งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุดยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab 1 4, (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุดยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab 1 4, ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุดยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab 1 4, (  x  4 21)() 2 yxx  41 y  481y  3 y  2 2421()() ดังนั้น จุดยอดของ พาราโบลาคือ (x,y) = (2,3 )

3  เลือกสองค่าใด ๆ ของ x ที่อยู่ ทางซ้าย หรือ ขวาของจุดยอด  แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า y  ลงจุด และเขียนกราฟ ซึ่งกราฟ สมมาตรรอบแกน x = x y = -x 2 + 4x -1 y 1 y = -(1) 2 + 4(1) - 1 y = + 4 - 1 2 y = -(-1) 2 + 4(-1) y = - 4 -6 x y โปรด สังเกตว่า จุด ทางซ้าย - ขวาห่าง แกน เท่ากัน

4 จงหาจุดยอด สร้างตารางค่า และ เขียนกราฟพาราโบลา

5 จุดยอดคือ (2,-4) x y คลิ ก

6 จุดยอดคือ (0,3) x y คลิก

7 จุดยอดคือ (3,-5) x y คลิก

8 คำชี้แจง ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ให้ นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ข้อละ 1 คำตอบ และทำเครื่องหมาย (X) ที่ข้อ ก, ข, ค หรือ ง ในกระดาษคำตอบ

9

10

11 เฉลยแบบทดสอบ 1. ข 2. ง 3. ง 4. ข 5. ค 6. ข 7. ค 8. ง 9. ก 10. ข

12


ดาวน์โหลด ppt หาค่า x จากสูตรต่อไปนี้ แล้วแทนค่า x ในสมการ parabola เพื่อหาค่า y กำหนดสมการ y = - x 2 + 4x – 1 จงหาจุดยอดของพาราโบลา x b a  2 x  2  ab 1 4, (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google