งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนหุ่นนิ่ง ทั่วไป. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนหุ่นนิ่ง ทั่วไป. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนหุ่นนิ่ง ทั่วไป

2 ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการเขียนหุ่น นิ่งทั่วไป

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธีการ และประยุกต์ การใช้ทักษะการเขียน ภาพรูปทรงทั่วไปได้เหมาะสม ตามหลักการ

4 การเขียนหุ่นนิ่ง ทั่วไป การเขียนภาพที่ดี ควรวาดให้ได้ ขนาดเท่าวัตถุจริง การเขียนภาพที่ดี ควรวาดให้ได้ ขนาดเท่าวัตถุจริง ในกรณีที่หุ่นนิ่งใช้เป็นแบบมีขนาดใหญ่ มากกว่ากระดาษที่เขียน ควรมีการย่อ ขนาดให้เล็กลงโดยยึดหลักการจัด หน้ากระดาษ ควรย่อให้มีขนาดเล็กลง ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ และคอย เช็คดูเรื่องการเขียนให้ตั้งตรงบน กระดาษ โดยยึดแนวขนานด้านขอบของ กระดาษเป็นเกณฑ์ โดยเริ่มเช็คตั้งแต่ การขึ้นโครงสร้าง ขนาดสัดส่วนของรูป

5 1. ผู้เรียนควรทำความเข้าใจกับ หุ่นนิ่งที่เป็นแบบในการแบ่ง สัดส่วนความสูง และความกว้าง ให้ถูกต้อง

6 2. เริ่มจากการขีดเส้น แกนกลางให้มีขนาด ใกล้เคียงหรือเท่าของจริง 2. เริ่มจากการขีดเส้น แกนกลางให้มีขนาด ใกล้เคียงหรือเท่าของจริง

7 3. วัดขนาดด้านสูงและด้านกว้าง โดยประมาณด้วยสายตาสำหรับผู้ เริ่มต้น แล้วสร้างเป็นรูปร่าง เรขาคณิต สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดี อาจวัดโดยการใช้ดินสอวัด 3. วัดขนาดด้านสูงและด้านกว้าง โดยประมาณด้วยสายตาสำหรับผู้ เริ่มต้น แล้วสร้างเป็นรูปร่าง เรขาคณิต สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดี อาจวัดโดยการใช้ดินสอวัด

8 4. การแบ่งสัดส่วนลักษณะ ต่างๆ ของหุ่น โดยใช้เส้น โครงสร้างเรขาคณิตขีด น้ำหนักเบา 4.1 ปากแจกัน 4.2 คอแจกัน 4.3 ไหล่แจ กัน 4.4 ตัวแจกัน 4.5 ฐานหรือก้นแจกัน 4. การแบ่งสัดส่วนลักษณะ ต่างๆ ของหุ่น โดยใช้เส้น โครงสร้างเรขาคณิตขีด น้ำหนักเบา 4.1 ปากแจกัน 4.2 คอแจกัน 4.3 ไหล่แจ กัน 4.4 ตัวแจกัน 4.5 ฐานหรือก้นแจกัน

9 ปากแจกัน ปากแจกัน คอแจกัน คอแจกัน ไหล่แจกัน ไหล่แจกัน ตัวแจกัน ตัวแจกัน ฐานหรือก้นแจกัน ฐานหรือก้นแจกัน การแบ่ง สัดส่วน

10 5. การเขียนสัดส่วนและเค้า โครงสร้างของหุ่น โดยวัดและกะ ขนาดความกว้างของส่วนต่างๆให้ เห็นเป็นรูปร่างเรขาคณิต

11 6. การเขียนสัดส่วน โครงสร้างภายในแสดงมิติ ด้านหลังและความโค้งของ ส่วนต่างๆ 6. การเขียนสัดส่วน โครงสร้างภายในแสดงมิติ ด้านหลังและความโค้งของ ส่วนต่างๆ

12 7. การเขียนสัดส่วนตามแบบจริง ของหุ่น โดยเพิ่มความโค้ง ความ เว้าต่างๆ ตามขนาดสัดส่วนของ หุ่นและลงเส้นรูปเน้นขึ้น 7. การเขียนสัดส่วนตามแบบจริง ของหุ่น โดยเพิ่มความโค้ง ความ เว้าต่างๆ ตามขนาดสัดส่วนของ หุ่นและลงเส้นรูปเน้นขึ้น

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การเขียนหุ่นนิ่ง ทั่วไป. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติ วงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google