบริเวณที่มีความ เข้มข้นต่ำกว่า จนกระทั่งทั้ง สองบริเวณมีความเข้มข้น เท่ากัน

23

24 O SMOSIS การแพร่ของโมเลกุลของน้ำที่บริเวณที่มี ความเข้มข้นของโมเลกุลน้ำสูงผ่านเยื่อเลือก ผ่านไปยังบริเวณที่ความเข้มข้นของโมเลกุล ของน้ำน้อยกว่าจนกระท่งทั้งสองบริเวณมี ความเข้มข้นโมเลกุลของน้ำเท่ากัน Osmotic pressure : แรงดันที่ทำให้เกิด osmosis มีค่าเท่ากับแรงที่กระทำต่อ สารละลายเพื่อผลักดันไม่ให้น้ำบริสุทธิ์ แพร่กระจายผ่านเข้าสู่สารละลายนั้นๆ Osmotic pressure = แปรผันตามความ เข้มข้นของสารละลาย

25 O SMOSIS

26 Hypertonic Solution : สารละลายมี ความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายใน เซลล์มีผลให้ osmotic pressure ของ สารละลายภายนอกเซลล์สูงกว่า ภายในเซลล์ น้ำในจึงแพร่ออกจาก เซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยว [Plasmolysis] Hypotonic Solution : สารละลายมี ความเข้มข้นต่ำกว่าสารละลายภายใน เซลล์มีผลให้ Osmotic Rressure ของสารละลายภายนอกเซลล์ต่ำกว่า ภายในเซลล์ น้ำในจึงแพร่เข้าสู่เซลล์ ทำให้เซลล์เต่ง [Plasmoplysis]

27 O SMOSIS

28

29 F ACILITATED D IFFUSION

30

31

32 E XOCYTOSIS

33 E NDOCYTOSIS : P INOCYTOSIS

34 E NDOCYTOSIS : P HAGOCYTOSIS

35 R ECEPTOR -M EDIATED E NDOCYTOSIS

36 MITOSIS InterphaseProphase

37 MITOSIS Metaphase Anaphase

38 MITOSIS TelophaseCytokinesis

39 MITOSIS

40

41 MEIOSIS

42 MEIOSIS

43

44 MEIOSIS

45


ดาวน์โหลด ppt MICROSCOPE C ELL T HEORY สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และเซลล์ คือหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุก ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google