งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น

2 13.1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์ 1.3.2 การทดสอบ สมมุติฐานโดยใช้สถิติ ศาสตร์ไม่อิง พารามิเตอร์กรณีกลุ่ม ตัวอย่างกลุ่มเดียว ตอนที่

3 1.3.3 การทดสอบ สมมุติฐานโดยใช้สถิติ ศาสตร์ไม่อิง พารามิเตอร์กรณีกลุ่ม ตัวอย่างสองกลุ่มที่ สัมพันธ์กัน 13.4 การทดสอบสมติ ฐานโดยใช้สถิติ ศาสตร์ไม่อิง พารามิเตอร์ในกรณีกลุ่ม ตัวอย่างสองกลุ่มที่ เป็นอิสระกัน

4 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ สถิติศาสตร์ไม่อิง พารามิเตอร์ ตอนที่ 13.1

5 สถิติศาสตร์ที่อิสระ จากการแจก แจงเป็นการทดสอบ ทางสถิติที่ไม่อยู่ ภายใต้ข้อตกลง เบื้องต้นเกี่ยวกับการ แจกแจงของประชากร สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ คือ

6 1. ไม่ต้องระบุว่าประชากร มีการแจก แจงแบบใด 2. กลุ่มตัวอย่างมีขนาด เล็ก 3. มีข้อตกลงเบื้องต้นน้อย กว่าสถิติศาสตร์ อิงพารามิเตอร์ ข้อดี

7 4. เหมาะกับข้อมูลที่ เก็บจากประชากร หลายกลุ่มที่แตกต่าง กัน 5. ใช้ได้กับข้อมูลที่วัด ในมาตรานาม บัญญัติและมาตรา เรียงลำดับ ข้อดี

8 1. ถ้าการแจกแจงของ ประชากรเป็นไป ตามข้อตกลงเบื้องต้นที่ จะใช้สถิติศาสตร์ อิงพารามิเตอร์ในกรณีที่ สมมุติฐานว่า เป็น เท็จ สถิติศาสตร์ไม่อิง พารามิเตอร์ จะมี ความไวในการปฏิเสธ น้อยกว่าสถิติศาสตร์ อิงพารามิเตอร์ ข้อจำกัด

9 2. ถ้าข้อมูลเป็นไป ตามข้อตกลงเบื้องต้น ของสถิติศาสตร์อิง พารามิเตอร์ การทดสอบโดยใช้ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารา มิเตอร์จะมีประสิทธิภาพ น้อยกว่า

10 1.1 การทดสอบไคส แควร์ ตัวอย่าง สภากาชาด ไทยรายงานว่า กลุ่ม เลือดของคนไทย A B AB และ O คิด เป็นร้อยละ 40 10 5 และ 45 จาก 1. การทดสอบ สมมุติฐานโดยใช้สถิติ ศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ กรณีกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียว

11 การสำรวจผู้มาบริจาค โลหิตจำนวน 80 คน พบว่ามีกลุ่มเลือด A B AB และ O จำนวน 32 10 6 และ 32 ตามลำดับ อยากทราบว่าผลสำรวจ สอดคล้องกับ รายงานของสภากาชาด ไทยหรือไม่ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05

12 1. กำหนดสมมุติฐาน ทางสถิติ H 0 : กลุ่มเลือดของคน ไทย A B AB และ O คิดเป็น ร้อยละ 40 10 5 และ 45 ตามลำดับ วิธีทำ

13 H 1 : กลุ่มเลือดของคน ไทย A B AB และ O อย่าง น้อยหนึ่งกลุ่มไม่ เป็นไปตามที่ รายงาน

14 วิธีทำ 2. เลือกสถิติทดสอบ และตรวจสอบข้อ ตกลงเบื้องตน เลือก   4 i = 1 = (O i – E i ) 2 EiEi และ d.f. = 4-1 = 3

15 3. กำหนดระดับ นัยสำคัญ หาค่าวิกฤต และบริเวณวิกฤต  = 0.05 หาค่าวิกฤตและบริเวณ วิกฤต เปิดตารางที่ 5 หน้า 323  = 0.05 d.f. = 3

16 0.005 0.01 0.95 v 1 2 3 4 5. 30 0.995 0.99... 0.05 ตารางที่ 5 หน้า 323 7.815 พ. ท. ใต้โค้ง ทางขวา  พ. ท. ใต้โค้ง ทางซ้าย 

17 ตาราง บริเวณ วิกฤต 0.05 22 22 = 7.815 0

18 กลุ่ม เลือด ความถี่ที่ สังเกตได้ (O) ความถี่ที่ คาดหวัง (E) O-E(O-E) 2 E A 320.40x80=32 0 0 0 B 100.10x80=8 2 4 0.5 AB 60.05x80=4 2 4 1 0 320.45x80=36 -4 16 0.44 80 1.94 4. คำนวณค่าสถิติทดสอบ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 22 คำนวณ

19 5. สรุปผลค่า ที่คำนวณได้ไม่อยู่ ในบริเวณวิกฤต จึงไม่สามารถปฏิเสธ สมมุติฐานว่างได้ดังนี้ สรุป ได้ว่ากลุ่มเลือดของคนไทยสอดคล้อง กับรายงานของสภากาชาดไทย 22

20 คำนวณตาราง บริเวณ วิกฤต 0.05 22 22 22 = 1.94= 7.815 0

21 เป็นการใช้ เครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) แทนความ แตกต่างของข้อมูลทีละคู่ แล้ววิเคราะห์ความถี่ของ เครื่องหมายบวกและลบ นั้นว่ามีจำนวนแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่ การทดสอบ เครื่องหมาย

22 ผู้จัดการอบรม ต้องการทราบว่าความ รู้หลังอบรมของผู้เข้ารับ การอบรมจะเพิ่ม ขึ้นหรือไม่ จึงสุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าอบรมมา 8 คน แล้ว วัดความรู้ด้วยข้อสอบ ฉบับหนึ่ง ก่อนและหลัง อบรมได้ผลดังตาราง ทั้งนี้กำหนดระดับ นัยสำคัญเท่ากับ 0.05 ตัวอย่าง

23 วิธีทำ H o : ความรู้ก่อนและหลังอบรมไม่ แตกต่างกัน H 1 : ความรู้ก่อนและหลังอบรม แตกต่างกัน

24 คน ที่ ก่อน อบรม หลัง อบรม เครื่องหมา ย 1 14 36 - 2 18 31 - 3 20 19 + 4 28 48 - 5 3 10 - 6 34 49 - 7 20 0 8 24 29 -

25 จากตารางมี เครื่องหมายบวก 1 เครื่อง หมาย เครื่องหมายลบ 6 เครื่องหมายไม่มี เครื่องหมาย 1 เครื่องหมาย ดังนั้น N=7 และ x =1 เปิดตารางที่ 8 หน้า 329 ที่ N=7 และ x=1 จะได้ค่าความ น่าจะเป็นเท่ากับ 0.062 ซึ่งมากกว่าค่า ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ สมมุติฐานว่าง

26 คะแนนก่อนและ หลังอบรมไม่ ต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ สรุปผล

27 062062 ตารางที่ 8 หน้า 329 N0123....17 4 5 6 7 8. 35


ดาวน์โหลด ppt สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google