งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พาราโบลา (Parabola) โรงเรียนอุดมดรุณี ครูฐานิตดา เสมาทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พาราโบลา (Parabola) โรงเรียนอุดมดรุณี ครูฐานิตดา เสมาทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พาราโบลา (Parabola) โรงเรียนอุดมดรุณี ครูฐานิตดา เสมาทอง
ครูฐานิตดา เสมาทอง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี

2 การหาจุดยอด หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้
แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y กำหนดสมการ y = - x2 + 4x – 1 จงหาจุดยอดของพาราโบลา 2 y x = - + 4 1 - = a b 1 4 , y = - + 2 4 1 ( ) x b a = - 2 y = - + 4 8 1 ( - x = 4 2 1 )( ) y = 3 ดังนั้น จุดยอดของพาราโบลาคือ (x,y) = (2,3) x = 2

3 ตารางค่าและกราฟ เลือกสองค่าใด ๆ ของ x ที่อยู่ทางซ้าย หรือ ขวาของจุดยอด
แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า y ลงจุด และเขียนกราฟ ซึ่งกราฟสมมาตรรอบแกน x = โปรดสังเกตว่าจุดทางซ้าย-ขวาห่างแกนเท่ากัน x y y x y = -x2 + 4x -1 y = -(1)2 + 4(1) - 1 y = 1 2 y = -(-1)2 + 4(-1) -1 y = -6 -1

4 จงหาจุดยอด สร้างตารางค่า และเขียนกราฟพาราโบลา
ตัวอย่าง จงหาจุดยอด สร้างตารางค่า และเขียนกราฟพาราโบลา

5 ตัวอย่างที่ 1 คลิก y x จุดยอดคือ (2,-4)

6 ตัวอย่างที่ 2 คลิก x y จุดยอดคือ (0,3)

7 ตัวอย่างที่ 3 คลิก x y จุดยอดคือ (3,-5)

8 คำชี้แจง ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ข้อละ 1 คำตอบ และทำเครื่องหมาย (X) ที่ข้อ ก , ข , ค หรือ ง ในกระดาษคำตอบ

9

10

11 เฉลย เฉลยแบบทดสอบ 6. ข 7. ค 8. ง 9. ก 10. ข

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พาราโบลา (Parabola) โรงเรียนอุดมดรุณี ครูฐานิตดา เสมาทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google