งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตรกรรมไทย Thai painting รหัสวิชา 40215

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตรกรรมไทย Thai painting รหัสวิชา 40215"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตรกรรมไทย Thai painting รหัสวิชา 40215
ศิ ล ปะ ไ ท ย T h a i A r t จิตรกรรมไทย Thai painting รหัสวิชา นางชนิตา มากเมือง

2 หน่วยที่ 1 ความหมายของจิตรกรรมไทย
ศิ ล ปะ ไ ท ย T h a i A r t หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย หน่วยที่ 1 ความหมายของจิตรกรรมไทย ตอนที่ 2 การฝึกเขียนลายไทย ตอนที่ 3 การผูกลวดลายไทย

3 วัตถุประสงค์ (ตอนที่ 1)
ศิ ล ปะ ไ ท ย T h a i A r t หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย วัตถุประสงค์ (ตอนที่ 1) 1 สรุปบ่อเกิดของลายไทยได้ 2 อธิบายความหมายของจิตรกรรมไทยได้ 3 บอกประเภท และสรุปลักษณะของจิตรกรรมไทยได้ 4 ปฏิบัติการเขียนลายไทยตามที่กำหนดได้

4 ตอนที่ 1 ความหมายของจิตรกรรมไทย
ศิ ล ปะ ไ ท ย T h a i A r t ตอนที่ 1 ความหมายของจิตรกรรมไทย เรื่อง 1.1 บ่อเกิดลายไทย เรื่อง 1.2 ประเภทของลายไทย ภาพไทย เรื่อง 1.3 ลักษณะจิตรกรรมไทย : การสืบเนื่อง

5 วัตถุประสงค์ (ตอนที่ 2)
ศิ ล ปะ ไ ท ย T h a i A r t หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย วัตถุประสงค์ (ตอนที่ 2) 1 บอกขั้นตอนการเขียนลายไทยได้ถูกต้อง 2 สามารถเขียนเส้นโค้ง และเส้นคดตามแบบกำหนดได้ 3 สามารถเขียนกระหนก 3 ตัวได้ตามแบบกำหนด 4 สามารถเขียนกาบและช่อกระหนกได้ 5 สามารถเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายหน้าขบได้

6 ตอนที่ 2 การฝึกเขียนลายไทย
เรื่องที่ 2.1 การฝึกเขียนลายเส้น เรื่อง 2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างลายไทย เรื่อง 2.3 การฝึกเขียนลวดลายกระหนก

7 วัตถุประสงค์ (ตอนที่ 3)
ศิ ล ปะ ไ ท ย T h a i A r t หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย วัตถุประสงค์ (ตอนที่ 3) 1 บอกลำดับขั้นตอนการผูกลวดลายไทยได้ 2 ปฏิบัติการเขียนลายไทยโดยการออกแบบลวดลายไทยโดยใช้ดินสอ หรือพู่กันได้

8 ตอนที่ 3 การผูกลวดลายไทย
เรื่อง 3.1 หลักการจัดองค์ประกอบในการออกแบบลาย เรื่อง 3.2 การเขียนผูกลวดลายกระหนก


ดาวน์โหลด ppt จิตรกรรมไทย Thai painting รหัสวิชา 40215

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google