งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของสมมติฐาน สมมติฐาน คือ คำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเน ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล หรือ ข้อความที่ อยู่ในรูปของการคาดคะเนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของสมมติฐาน สมมติฐาน คือ คำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเน ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล หรือ ข้อความที่ อยู่ในรูปของการคาดคะเนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของสมมติฐาน สมมติฐาน คือ คำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเน ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล หรือ ข้อความที่ อยู่ในรูปของการคาดคะเนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือมากกว่า 2 ตัวเพื่อ ใช้ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องการศึกษา สมมติฐานที่ตั้งอาจเป็นสมมติฐานที่ถูกหรือ ผิดก็ได้ จึงต้องมีกระบวนการในการทดสอบ สมมติฐานว่าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นถูกหรือ ผิด

3 ประเภทของสมมติฐาน สมมติฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สมมติฐานทางการวิจัย (Research Hypothesis) 2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis)

4 ประเภทของสมมติฐาน 1. สมมติฐานทางการวิจัย เป็นคำตอบที่ผู้วิจัย คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และเป็นข้อความที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป เพื่อ ชี้ให้เห็นว่าผู้วิจัยสงสัย หรือคาดการณ์ว่าจะได้ผล อย่างไร เช่น - ผู้บริหารเพศชายมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มากกว่าผู้บริหารเพศหญิง - เจตคติต่อวิชาสถิติมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาสถิติ 2. สมมติฐานทางสถิติ เป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้น เพื่อใช้ทดสอบว่า สมมติฐานทางการวิจัยที่ผู้วิจัย ตั้งไว้เป็นจริงหรือไม่ โดยเขียนอยู่ในรูปของ สัญลักษณ์ทางสถิติ โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ จะใช้แทน พารามิเตอร์

5 การตั้งสมมติฐานทางสถิติ 1. สมมติฐานเพื่อการทดสอบ หรือสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis: H 0 ) เป็นสมมติฐานที่ระบุ ค่าพารามิเตอร์ที่สงสัยว่าจะมีค่าเป็นค่าใดค่า หนึ่งที่สนใจ บางครั้งเรียกว่า “ สมมติฐานหลัก ” ในการตั้งสมมติฐานว่าง เครื่องหมายที่ใช้ ทดสอบได้แก่ และ เท่านั้น 2. สมมติฐานแย้ง หรือสมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis: H 1 ) เป็นสมมติฐาน ที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ บางครั้งเรียกว่า “ สมมติฐานรอง ” ในการ ตั้งสมมติฐานแย้ง จะต้องตรงข้ามกับสมมติฐาน ว่าง

6 ถ้าให้ เป็นพารามิเตอร์ เป็น ค่าคงที่ที่ทราบค่า โดยทั่วไปการ ตั้งสมมติฐานเป็นดังนี้

7 ความผิดพลาดในการทดสอบสมมุติฐาน การตัดสินใจ ข้อเท็จจริงของ H 0 H 0 เป็นจริง H 0 เป็นเท็จ ยอมรับ H 0 ตัดสินใจถูกต้อง ตัดสินใจผิดพลาด เกิดความคลาดเคลื่อน แบบที่ 2 ปฏิเสธ H 0 ตัดสินใจผิดพลาด เกิดความคลาดเคลื่อน แบบที่ 1 ตัดสินใจถูกต้อง

8 การทดสอบสมมติฐานทางเดียว (Single – Sided Alternative Hypothesis Test) 1) การทดสอบสมมติฐาน ทางเดียว ด้านซ้าย 2) การทดสอบสมมติฐาน ทางเดียว ด้านขวา

9 การทดสอบสมมติฐานสองทาง (Two – Sided Alternative Hypothesis Test)

10 ตารางสรุปเครื่องหมายของการทดสอบแบบต่างๆ

11 ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน 1) กำหนดสมมติฐาน ทั้งสมมติฐานหลัก (H 0 ) และสมมติฐานทางเลือก (H 1 ) 2) กำหนดระดับนัยสำคัญ ( ) 3) เลือกสถิติเพื่อใช้ในการทดสอบให้เหมาะสม 4) คำนวณค่าสถิติทดสอบ 5) หาค่าวิกฤต อาณาเขตวิกฤต 6) สรุปผลและแปลความหมาย


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของสมมติฐาน สมมติฐาน คือ คำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเน ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล หรือ ข้อความที่ อยู่ในรูปของการคาดคะเนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google