งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 1 โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึมส์ ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 13-102-252 : อัลกอริธึมส์ ( Algorithms ) ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 1 โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึมส์ ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 13-102-252 : อัลกอริธึมส์ ( Algorithms ) ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 1 โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึมส์ ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ E-mail : nattapol_ctwtn@yahoo.com 13-102-252 : อัลกอริธึมส์ ( Algorithms ) ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะศึกษา ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา เขตพิษณุโลก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549

2 2 จุดประสงค์การสอน (Objective) ทำความรู้จักพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล ทำความรู้จักพื้นฐานของอัลกอริธึมส์

3 3 หัวข้อ (Topics) ความหมายของโครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริธึมส์ ประเภทของโครงสร้างข้อมูล คุณสมบัติของอัลกอริธึมส์ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม รหัส Pseudo

4 4 ความหมายของโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึมส์ โครงสร้างข้อมูล หมายถึง การรวมประเภท ข้อมูล (Data Type) เข้าไว้ด้วยกันจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มประเภท ข้อมูลและมีการกำหนด คำนิยามของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มข้อมูลไว้ อย่างชัดเจน อัลกอริธึมส์ หมายถึง ลำดับขั้นตอนวิธีใน การทำงานของโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเราปฏิบัติ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการ

5 5 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลสามารถแบ่งตามลักษณะ ใหญ่ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (Linear Structure) โครงสร้างที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ ต่อเนื่องกัน ถ้าทราบ ตำแหน่งแรกของข้อมูลก็สามารถทราบตำแหน่ง ข้อมูลตัวถัดไปหรือ ข้อมูลตัวอื่นได้ ทางคณิตศาสตร์จะเรียกว่า เวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลมี ลักษณะเป็น 1 มิติ เช่น อาเรย์, สแตก, คิว, ลิสต์

6 6 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 100200300400 D(1)D(2)D(3)D(4) อาเรย์ (Array) โครงสร้างของสแตก D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) InOut

7 7 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล D(1)D(2)D(3)D(4)D(5) คิว (queue) โครงสร้างของลิสต์ InOut D1D2D3Dn Header ลิสต์

8 8 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 2. โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear Structure) โครงสร้างที่ไม่มีคุณสมบัติของเชิงเส้น สามารถใช้แสดงความ สัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากกว่า โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น เช่น ทรี, กราฟ

9 9 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) เนื้อหาด้านอัลกอรึธึมส์จำเป็นต้องใช้พื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ โดย ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หลักการของ Discrete Mathematic โดยหัวข้อที่ยก มานี้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีการใช้งานกันบ่อยๆ ซึ่งประกอบไปด้วย - เลขยกกำลังและฟังก์ชั่น Exponential - ฟังก์ชั่น Logarithm - ฟังก์ชั่น Factorial - การ Modular

10 10 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) เลขยกกำลังและฟังก์ชั่น Exponential ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของเลขยกกำลัง กับฟังก์ชั่น Exponential คือ ฟังก์ชั่น Exponential เป็นส่วนหนึ่งของเลข ยกกำลัง และมีคุณสมบัติ หลายข้อที่ต้องอาศัยพื้นฐานของเลขยกกำลังมา เป็นองค์ประกอบ

11 11 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกำลัง ถ้า a, b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a ≠ 0, b ≠ 0 และ m, n เป็นจำนวนเต็ม 1. a m a n = a m + n 2. (a m ) n = a mn 3. (ab) m = a m b m 4. (a/b) m = a m /b m 5. a m /a n = a m - n

12 12 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่น Exponential ถ้า a, b เป็นจำนวนจริงบวก โดยที่ a ≠ 1, b ≠ 1 และ x, y เป็นจำนวน จริง, ตัวแปร หรือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ 1. กฏของเลขยกกำลัง (Exponent Laws) 1.1 a x a y = a m + n 1.2 (a x ) x = a xy 1.3 (ab) x = a x b x 1.4 (a/b) x = a x /b x 1.5 a m /a n = a m - n

13 13 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) 1.6 a -x = 1/a x 1.7 a 0 = 1 2. a x = a y ก็ต่อเมื่อ x = y 3. ถ้า x ≠ 0 แล้ว a x = b y ก็ต่อเมื่อ a = b

14 14 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) ฟังก์ชั่น Logarithms ฟังก์ชั่น Logarithm เป็นส่วนกลับกันของ ฟังก์ชั่น Exponential คือ โดเมนของ ฟังก์ชั่น Exponential กลายเป็นเรนจ์ (Range) ของฟังก์ชั่น Logarithms ในทางกลับกันเรนจ์ของฟังก์ชั่น Exponential จะกลายเป็น โดเมนของฟังก์ชั่น Logarithm

15 15 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่น Logarithms กำหนด M, N, a และ b เป็นจำนวนจริงบวก โดยที่ a ≠ 1, b ≠ 1 และ มี n เป็นจำนวนจริงแล้ว สามารถสรุปได้ ดังนี้ 1. log a MN = log a M + log a N 2. log a M/N = log a M - log a N 3. log a 1 = 0 4. log a M n = nlog a M 5. log a a = 1

16 16 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) 6. log a M = log a N ก็ต่อเมื่อ M=N 7. log a M = log b M / log b a 8. a log a M = M 9. log a n M = 1/n log a M 10. log 1/a M = - log a M 11. log a M = 1/ log M a เมื่อ M ≠ 1

17 17 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) ฟังก์ชั่น Factorial ค่า Factorial n (n Factorial) หมายถึง ผลคูณ ของจำนวนเต็มบวก ตั้งแต่ 1 ถึง n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆ เช่น factorial 8 มีค่า เท่ากับ 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 เป็นต้น หรือ factorial n คือ ผลคูณของ จำนวนเต็มบวก n กับจำนวนที่ลดลงจาก n ทีละ 1 จนกระทั่งถึง 1 นั่นเอง โดยสัญลักษณ์ที่กำหนด คือ n! n! = n x (n-1) x (n-2) x (n-3) x … x 2 x 1 หรือ n! = 1 x 2 x 3 x … x (n-1) x n

18 18 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (con.) การ Modular การ Modular จะคล้ายกันกับการหาร (Division) แต่จะแตกต่างจาก การหารตรงที่ผลลัพธ์ของการคำนวณ โดยที่ Modular เป็นเศษที่เหลือจาก การหาร กำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็ม และ m เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว ค่า a mod n มีค่าเท่ากับเศษที่เหลือจากการหาร a ด้วย m

19 19 ลำดับและอนุกรม ลำดับ (Sequence) คือ ฟังก์ชั่นที่มีโดเมน เป็นเซตของจำนวนเต็มบวก เขียนแทนด้วย n แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ลำดับจำกัด คือ ลำดับที่มีโดเมนเป็นเซต ของจำนวนเต็มบวก n ตัว แรก เช่น 1, 2, 3, 4, …, n 2. ลำดับอนันต์ (Infinite Sequence) คือ ลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของ จำนวนเต็มบวก จนกระทั่งถึงอนันต์ เช่น 1, 2, 3, 4, … ( ไม่ทราบพจน์ สุดท้าย )

20 20 ลำดับและอนุกรม (con.) อนุกรม (Series) คือ ผลรวมของพจน์ทุก พจน์ของลำดับนั้นๆ ใช้ สัญลักษณ์ ∑ ตัวการแทนสัญลักษณ์เขียนได้ดังนี้ 1+2+3+4+…+n = ∑ i = ∑ n

21 21 รหัส Pseudo รหัส Pseudo จะมีลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ ก้ำกึ่งระหว่างภาษา อังกฤษกับภาษาคอมพิวเตอร์ใช้ในการอธิบาย ลักษณะโครงสร้างข้อมูล และการทำงานของอัลกอริธึมส์ที่เราเขียนขึ้น Open file linesPrint = 0 Loop (not end of file) read file if (full page) from feed add 1 to PageNumber Write page heading write report line


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 1 โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึมส์ ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ 13-102-252 : อัลกอริธึมส์ ( Algorithms ) ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google