งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนกล ยุทธ์ กรม จังหวัด....... ใสสะอาด บุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนกล ยุทธ์ กรม จังหวัด....... ใสสะอาด บุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนกล ยุทธ์ กรม จังหวัด....... ใสสะอาด บุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก. พ.

2 Outputs ของทีมงาน “ จังหวัดใสสะอาด ” ร่างแผนกลยุทธ์ จังหวัดใสสะอาด พ. ศ..... ( ควร 4 ปี ) ศูนย์ ประสานงาน จังหวัดใส สะอาด คณะกรรมการ กำกับ งานจังหวัดใส สะอาด

3 วัตถุประสง ค์ อภิปรายชี้นำไปสู่การทำแผน กลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด หัวข้อที่ ชี้นำ 1. สิ่งที่จังหวัดต้องจัดทำ เพื่อ นำไปสู่จังหวัด ใสสะอาด เช่น มีแผนกลยุทธ์ ศูนย์ประสานฯลฯ 2. ราชการ ( จังหวัด ) ใสสะอาด มาจากอะไร ? เพื่ออะไร ? 3. ราชการใสสะอาดเป็น Outcome แต่ต้องมี กิจกรรม วิธีการด้านใดบ้าง จึงจะใสสะอาด ( ต้องมีหลายด้าน ) 4. ข้อเสนอเพื่อทีมงานจังหวัด จัดทำจังหวัด ใสสะอาด

4 ราชการใสสะอาดเป็นผลลัพธ์มาจาก ผลวิจัยเกี่ยวกับคอรัปชั่นสู่มาตรการทาง ปฏิบัติ ราชการใสสะอาด ราชการ โปร่งใส (Transpare ncy) ราชการสะอาด ( ปราศจากคอรัปชั่น ) เป็นมติ ครม. ที่ทุกกรมทำมาแล้วและเริ่มขยายมา ที่หลายจังหวัดแล้ว สอดรับกับ พ. ร. ฎ. หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) พ. ศ. 2546 และวาระ แห่งชาติ (Clean) ( เน้นเสริมสร้าง ป้องกัน ) คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด : ต้องมี ผลงานของศูนย์ & แผน

5 จังหวัดใสสะอาดเป็นผลลัพธ์ ต้องมีวิธีการเสริมสร้าง / พัฒนาที่เหมาะกับจังหวัดของตน จิตใจ ใสสะอาด บริหาร ใสสะอาด จังหวัดจะมีวิธีการ เสริมสร้าง กระบวนทัศน์ ค่านิยม สร้างสรรค์ ทัศนคติ จริยธรรม มาตรฐาน คุณธรรม วินัย จังหวัดจะพัฒนา / ให้มี วิธีการบริหาร ระบบเปิด / มีส่วนร่วม เชิดชูผู้มีความดีงามต่อ จังหวัด วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ์

6 กรม / จังหวัด ต้องคิดเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับ กรม / จังหวัด ของตน 1. ต้อง ดำเนินการเรื่อง 2. ต้องดำเนินการ เรื่อง ป้องกัน / ป้องปราม อะไรบ้าง เช่น มีการบริหาร แบบระบบเปิด / มีระบบ ควบคุมภายใน / ให้ภาค ประชาชน เอกชนมีส่วนร่วม 3. ต้องดำเนินการ เรื่อง ขจัดการ ทุจริต อย่างไร เช่น ลงโทษเฉียบขาด และทันที กรม จังหวัด...... จึงจะใส สะอาด เสริมส ร้าง กระบวนทัศน์ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และด้านจิตใจ จิตสำนึก อะไรบ้าง

7 ประเด็นทาง ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ หรือ กิจกรรมที่ กำหนด โครงการ / เป้าหมาย KPIs ปี ดำเนินการ แผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาดต้องกำหนด โครงการและกิจกรรมที่ สอดคล้องกับความเป็นจริงของจังหวัด แต่ยึดมติ ครม. นโยบายร่วมกัน เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ จังหวัด การค้า ชายแดน ท่องเที่ยว สภาพ ปัญหา คอรัปชั่นที่ ต้อง แก้ไข เน้น เสริมสร้าง / ป้องกัน / ขจัด มติ ครม./ ก. พ. และ อื่นๆ 1. การเสริมสร้างจิตใจใส สะอาด การสร้าง จิตสำนึก (Public Awareness ฯลฯ ) การเสริมสร้างค่านิยม กระบวนทัศน์ จริยธรรม วินัย 2. การพัฒนา / จัด ให้มีระบบและวิธีการ บริหารที่ใสสะอาด ( โปร่งใส ประสิทธิภาพ ) ระบบเปิด Accountability อื่นๆ 3. อื่นๆ เช่น สภาวะ แวดล้อม โครงการพัฒนา การใช้ Performance Agreement แก่ผู้ บริหารจังหวัด ทุก หน่วยงาน โดย สำนักงาน จังหวัดเป็น แกนกลาง 2549

8 ปัจจัยความสำเร็จสำหรับผู้บริหาร ระดับกรมและจังหวัด 1. Commitment เป็น National Agenda วาระแห่งชาติ เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัด ผ่านผล ประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2. Collective Enabling ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดผลจริงจังจาก ทุกภาคส่วน ( ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ) ระดมใช้ทรัพยากรและกลไกบริหารอย่าง จริงจัง 3. Common Awareness และการปฏิบัติ เป็นจิตสำนึกร่วมกันของทุกภาคส่วน ภายในจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนกล ยุทธ์ กรม จังหวัด....... ใสสะอาด บุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google