งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน อิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน อิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน อิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกราคม 2555 โดย ศูนย์สอบ สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส ศูนย์สอบย่อย สำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอ..........

2 โครงสร้างบริหารงานการจัดสอบ I-NET สช. จ. นธ. ปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการกลาง คณะกรรมคุมสอบ นักการภารโรง ปลาย กลาง ต้น หัวหน้าสนามสอบ ( ต้น / กลาง / ปลาย ) คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ + ผู้แทนศูนย์สอบ

3 เน้น..... - ความโปร่งใส ยุติธรรม และปฏิบัติ ตามคู่มือโดยเคร่งครัด - แบบทดสอบทุกฉบับต้องส่งกลับคืน สทศ. - จะมีการตรวจสอบคณะกรรมการฯ ย้อนหลัง - ข้อมูลและเอกสารจัดสอบครบถ้วน

4 ปัญหาการจัดสอบ I-NET ปี การศึกษา 2554 ระดับ โรงเรียน / สนามสอบ ( ประมวลใน ภาพรวมจากรายงาน ) ส่งรายชื่อนักเรียนผิดพลาดบ้าง ข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง และมีนักเรียนตกหล่น โรงเรียนไม่ได้ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลหลังจากส่งผ่าน เว็บไซต์ และไม่ได้ตรวจสอบประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ กรรมการระดับสนามสอบมีความ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ไม่ดีเท่าที่ควร กรรมการคุมสอบมีการ เปลี่ยนแปลง / ไม่มาปฏิบัติหน้าที่

5 ข้อมูลการจัดสอบ I-NET ปี การศึกษา 2555 ศูนย์สอบ สช. จ. นธ.

6

7

8

9

10 ตารางสอบ I-NET ตอนต้น ปี การศึกษา 2555

11 ตารางสอบ I-NET ตอนกลาง ปี การศึกษา 2555

12 ตารางสอบ I-NET ตอนปลาย ปี การศึกษา 2555

13 ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1. ไปผิดสนามสอบไม่มีสิทธิ์สอบ 2. ไม่มีบัตรแสดงตนไม่มีสิทธิ์สอบ 3. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ ในวิชานั้น 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง สอบ 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ( ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลา เท่านั้น )

14 การจัดห้องสอบ I-NET ปี การศึกษา 2555

15 อุปกรณ์ที่ใช้สอบ I-NET ปี การศึกษา 2555 เฉพาะระดับ ตอนต้น สทศ. จัดให้

16 ข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

17 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ สอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

18

19 ผู้เข้าสอบต้อง ลงชื่อด้วย ปากกาให้ ถูกต้อง กรรมการคุม สอบต้องลงชื่อ ทั้ง ๒ คน ห้ามขีดเขียน ใดๆ ลงบน บาร์โค๊ด ฝน กรณี ขาด สอบ ฝน กรณี ยกเลิ ก

20 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ สอบ I-NET ปีการศึกษา 2554 ผู้เข้าสอบ จะต้องกรอก ให้ครบถ้วน และลงชื่อให้ ถูกต้อง กรรมการคุม สอบต้องลง ชื่อ ทั้ง ๒ คน

21 ผู้เข้าสอบต้อง ลงชื่อด้วย ปากกาให้ตรง ตาม กระดาษคำตอบ ผู้คุมสอบโปรด สังเกต สทศ. ๒ มี ๒ ใบ ผู้เข้าสอบต้องลง ชื่อให้ครบและ เหมือนกัน - ขาด สอบ - กรณีขาด สอบ

22 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

23 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555 ข้อควรระวัง

24

25 การสอบ I-NET การสอบ I-NET

26


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน อิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ปี การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google