งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

2 เรื่อง การบวก ลบ จำนวนไม่ เกิน 100 ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

3 ค ว า ม เ ป็ น ม า การจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวก ลบจำนวนไม่เกิน 100 พบว่า นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปัญหาหลายด้าน

4 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึก วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้แบบฝึก

5 ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึก วิชาคณิตศาสตร์มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น

6 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนาการเรียนการ สอน ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ได้แบบฝึกการบวกลบเลข 2 หลัก และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 2 หลัก

7 ขอบเขตการ วิจัย กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 48 คน ตัวแปรอิสระ : วิธีการเรียนแบบใช้แบบ ฝึก ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา : 3 สัปดาห์ เนื้อหา : การบวก ลบ จำนวนไม่ เกิน 100

8 นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกที่สามารถ พัฒนาการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน

9 นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนเรื่องการบวก การลบ โจทย์ปัญหาการบวกการลบ การบวกลบระคน โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

10 ขั้นเตรียม ขั้นสร้าง ขั้นทดลอง ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล วิธีดำเนินการทดลอง

11 วิธีดำเนินงาน วิจัย ขั้น เตรียม - ศึกษาปัญหาของผู้เรียน - ศึกษาเอกสาร และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

12 ขั้ น ส ร้ า ง - เขียนแผนการสอนเพื่อแก้ปัญหา - สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่อง การบวก ลบจำนวนไม่เกิน 100 จำนวน 10 ข้อ - นำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1, 1/3 - 1/6 - นำแบบทดสอบที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อน นำไปใช้

13 ขั้น ทดลอ ง - นำแผนการสอนเรื่อง การบวก ลบจำนวนไม่ เกิน 100 ไปใช้กับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2546 - นำแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้กับ นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

14 ใช้สถิติร้อยละในการ วิเคราะห์ ข้อมูลก่อน - หลังใช้ แบบฝึก ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล

15 กราฟเส้นแสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนของนักเรียนชั้น ป.1/2

16 สรุปผลวิจัย จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังได้รับ การเรียนสูงขึ้นซึ่ง เป็นไปตาม สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google