งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 204204 การออกแบบและ พัฒนาฐานข้อมูล บทที่ 3 สถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 204204 การออกแบบและ พัฒนาฐานข้อมูล บทที่ 3 สถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 204204 การออกแบบและ พัฒนาฐานข้อมูล บทที่ 3 สถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล

2 วัตถุประสงค์รายครั้ง นักศึกษาสามารถ • อธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมสามระดับได้ อย่างถูกต้อง • บอกประเภทความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ อย่างถูกต้อง

3 หัวข้อการสอน • สคีมา และ Instance • สถาปัตยกรรมสามระดับ • ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

4 สคีมา และ Instance • สคีมา (Schema) หมายถึง โครงสร้างข้อมูล หรือนิยามข้อมูล •Instance หมายถึง เนื้อข้อมูลที่เก็บอยู่ใน โครงสร้างข้อมูล

5 สถาปัตยกรรมสามระดับ • กำหนดมาตรฐานโดย ANSI (American National Standards Institute) ในปี 1975 • ประกอบด้วย – ระดับภายนอก (External level) – ระดับความคิด (Concept level) – ระดับภายใน (Internal level)

6 ระดับความคิด (Concept level) • วิเคราะห์ความต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล แช้วนำมาเขียนสคีมา (Schema) • สคีมาระดับเชิงมโนภาพ (Conceptual schemas level) จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง สคีมาระดับภายนอกกับระดับภายใน • สคีมาที่ได้จะเป็น logical schema

7 ระดับภายใน (Internal level) • เป็นการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ในหน่วยความจำ • สคีมาระดับภายใน (Internal schemas level) จะอธิบายฐานข้อมูลทางกายภาพจริง ๆ

8 ระดับภายนอก (External Level) • หน้าต่างหรือวิว (view) ที่ผู้ใช้ภายนอกมีสิทธิ เข้าไปใช้ได้ • โปรแกรมจะมองเห็นโครงสร้างข้อมูลเพียง บางส่วนเท่านั้น • สคีมาระดับภายนอก (External Schema) เป็นการแสดงข้อมูลที่ถูกดึงมาจากฐานข้อมูล ที่อยู่ในระดับแนวคิดเฉพาะส่วนที่ต้องการ

9 ความเป็นอิสระของข้อมูล • ความไม่พึ่งพิงทางตรรกะ (Logical Data Independence) – สคีมาระดับภายนอกจะมีรูปแบบที่คงที่ไม่ เปลี่ยนแปลงไป แม้จะมีการเปลี่ยนสคีมาระดับ เชิงมโนภาพ • ความไม่พึ่งพิงทางกายภาพ (Physical Data Independence) – สคีมาระดับเชิงมโนภาพจะมีรูปแบบที่คงที่แม้จะมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

10 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล • แบบ Mandatory – ต้องมี (must be) แทนด้วยเส้นทึกหรือเส้นตรง 2 เส้น • แบบ Optional – อาจจะมี (may be) แทนด้วยเส้นตรงประ หรือ เส้นตรง 1 เส้น

11 ชนิดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล • แบบ 1 : 1 (one to one) • แบบ 1 : m (one to many) • แบบ m : 1 (many to one) • แบบ m : n (many to many)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 204204 การออกแบบและ พัฒนาฐานข้อมูล บทที่ 3 สถาปัตยกรรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google