งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมหน่วยการเรียนรู้
หรรษาด้วยอักษร ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล โรงเรียนนิคมวิยา ระยอง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานที่ ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 : เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

3 วัตถุประสงค์ 1.ผู้เรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ถูกหลักการเขียน
2.ผู้เรียนเขียนคำง่าย ๆ เป็นภาษาจีนโดยใช้หลักการเขียนอักษรจีนที่ ถูกต้องได้ 3.นักเรียนอธิบายความแตกต่างของตัวอักษรจีนกับตัวอักษรไทยได้ 4.นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้เส้นพื้นฐานของอักษรจีนได้ 5.สามารถเลือกคำศัพท์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เรานำความรู้เรื่องตัวอักษรจีน มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำหน่วย -วิวัฒนาการของอักษรจีน เป็นอย่างไร -ตัวอักษรจีนที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง คำถามประจำบท อุปกรณ์หรือวัสดุที่สำคัญในการเขียนอักษรจีนมีอะไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ แบบประเมินความรู้ แบบสอบถาม ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ ใบงานการเรียนรู้ ใบงานการเขียนลำดับขีด การตรวจผลงาน ใบงานการเขียนอักษรจีน แบบประเมินรายกลุ่ม สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ กระดาษเขียนพู่กัน การนำเสนอผลงาน

6 โครงงาน : หรรษาด้วยอักษร
จับกลุ่มอภิปรายลำดับวิวัฒนาการของอักษรจีน จับคู่อภิปรายความแตกต่างของอักษรจีนและไทย พร้อมทั้งนำเสนอ ผลการอภิปราย ใช้พู่กันเขียนลายเส้นพื้นฐานของอักษรจีน ใช้พู่กันเขียนอักษรจีนให้สวยงาม

7 A: ครูผู้สอน เพื่อนร่วมห้อง และครู นักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา
โครงการ : หรรษาด้วยอักษร G : เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิวัฒนาการของตัวอักษรและความแตกต่างระหว่างอักษรจีน-ไทย R : นักเรียนเป็นผู้สืบค้นหาข้อมูล รูปภาพ และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการทำโครงการ A: ครูผู้สอน เพื่อนร่วมห้อง และครู นักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยา S: ชุดแบบทดสอบเรื่องวิวัฒนาการอักษรจีน , ชุดการเขียนเส้นพื้นฐานของจีน , ชุดเขียนตัวอักษรจีน P : การเขียนอักษรด้วยพู่กันจีนในและเสนอผลงานตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google