งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 มาตรฐานการเขียนแบบ (The Convention of Drawing) มาตรฐานการเขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 มาตรฐานการเขียนแบบ (The Convention of Drawing) มาตรฐานการเขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 มาตรฐานการเขียนแบบ (The Convention of Drawing) มาตรฐานการเขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2.1 ขนาดของกระดาษเขียนแบบ ( Drawing Sizes)

3 2.2 หัวกระดาษ ( Title Blocks)

4 2.3 เส้นต่าง ๆ ( Lines)

5 2.4 การเขียนตัวอักษร ( Lettering) การเขียนตัวอักษรในงานเขียนแบบ มีทั้งวิธีที่ ใช้ในการเขียน ( Lettering Set) และแบบที่เขียนด้วยมือ (Free Hand Lettering) - แบบ Written (Single-Stroke Letters ) - แบบ Drawn (Built – Up Letters)

6 2.4 การเขียนตัวอักษร ( Lettering) - แบบ Written (Single-Stroke Letters ) หรือบางครั้งเรียก Single-stroke หมายถึง การเขียนอักษรด้วยปากกาหรือดินสอ โดยทั่วไปมีการเขียนเส้นอักษร (stem ) เพียงครั้งเดียวโดยไม่เขียนซ้ำ นั่นคือ ความ หนาของเส้นอักษร (stem ) เท่ากับความ หนาของเส้นปากกาหรือดินสอที่ใช้เขียน - แบบ Written นิยมใช้ในงานเขียนแบบ ทั่วไป ทั้งแบบตัวใหญ่ (Capital ) สำหรับ หัวข้อหรือคำอธิบายที่มีความสำคัญ ต้องการ เน้นให้ชัดเจน และแบบตัวเล็ก (Lower Case ) สำหรับการเขียนบรรยาย คำอธิบายละเอียด ต่าง ๆ

7 2.4 การเขียนตัวอักษร ( Lettering) แบบ Written (Single-Stroke Letters ) หรือบางครั้ง เรียก Single-stroke

8 2.4 การเขียนตัวอักษร ( Lettering) - อักษรแบบ Written

9 2.4 การเขียนตัวอักษร ( Lettering) - แบบ Drawn (Built – Up Letters) หมายถึง การเขียนอักษรแบบประดิษฐ์หรือสร้างอักษร ที่มีการขีดเส้น (Stroke ) หลาย ๆ ครั้งในการ เขียนอักษรแต่ละตัว โดยทั่วไปจะสร้างรูปร่าง (Outline ) ก่อน แล้วจึงระบายรายละเอียด ภายใน ใช้ในงานเขียนแบบเพื่อเน้นข้อความ ที่สำคัญให้เห็นชัดเจน เช่น ชื่อโครงการ ชื่อ เรื่อง หมายเลขของ plate เป็นต้น

10 2.4 การเขียนตัวอักษร ( Lettering) - ในการเขียนอักษรทั้งแบบ Written และ Drawn สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือที่ว่าง (Space ) ที่จะเขียนว่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งจะกำหนดรูปแบบ หรือขนาดของตัวอักษรด้วย

11 2.5 ขั้นตอนการเขียนอักษร 2.5.1 เส้นบรรทัด ( Guide Lines ) เขียน เส้นเบา ๆ ใช้ดินสอคมไส้แข็ง (H- 2H ) เส้น บรรทัดจะกำหนดความสูงของตัวอักษร ช่องห่าง ระหว่างบรรทัดกว้างประมาณ 60% ของความกว้าง บรรทัด การกำหนดบรรทัดอาจใช้ Divider ดังในรูป ที่ 2.5

12 2.5 ขั้นตอนการเขียนอักษร 2.5.2 ลำดับการเขียนเส้นอักษร ( Order of Strokes ) หากเขียนด้วยดินสอควรใช้เกรด F หรือ HB ต้องมีความคมของดินสอสม่ำเสมอ การจับ ดินสอ การเคลื่อนที่ของมือและดินสอ ดั่งในรูปที่ 2.6

13 2.6 องค์ประกอบ ( Composition) หลังจากได้ทราบวิธีการและฝึกหัดการ เขียนอักษรแบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานได้จน เป็นที่พอใจแล้ว ในการนำไปใช้งานเขียน แบบ การเลือกขนาดอักษร ตลอดจนการจัด ตำแหน่งอักษรเพื่อให้เกิดเป็นคำ เป็นประโยค หรือข้อความ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เขียนแบบ ควรทราบและเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้ด้วย - ช่องว่างระหว่างอักษร (Spacing ) - ระยะห่างระหว่างคำ ( Word Spacing) - องค์ประกอบกลุ่มคำ ( Word Composition)

14 2.7 การกำหนดขนาด ( Specifying Sizes) ในงานเขียนแบบ สิ่งสำคัญที่สุดที่ ผู้เขียนแบบต้องกำหนดให้ชัดเจน คือ รูปแบบ ขนาด และวัสดุ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้ว ย่อมไม่สามารถกำสร้างชิ้นงานให้เป็นไป ตามแบบนั้นๆ ได้ การกำหนดขนาดเป็นการบอกให้ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับขนาด ระยะทาง หรือตำแหน่ง ต่าง ๆ ของชิ้นงาน ทั้งนี้เพื่อการอ่านแบบ ตีความ ผลิต หรือก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามที่ รูปแบบกำหนด ทั้งยังเป็นข้อมูลในการ วางแผนและประมาณการต่าง ๆ ได้ด้วย

15 2.7 การกำหนดขนาด ( Specifying Sizes) การกำหนดขนาด แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 2.7.1 การให้มาตราส่วน ( Scale)

16 2.7 การกำหนดขนาด ( Specifying Sizes) 2.7.2 การให้ขนาด (Dimensioning ) - เส้นบอกขนาด (Dimension Line ) - เส้นต่อ ( Extension Lines) - หัวลูกศร ( Arrow Head) - ตัวเลขบอกขนาด

17 2.7 การกำหนดขนาด ( Specifying Sizes) 2.7.3 การระบุขนาด ( Notes)

18 2.7 แบบฝึกหัดที่ 2 วัตถุประสงค์ – ฝึกหัดการเขียนอักษรด้วยมือ (Free Hand Lettering ), การจัดองค์ประกอบของคำและ ข้อความให้มีความชำนาญ - รู้หลักการเขียนหัวกระดาษ (Title Block ) ที่ดี - ฝึกหัดการให้ขนาด (Dimensions & Notes ) ที่ถูกต้อง ตามหลักสากล

19 2.7 แบบฝึกหัดที่ 2 ปัญหา 1. ให้เขียนอักษร Freehand Lettering-Single Stroke ของอักษร A-Z และตัวเลข 0-9 แบบ Capital และ Lower Case ทั้งตัวตรงและตัวเอียง อย่างละ 2 เที่ยว ( กำหนดขนาดเองตามเหมาะสม ) 2. ให้คัดลอกบทความภาษาอังกฤษ โดย Free hand Lettering – Single Stroke ทั้งแบบตัวตรงและตัว เอียง อย่างละ 7 บรรทัด เป็นอย่างต่ำ พร้อมทั้งออกแบบ Title Block ที่เหมาะสม ( กำหนดขนาดอักษรเอง ) 3. จงเขียนแบบของชิ้นงานตามแบบที่กำหนดให้ อย่างประณีตพร้อมทั้งให้ขนาดแบบต่อเนื่อง (Continuous Dimensioning ) ให้ครบถ้วยและถูกต้องตามหลักสากล (Dimensions in mm. )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 มาตรฐานการเขียนแบบ (The Convention of Drawing) มาตรฐานการเขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google