งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรม จังหวัด ใสสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรม จังหวัด ใสสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรม จังหวัด ....... ใสสะอาด
การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรม จังหวัด ใสสะอาด บุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

2 Outputs ของทีมงาน “จังหวัดใสสะอาด”
ร่างแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด พ.ศ (ควร 4 ปี) ศูนย์ประสานงาน จังหวัดใสสะอาด คณะกรรมการกำกับ งานจังหวัดใสสะอาด

3 อภิปรายชี้นำไปสู่การทำแผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาด
วัตถุประสงค์ 1. สิ่งที่จังหวัดต้องจัดทำ เพื่อนำไปสู่จังหวัด ใสสะอาด เช่น มีแผนกลยุทธ์ ศูนย์ประสานฯลฯ หัวข้อที่ชี้นำ 2. ราชการ (จังหวัด) ใสสะอาดมาจากอะไร? เพื่ออะไร? 3. ราชการใสสะอาดเป็น Outcome แต่ต้องมี กิจกรรม วิธีการด้านใดบ้างจึงจะใสสะอาด (ต้องมีหลายด้าน) 4. ข้อเสนอเพื่อทีมงานจังหวัดจัดทำจังหวัด ใสสะอาด

4 ราชการใสสะอาดเป็นผลลัพธ์มาจาก
ผลวิจัยเกี่ยวกับคอรัปชั่นสู่มาตรการทางปฏิบัติ ราชการใสสะอาด ราชการโปร่งใส (Transparency) ราชการสะอาด (ปราศจากคอรัปชั่น) (Clean) (เน้นเสริมสร้าง ป้องกัน) เป็นมติ ครม.ที่ทุกกรมทำมาแล้วและเริ่มขยายมาที่หลายจังหวัดแล้ว สอดรับกับ พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) พ.ศ และวาระแห่งชาติ คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด : ต้องมีผลงานของศูนย์ &แผน

5 ผลลัพธ์ วิธีการ กิจกรรม
จังหวัดใสสะอาดเป็นผลลัพธ์ ต้องมีวิธีการเสริมสร้าง/ พัฒนาที่เหมาะกับจังหวัดของตน ผลลัพธ์ วิธีการ กิจกรรม จังหวัดจะมีวิธีการเสริมสร้าง จิตใจ ใสสะอาด กระบวนทัศน์ ค่านิยมสร้างสรรค์ ทัศนคติ จริยธรรม มาตรฐาน คุณธรรม วินัย บริหาร ใสสะอาด จังหวัดจะพัฒนา /ให้มีวิธีการบริหาร ระบบเปิด / มีส่วนร่วม เชิดชูผู้มีความดีงามต่อจังหวัด

6 กรม / จังหวัด ต้องคิดเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับกรม / จังหวัด ของตน
1. ต้องดำเนินการเรื่อง เสริมสร้าง กระบวนทัศน์ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และด้านจิตใจ จิตสำนึก อะไรบ้าง ป้องกัน / ป้องปราม 2. ต้องดำเนินการเรื่อง กรม จังหวัด จึงจะใสสะอาด อะไรบ้าง เช่น มีการบริหารแบบระบบเปิด / มีระบบควบคุมภายใน / ให้ภาคประชาชน เอกชนมีส่วนร่วม 3. ต้องดำเนินการเรื่อง ขจัดการทุจริต อย่างไร เช่น ลงโทษเฉียบขาด และทันที

7 แผนกลยุทธ์จังหวัดใสสะอาดต้องกำหนดโครงการและกิจกรรมที่ สอดคล้องกับความเป็นจริงของจังหวัด แต่ยึดมติ ครม. นโยบายร่วมกัน ประเด็นทาง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หรือ กิจกรรมที่กำหนด โครงการ/เป้าหมาย KPIs ปีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ จังหวัด 1. การเสริมสร้างจิตใจใสสะอาด การสร้างจิตสำนึก (Public Awareness ฯลฯ) ทุกหน่วยงาน โดยสำนักงาน จังหวัดเป็น แกนกลาง การค้าชายแดน โครงการพัฒนา การใช้ Performance Agreement แก่ผู้ บริหารจังหวัด การเสริมสร้างค่านิยม กระบวนทัศน์ จริยธรรม วินัย ท่องเที่ยว สภาพปัญหาคอรัปชั่นที่ต้อง แก้ไข 2. การพัฒนา/จัดให้มีระบบและวิธีการบริหารที่ใสสะอาด (โปร่งใส ประสิทธิภาพ) 2549 ระบบเปิด เน้นเสริมสร้าง/ ป้องกัน/ ขจัด Accountability มติ ครม./ ก.พ. และอื่นๆ อื่นๆ 3. อื่นๆ เช่น สภาวะแวดล้อม

8 ปัจจัยความสำเร็จสำหรับผู้บริหารระดับกรมและจังหวัด
1. Commitment เป็น National Agenda วาระแห่งชาติ เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัด ผ่านผลประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2. Collective Enabling ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดผลจริงจังจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ) ระดมใช้ทรัพยากรและกลไกบริหารอย่างจริงจัง 3. Common Awareness และการปฏิบัติ เป็นจิตสำนึกร่วมกันของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนกลยุทธ์ กรม จังหวัด ใสสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google