งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล หรรษาด้วยอักษร โรงเรียนนิคมวิยา ระยอง ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล หรรษาด้วยอักษร โรงเรียนนิคมวิยา ระยอง ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล หรรษาด้วยอักษร โรงเรียนนิคมวิยา ระยอง ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานที่ ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทาง ภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดง ความรู้สึกและความคิดเห็น สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 : เข้าใจความเหมือนและความ แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และ นำมาใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

3 วัตถุประสงค์ 1. ผู้เรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ถูกหลักการ เขียน 2. ผู้เรียนเขียนคำง่าย ๆ เป็นภาษาจีนโดยใช้ หลักการเขียนอักษรจีนที่ ถูกต้องได้ 3. นักเรียนอธิบายความแตกต่างของตัวอักษรจีน กับตัวอักษรไทยได้ 4. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้เส้น พื้นฐานของอักษรจีนได้ 5. สามารถเลือกคำศัพท์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง

4 คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด เรานำความรู้เรื่องตัวอักษรจีน มาใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำหน่วย - วิวัฒนาการของอักษรจีน เป็นอย่างไร - ตัวอักษรจีนที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง จงอธิบายและ ยกตัวอย่าง คำถามประจำบท อุปกรณ์หรือวัสดุที่สำคัญในการเขียนอักษรจีนมี อะไรบ้าง

5 เครื่องมือการ ประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ แบบประเมินความรู้ แบบสอบถาม ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ ใบงานการเรียนรู้ ใบงานการเขียนลำดับขีด การตรวจผลงาน ใบงานการเขียนอักษรจีน แบบประเมินรายกลุ่ม สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ กระดาษเขียนพู่กัน การนำเสนอผลงาน แบบทดสอบ

6 โครงงาน : หรรษา ด้วยอักษร จับกลุ่มอภิปรายลำดับวิวัฒนาการของ อักษรจีน จับคู่อภิปรายความแตกต่างของอักษรจีน และไทย พร้อมทั้งนำเสนอ ผลการ อภิปราย ใช้พู่กันเขียนลายเส้นพื้นฐานของอักษร จีน ใช้พู่กันเขียนอักษรจีนให้สวยงาม

7 โครงการ : หรรษาด้วย อักษร G : เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ วิวัฒนาการของตัวอักษรและ ความแตกต่างระหว่างอักษร จีน - ไทย R : นักเรียนเป็นผู้สืบค้นหา ข้อมูล รูปภาพ และเป็นผู้ลง มือปฏิบัติในการทำโครงการ A: ครูผู้สอน เพื่อนร่วมห้อง และครู นักเรียนโรงเรียนนิคม วิทยา S: ชุดแบบทดสอบเรื่อง วิวัฒนาการอักษรจีน, ชุด การเขียนเส้นพื้นฐานของจีน, ชุดเขียนตัวอักษรจีน P : การเขียนอักษรด้วยพู่กัน จีนในและเสนอผลงานตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล หรรษาด้วยอักษร โรงเรียนนิคมวิยา ระยอง ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google